خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

کانسار های پلاسر

برخي از كاني ها در مقابل هوازدگي پايدارند و در اثر هوازدگي سنگ ها و متلاشي شدن آنها، در توده خاك باقي مانده و يا توسط باران، رودخانه، باد يا امواج حمل، و در نقاطي ديگر ته نشست م يگردند. چنين تمركزهايي از كاني هاي آواري را پلاسر مي گويند. طلا، مگنتيت، ايلمنيت، قلع، فلزات گروه پلاتين، كاسيتريت، كروميت، روتيل، مونازيت، روتيل، ولفراميت و الماس از جمله كاني هايي به شمار مي روند كه مي توانند تشكيل پلاسر بدهند. كانسارهاي پلاسر اصلي ترين منابع توليد جهاني قلع، الماس، نيوبيم، زيركن و تيتانيم به شمار مي روند. مهم ترين خصوصيت كانيهاي مذكور، مقاومت مكانيكي و شيميايي و وزن مخصوص بالاي آن ها مي باشد.
  برخي از كاني ها در مقابل هوازدگي پايدارند و در اثر هوازدگي سنگ ها و متلاشيشدنآنها، در توده خاك باقي مانده و يا توسط باران، رودخانه، باد يا امواج حمل، و درنقاطي ديگر ته نشست م يگردند. چنين تمركزهايي از كاني هاي آواري را پلاسر مي گويند. طلا، مگنتيت، ايلمنيت، قلع، فلزات گروه پلاتين، كاسيتريت، كروميت، روتيل،مونازيت، روتيل، ولفراميت و الماس از جمله كاني هايي به شمار مي روند كه مي توانندتشكيل پلاسر بدهند. كانسارهاي پلاسر اصليترين منابع توليد جهاني قلع، الماس،نيوبيم، زيركن و تيتانيم به شمار مي روند. مهم ترين خصوصيت كانيهاي مذكور،مقاومت مكانيكي و شيميايي و وزن مخصوص بالاي آن ها مي باشد.

ميزان ذخيره و عيار كانسارهاي پلاسر معمولاً پايين است، اما خصوصياتي نظيرروش هاي استخراج كم هزينه و آسان، روش هاي فراوري ساده و عدم نياز به خردكردنماده معدني سبب مي گردد تا اين ذخاير از ارزش اقتصادي مناسبي برخوردار باشند. اين كانسارها اكثراً در سنوزوئيك تشكيل شده اند. پلاسرها به انواع زير تقسيم مي شوند:

الف) پلاسرهاي آبرفتي يا رودخانه اي

ب) پلاسرهاي بومي يا بازماندي

ج) پلاسرهاي ساحلي

د) پلاسرهاي دامنه اي يا دلوويال

د) پلاسرهاي واريزه اي يا كوه رفتي

ه) پلاسرهاي يخچالي

و) پلاسرهاي بادرفتي

در ادامه، مهم ترين انواع پلاسرها از نظر كانسارسازي مورد بحث قرار مي گيرند

 

مقطع عرضي محل تشكيل كانسارهاي پلاسر بومي، واريزه اي وآبرفتي

 

محل هاي مناسب تشكيل پلاسرهاي آبرفتي در يك مآندر (سلي، 2000 ).

پلاسرهاي آبرفتي

از نظر كانسارسازي، پلاسرهاي آبرفتي از مهمترين نوع پلاسرها به شمار مي روند.پلاسرهاي آبرفتي در همه مراحل يك سيستم رودخانه اي، از مراحل جواني تا پيريتشكيل مي گردند؛ اما در دوره هايي از مراحل جواني و پيري كه ميزان رسو بگذاريبيشتر از فرسايش است، كانسارهاي با عيار و ذخيره بالا تشكيل مي شوند.

