خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران زاهدان متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى داوطلب شورای شهر زاهدان . ناصر شهرکی سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب ارزیابی می شود روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

کاربرد سنجش از دور در شناسایی ساختار ها

سنجش از دور علم به دست آوردن اطلاعات درباره يك شيء، منطقه يا پديده از طريقتجزيه و تحليل داده هاي حاصل به وسيله ابزاري است كه در تماس فيزيكي با شيء،منطقه و يا پديده تحت بررسي نباشد. در بسياري از جهات، سنجش از دور م يتواند بهعنوان يك فرايند خواندن تلقي شود. با استفاده از انواع سنجنده هاي گوناگون، از فاصلهدور، داده هايي جمع آوري مي شود كه به منظور حصول اطلاعات درباره اشياء، مناطق ياپديده هاي تحت بررسي، امكان تجزيه و تحليل داشته باشند.  

متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستانسنجش از دور علم به دست آوردن اطلاعات درباره يك شيء، منطقه يا پديده از طريقتجزيه و تحليل داده هاي حاصل به وسيله ابزاري است كه در تماس فيزيكي با شيء،منطقه و يا پديده تحت بررسي نباشد. در بسياري از جهات، سنجش از دور م يتواند بهعنوان يك فرايند خواندن تلقي شود. با استفاده از انواع سنجنده هاي گوناگون، از فاصلهدور، داده هايي جمع آوري مي شود كه به منظور حصول اطلاعات درباره اشياء، مناطق ياپديده هاي تحت بررسي، امكان تجزيه و تحليل داشته باشند. داده هاي سنجش از دورمي توانند به اشكال مختلف از جمله تغييرات در توزيع نيرو، پخش انواع امواج صوتييا انرژي الكترومغناطيسي، اطلاعات مفيدي در اختيار محقق قرار دهند. اين رشته بهموازات ساير علوم به عنوان يك روش استاندارد در بسياري از مطالعات زمين شناسي وپيمايش زمين به طور گسترده پذيرفته شده و روز به روز در حال پيشرفت است و به ويژه در مطالعات زمي نساختي در مناطق خشك و نيم هخشك كه پوشش گياهي سطحسنگ ها و خا كها را نپوشانده، كاربرد زيادي دارد. اين روش همچنين شناخت وضعيتريخت شناسي و ريخت زمين ساختي زمين به منظور ارزيابي حركات جوان را امكان پذيرتركرده و علاوه بر دقت زياد در مقايسه با ساير روش ها به مراتب ارزان تر است.

پديده هاي سطحي مانند فرورفتگي ها و گودي هاي خطي، گسيختگي در امتدادستيغ ها، تغييرات رنگ مايه خاك ناشي از تغييرات رطوبت خاك، وجود چشمه ها،نشست، امتداد خطي پوشش گياهي و حتي تغييرات در نوع و ارتفاع گياهان كه درسطح زمين به صورت خطي نمايان م يشوند، در شناخت خطواره هاي زمين ساختي بهمنظور بررسي وضعيت لرزه خيزي يك منطقه كمك زيادي مي كنند.خطواره ها، گسل ها و چين خوردگي ها از عناصر ساختاري هستند كه به خوبيتوسط مطالعات سنجش از دور قابل مطالعه و بررسي مي باشند.

استخراج خطواره ها

خطواره ها، عارضه هاي بزرگ توپوگرافي مستقيم يا تقريباً مستقيم هستند كه در تصويرهاي سنجش از دور، نظير عكسهاي هوايي يا تصوير ماهواره اي، يا بر روينقشه هاي توپوگرافي قابل رؤيت هستند. اگر چه ممكن است ناظران در مورد يكخطواره بزرگ واحد، اتفاق نظر نداشته باشند، اما معمولاً در يك تصوير واحد،روندهاي كلي يكساني را براي چنين خطوار هاي پيدا مي كنند. خطواره ها معمولاًنشان دهنده روند مناطق گسلي يا روند درزه هاي اصلي هستند. نقشه خطواره ها كه براساس روش هاي مرسوم صحرايي تهيه مي شود، به دليل مقياس بزرگ و كم بودن ميدانديد ممكن است نتواند كل خطواره را مشخص كند، اگر چه نقشه هاي تهيه شده به اينطريق از دقت و اعتبار بيشتري برخوردار هستند. در مطالعه عكسهاي هوايي نيزخطواره هاي بزرگ كه از حد پوشش عكس هاي هوايي خارج مي باشند، به علت بزرگمقياس بودن نمي توانند آشكار شوند. اما با استفاده از تصويرهاي راداري و سنجنده هاينوري ماهوار هاي با ميدان ديد وسيع و روش هاي واضح سازي تصوير، مي توان نقشه هايجامع و قابل اعتماد از خطواره ها تهيه كرد.

روش هاي گوناگوني براي واضح سازي و استخراج خطوار ه ها با استفاده از داده هاي رقومي ارائه شده اند كه عبارت اند از الگوريتم واض حسازي حاشيه، تصويرهاينسبي، فيلترهاي جهتي گوناگون، فيلترهاي حوضه فركانسي و الگوريتم آشكارسازيخط. ماهواره لندست ETMبراي تفكيك واحدهاي زمين ريختي، خطواره ها،

برداشت هاي ساختاري و مطالعات آبرفتي كاربرد بهتري دارند. سنجنده ETMداده هايرقومي را در هفت باند طيفي تهيه مي كند. پردازش داده هاي رقومي ماهواره اي شاملسه مرحله پيش پردازش، واضح سازي و استخراج اطلاعات است. اين فرايندها شاملفرايندهاي اصلاح و واض حسازي تصويرها براي مطالعه و استخراج اطلاعات توسطمفسر صورت م يگيرد. در اين مرحله مفسر با استفاده از امكانات رايانه اي و بابهره گيري از روش هاي مختلف، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج مي كند.نرم افزارهاي مختلفي براي تحليل و تفسير اطلاعات ماهوار هاي موجود است كه ايننرم افزارها با پيشرفت فناوري هاي رايانه اي تغيير مي كنند.