در اثر فرسايش سنگهاي منشأ، كانه هاي سنگين از آن ها جدا شده، توسط آبرودخانه منتقل گرديده و در طي مسير رودخانه، در محل هاي مناسب، بر اساس وزنمخصوص، از كاني هاي باطله جدا مي شوند. در محيط هاي آبرفتي،مهم ترين مكان ها براي تجمع كانيهاي سنگين با ارزش عبارت اند از:

الف) انحناي داخلي مآندرها

ب) تراس هاي رودخانه اي

ج) دره هاي پرشده

د) محل خروج رودخانه از منطقه كوهستاني به دشت

ه) پشت موانع كف رودخانه

و) درون حوضچه هاي واقع در زير آبشارها

ز) درون چالاب هاي موجود در مسير رودخانه

ح) محل تلاقي رودخانه هاي فرعي با رودخانه هاي اصلي

انواع محيط هاي تشكيل پلاسر . الف) انحناي داخلي مآندرها، ب)حوضچه هاي واقع در زير آبشارها، ج) چالاب هاي موجود در مسير رودخانه و د)محيط هاي ساحلي (پلومر، 1991 )

از جمله رو شهايي كه در بعضي از نقاط دنيا به منظور استحصال كانه هايپلاسري مورد استفاده قرار مي گيرد، روش ش نشويي توسط ظرفي به نام لاوك است كهروش پانينگ ناميده مي شود. در اين روش، قطعات ريز كان ههاي سنگين با شستشويمداوم رسوبات درون ظرف و خارج شدن كاني هاي سبك، در كف ظرف باقي مي مانند.در بعضي موارد، كان ههاي با اندازه نسبتاً بزرگ نيز ممكن است يافت گردد كه به دليلفرايند فرسايش رودخانه، داراي حاشيه هاي گردشده مي باشند.

از مهم ترين كانسارهاي پلاسر آبرفتي دنيا مي توان به كانسارهاي طلا و اورانيمويت واترزراند 2 در آفريقاي جنوبي اشاره نمود. حوضه رسوبي ويت واترزراند، دارايبزرگ ترين ذخاير طلا در دنياست ( 160×320 كيلومتر) كه شامل شش محدوده اصليطلاست. طلا و اورانيم موجود در اين كانسار از كنگلومراهاي موجود در پلاسرهايآبرفتي بسيار قديمي به سن آركئن ( 2600 - 2500 ميليون سال قبل) استحصال مي گردد. عيار متوسط طلا در اين كانسار 10 گرم در تن (پي پي ام) بوده و دربين سال هاي 1886 تا 1984 حدود 35000 تن طلا از اين معدن استخراج شده است(سلي و همكاران، 2005 ).

قطعه صيقل داده شده از كنگلومراي پلاسري طلادار معدن ويت واترزراندواقع در آفريقاي جنوبي. كاني هاي تخريبي پيريت زردرنگ به وضوح قابل مشاهده است(سلي و همكاران، 2005 ).

پلاسرهاي بومي يا بازماندي

كانسارهاي پلاسري بومي يا بازماندي، در فاصله اي بسيار نزديك به سنگ منشأ خود قرار دارند. عمل بازيافت كاني هاي مقاوم كه از جمله خصوصيات بارز كانسارهاي پلاسر نوع آبرفتي و ساحلي است، بر روي كانسارهاي پلاسر بومي يا بازمانده عمل ننموده و از همين رو، عيار ماده معدني در اين نوع از كانسارها معمولاً پايين تر از كا نسنگ هاي معادل در ساير محيط هاي پلاسري است. درجه غني شدگي ماده معدني در كانسارهاي پلاسر بومي به ميزان زيادي تحت تأثير توپوگرافي و آب و هوا قرار دارد، به طوري كه مناطق مرتفع و آب و هواي نيمه حاره اي با بارش شديد، از جمله محيط هاي مناسب جهت تشكيل اين قبيل از كانسارهاي پلاسر به شمار مي رود (سلي و همكاران، 2005 ).

پلاسرهاي ساحلي

كانسارهاي پلاسري ممكن است در محيط ساحلي و توسط عملكرد امواج دريايي كه سبب جورشدگي طبيعي رسوبات ساحلي مي گردند، تشكيل شوند. اين فرايند سبب م يگردد تا كاني هاي سبك از محيط، شسته شده و كان يهاي سنگين بر جاي بمانند. در بعضي موارد، انتقال رسوبات توسط باد نيز ممكن است نقش مهمي را در تشكيل نهشته هاي ماسه اي ساحلي ايفا نمايد. منشأ ذخاير پلاسر ماسه اي عموماً كمپلكس هاي آذرين و دگرگوني مربوط به پركامبرين است (ادواردز و آتكينسون،  1986)

مناطق مناسب و ايده آل جهت تشكيل ذخاير پلاسر ساحلي (ايوانز، 2000 ).

از مهم ترين نهشته هاي ساحلي مي توان به ماس ههاي سياه حاوي تيتانيم اشاره نمود. كانسار روتيل- زيركن- ايلمنيت انيبا 1 واقع در شرق استراليا از جمله كانسارهاي با اهميت اقتصادي بالا به شمار مي روند (شكل 10 - 26 ). در اين كانسار، تمركز كاني هاي سنگين با ارزش، درون ماسه هاي ساحلي عدسي شكل رخ داده است.

مقطع عرضي كانسار پلاسر ساحلي انيبا واقع در شرق استراليا (ايوانز، 2000 ).

پلاسرهاي دامن هاي (دلوويال)

ابعاد اين پلاسرها كه در دامنه كوه ها تشكيل مي شود از چند ده متر تا چند صد متر متغير مي باشد. اين پلاسرها با دورشدن از سرچشمه، كم عيارتر مي شوند و از علل اصلي اين پديده مي توان به امتزاج كاني هاي ارزشمند، با خرد هريزه هاي دامنه و همچنين فرسايش آن ها به جهت حمل به پايين دست دامنه اشاره نمود.

پلاسرهاي يخچالي

از آنجا كه يخچال ها به صورت توده هاي جامد حركت مي كنند، امكان جدايش كانه ها در آن بسيار كم است، ولي هرگاه در يخچال ذو بشدگي به وجود آيد يك مجموعه رودخانه اي يخچالي حاصل از ذوب يخچال به وجود مي آيد كه مهمترين پلاسرهاي يخچالي را تشكيل مي دهد. بسياري از معادن طلا در آلاسكا بدين طريق تشكيل مي شوند.

منبع : زمین شناسی اقتصادی

علیرضا نجف زاده، شهرام خلیلی مبرهن، جمشید احمدیانکانسار پلاسر
ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 18 اسفند ماه، 1390 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

diamond , naser278 , mazlum , HardMiner , abolhasan , afshin , nasrin , TBH , tbh_noori , Admin , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 ارتباط كانسارسازي با تكتونيك صفحه اي  [ چهارشنبه، 3 خرداد ماه، 1391 ] 15374 مشاهده
 زمین شناسی مکران و توان معدنی آن  [ شنبه، 23 ارديبهشت ماه، 1391 ] 7465 مشاهده
 كانه زايي در دوران هاي مختلف زمين شناسي  [ جمعه، 26 اسفند ماه، 1390 ] 7819 مشاهده
 سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين  [ پنجشنبه، 3 مهر ماه، 1393 ] 8962 مشاهده
 مراحل بررسي اطلاعات حاصل از فناوري سنجش از د  [ سه شنبه، 17 مرداد ماه، 1391 ] 6901 مشاهده
نام شما: با تشکر

در مورخه : جمعه، 19 اسفند ماه، 1390توسط
(مشخصات کاربر diamond | ارسال پیغام شخصی) http://wwwparsmine.com/Forum
بسیار مطلب مفید و واقعا" در زمینسناسی اقتصادی زیبا بود از نویسنده و تهیه کننده آن و این وبسایت تشکر میکنم . احسنت بر تهیه کننده این مطلب در تمام این سایت مطلب ویژه ای مثل این ندیدم
ارسال جوابیه ]