الگوهاي رقومي ارتفاع

الگوهاي رقومي ارتفاع 1 يكي از رو شهاي بسيار جديد و بسيار كارآمد در ارزيابيزمين ساخت فعال و شناسايي گسل هاي فعال و استخراج شناساگرهاي ريخت زمين ساختي است.

در چنين الگويي مي توان، توپوگرافي و ساختارهاي زمين شناسي كه در سطحنقشه ها وجود دارد و برش ها را، به صورت مدل سه بعدي نمايش داد. اين مطالعاتامروزه به عنوان يك ابزار اساسي در آمده و با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي وفراهم كردن ديد سه بعدي از يك منطقه انجام مي شود. رقومي كردن داده هاي توپوگرافيروش هاي مختلفي دارد كه در ژئوفيزيك مدرن و جديد قابل مطالعه است. پس ازسه بعدي كردن تصوير منطقه، كليه گسل ها به وضوح و بسيار دقيق قابل مشاهده وبررسي خواهند بود. الگوهاي رقومي ارتفاع در مطالعه و شناسايي چين خوردگي نيزبسيار مفيد مي باشند.

منبع:  زمین شناسی ساختاری

          دکتر  محمد خلجارسال شده در مورخه : يكشنبه، 7 اسفند ماه، 1390 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

HardMiner , TBH , karad , mazlum , nasrin , tbh_noori , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟  [ سه شنبه، 16 فروردين ماه، 1390 ] 5222 مشاهده
 نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران  [ يكشنبه، 26 خرداد ماه، 1392 ] 1282 مشاهده
 تفتان  [ سه شنبه، 12 ارديبهشت ماه، 1391 ] 3893 مشاهده
 كاربرد سنجش از دور در اكتشاف معادن  [ يكشنبه، 28 خرداد ماه، 1391 ] 3865 مشاهده
 كانه زايي در دوران هاي مختلف زمين شناسي  [ جمعه، 26 اسفند ماه، 1390 ] 4141 مشاهده
 نقشه برداري ليزري  [ جمعه، 12 اسفند ماه، 1390 ] 2809 مشاهده
 دستورالعمل تهیه نقشه زمین شناسی-اکتشافی با  [ سه شنبه، 31 مرداد ماه، 1391 ] 4601 مشاهده
 حوضة فليشي خاور ايران و توان اقتصادی آن  [ دوشنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1391 ] 4205 مشاهده
 پتانسیل های معدنی استان  [ چهارشنبه، 3 اسفند ماه، 1390 ] 3533 مشاهده
 نقشه های توپوگرافی و کاربرد آنها  [ شنبه، 28 مرداد ماه، 1391 ] 6963 مشاهده
 چگونگي تجمع و تشكيل ذخيره از سيال كانه دار  [ چهارشنبه، 15 شهريور ماه، 1391 ] 4072 مشاهده
 سیستم های مختصات جغرافیایی  [ چهارشنبه، 3 اسفند ماه، 1390 ] 7729 مشاهده
 آتشفشان بزمان  [ چهارشنبه، 7 تير ماه، 1391 ] 4367 مشاهده
 روش های اکتشاف معدنی  [ چهارشنبه، 14 تير ماه، 1391 ] 6409 مشاهده
 روش ژئوفيزيک مگنتوتلوريك (MT)  [ سه شنبه، 25 بهمن ماه، 1390 ] 2534 مشاهده
 موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران  [ پنجشنبه، 3 آذر ماه، 1390 ] 2253 مشاهده
 كانسارهاي اورانيم  [ يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1392 ] 1962 مشاهده
 تحليل عوامل استراتژيک صنعت فرآوري سنگ ايران  [ چهارشنبه، 3 اسفند ماه، 1390 ] 3051 مشاهده
 انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی معدن  [ دوشنبه، 8 اسفند ماه، 1390 ] 3200 مشاهده
 مقاله ISIچگونه ارزیابی می شود؟  [ دوشنبه، 8 فروردين ماه، 1390 ] 3085 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب

جدیدترین مطالب

» منابع زمین گرمایی ایران
» طبقه بندي كانسارها
» نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
» كانسارهاي اورانيم
» فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد-
» کمپاس – شیب سنج
» همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در مع
» كاني سازي زيستي يا بيومينراليزاسيون
» روش ژئوفيزيک اکتشافي IP
» برگزاری سی و یکمین همایش علوم زمین در سازمان
» ترانشه
» چگونگي تجمع و تشكيل ذخيره از سيال كانه دار
» دستورالعمل تهیه نقشه زمین شناسی-اکتشافی با

مطالب گذشته

» كانسارهاي اورانيم
» فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد-
» کمپاس – شیب سنج
» همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در مع
» كاني سازي زيستي يا بيومينراليزاسيون
» روش ژئوفيزيک اکتشافي IP
» برگزاری سی و یکمین همایش علوم زمین در سازمان
» ترانشه
» چگونگي تجمع و تشكيل ذخيره از سيال كانه دار
» دستورالعمل تهیه نقشه زمین شناسی-اکتشافی با
» نقشه های توپوگرافی و کاربرد آنها
» مراحل بررسي اطلاعات حاصل از فناوري سنجش از د
» سیالات کانه دار