نام شما: افشین

در مورخه : جمعه، 28 مهر ماه، 1391توسط
(مشخصات کاربر afshin | ارسال پیغام شخصی) http://www.parsmine.com
ضمن تشکر از مدیر محترمه سایت سرکار ROSE3 و نظر به استقبال اینچنین کانسارهایی در استان خواهشمندم مطلب فوق را در تالار گفتمان به بحث گذارند و ثانیا" مطالب دیگری را از منبع زمین شناسی اقتصادی ( جناب دکتر یعقوب پور) ذیلا" درج مینمایم : کانسارهاى پلاسرى (placer deposits) کانسارهاى پلاسرى انباشته هاى مکانيکى از نوع نهشته هاى نابرجا هستند که طى فرآيندهاى رسوبى تمرکز دهنده کانيهاى سنگين ،تشکيل مى گردند. تمرکز کانيهاى سنگين در اين فرآيندهاى رسوبى تمرکز دهنده کانيهاى سنگين ،تشکيل مى گردند. تمرکز کانيهاى سنگين در اين فرآيندها،جدايش ثقلى مکانيکى (mechinical durability) در مقابل هوازدگى(weathering)داشته باشند. کانيهاى پلاسرى که بدرجات مختلف داراى ويژگيها فوق هستند عبارتند از : کاسيتريت،کروميت،مس ،الماس،گرونا،ايلمنيت،مگنتيت،مونازيت ]فسفات خاکهاى نادر[(Ce,LA,Nd,Th)(Po4,Sio4) ،پلاتين ،ياقوت(کروندوم قرمزruby)روتيل، سافيرshapire (fine blue corundum)زينوتايم (xenotime=Ypo4)و زير کن. ازآنجا که سولفيدها به آسانى متلاشى وتجزيه مى شوند،لذا بندرت بصورت پلاسر تمرکز مى يابند ولى در زمان هائى مانند پرکامبرين که با کمبود آتمسفر اکسيد کننده روبرو بوده است،استثناهائى وجود داشته است. پلاسرهائى که در همان سرچشمه مبداء از محل تخريب سنگها وکانيها تشکيل مى شوند،پلاسرهاى انباشتى(Residul placers)ناميده مى شوند ولازمه آن وجود سطح نسبتاً صاف است. اگر سطح زمين شيبدار ودر آن دامنه اى بوجود آيد،در اين دامنه خزش يا سرخوردن (creep) اتفاق مى افتد وپلاسرهاى دامنه اى(Eluvial placers) بوجود مى آيند. پلاسرهائى که طى فرآيند آب وهوازدگى فروپاشيده مى گردند ودر پاى دامنه کوهها جاى مى گيرند بنام واريزه (Scree) يا تالوس(Talus) ويا پلاسرهاى دلوويال(dluvial placers) ناميده مى شوند.در بعضى از تقسيم بنديها چون اسميرنوف(1976)اين پلاسرها بنام پلاسرهاى پرولوويال يا کوولوويال(proluvial ore colluvial placers) نامگذارى شده اند. اگر موارد آوارى وفرسوده شده بوسيله جريان هاى رودخانه اى جابجا شوند،پلاسرهاى رودخانه اى (sream ore Alluvial placrs) ناميده مى شوند. مقدار رسوبگذارى در خود دره صفر است،باعريض شدن دره وکاهش شيب آن بطرف محل خروج دره، کانيهاى سنگين نهشته شده وکانيهاى سبک تر به نقاط دورتر برده مى شود،وبهمين نحو اگر جريان پرشتاب آب بر روى بستر رودخانه اى حازى باشد، مانع از تجميع کانيهاى سنگين مى شود. آبشارها وچالابهاى مربوطه از مکان هاى مناسب در انباشته شدن کانيهاى سنگين مى باشدمحل تلاقى يک رود فرعى پرشتاب با يک رود اصلى کمى شتاب نيز معمولاً مکان ديگرى براى انباشته شدن اين کانيها است. رسوبگذارى در يک رودخانه مئاندرى پرشتاب بدين نحو است که جريان سريعتر در انحناى خارجى مئاندر وجريان کندتر در سمت مخالف آن قرار دارد.محل تلاقى اين دو جريان يعنى محل شکل گرفتن پشته هاى نقطه اى (points bars) مکانى مناسب براى رسوبگذارى کانيهاى سنگين است. طبق شکل با مهاجرت حانبى مئاندر رگه معدنى غنى از کانه (paystreak)ساخته مى شود که بوسيله رسوبات آبرفتى پوشيده شده وسرانجام در فاصله اى دور از مسير امروزى رودخانه جاى مى گيرد. پلاسرهاى دريابارى(Beach placer) در درازاى کرانه درياچه ها ،درياها واقيانوسها تشکيل مى گردند. افزون بر پلاسرهاى فوق ،پلاسرهاى يخچالى(glacial placers) نيز در نتيجه فعاليت يخچالى وهمچنين پلاسرهاى بادرفتى(Aeolian placers) در نتيجه کنش باد بوجود مى آيند.
ارسال جوابیه ]

نام شما: افسون میرحسینی

در مورخه : پنجشنبه، 14 دي ماه، 1391توسط
(مشخصات کاربر afm1822 | ارسال پیغام شخصی) http://www.parsmine.com
سلام و وقت به خیر بعد ازمدتی گردش در اینترنت بالاخره یک سایت عالی که میتونه یک مرجع خیلی خوب برای : -جواب سوالات -رفع اشکالات و ارتقا معلومات باشه پیدا کردم. آرزوی موفقیت برای شما دارم
ارسال جوابیه ]

نام شما: Hashem

در مورخه : جمعه، 11 اسفند ماه، 1391http://www.parsmine.com
سلام . من روی یک محدوده سنگ کرومیت پلاسری با ذخیره بالا کار می کنم . سایز کزومیت در این معدن از صفر تا کلوخه هایی تا ابعاد 15 سانتی متر است .مشکل ما رسیدن به یک روش جداسازی مطلوب ، کم هزینه و فیزیکی برای جدایش کرومیت از سنگهای باطله رودخانه ای که عمدتا افیولیتی و گرانیتی است . در این رابطه می توانید من را یاری کنید . با تشکر . h_shakeri1976@yahoo.com
جوابیه ها

نام شما: مدير

در مورخه : جمعه، 21 آذر ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر Admin | ارسال پیغام شخصی | وبلاگ) http://www.parsmine.com
سلام در پاسخ دوست عزيزي كه درخواست روش جدايش كروميتهاي پلاسري از باطله را فرمودند بايد عرض نمايم كه با توجه به رنج و سايز دانه ها بايد به درصد ريكاوري توجه نمايند ، أيا كروميت و باطله لإيه بندي دارد يا خير ؟ ما در پلاسر آهن لإيه بندي قابل جدايش داريم فكر كنم در كانسار كروميت دوستمان دانه هاي ريز و درشت باريكاوري ١ تا ٢ درصد باشد ، با اين مفروضات پيشنهاد سنگجوري دستي توسط كارگر را بهترين روش مي بينم . اما اگر ريكاوري بالاتر و دانه ها قابل لإيه بندي باشند روش جدايش ثقلي را كه دستگاههاي مشخصي دارد پيشنهاد مي گردد . باتشكر ناصر شهركي
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ناصر شهرکی

در مورخه : جمعه، 25 مهر ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر Admin | ارسال پیغام شخصی | وبلاگ) http://www.parsmine.com
سلام همانطوریکه در بالا دوستان عزیز ( که اغلب از شهرستانهای خارج استان هستند ) فرمودند این مطلب واقعا" در اینترنت بی نظیر بود و از هیچ جایی کپی نشده ، ضمن تشکر بسیار زیاد از. Rose3. که مثل همیشه زحمت تایپ و جمع آوری را متحمل گردیده ، از دوستانی که این مطلب را در گزارشات خود یا وبلاگ خودشان کپی می نمایند خواهشمندم منبع انرا حتما" درج فرمایند . باتشکر
ارسال جوابیه ]

نام شما: زیبا

در مورخه : چهارشنبه، 26 فروردين ماه، 1394http://www.parsmine.com
عالی بود مرسی
ارسال جوابیه ]

نام شما: Louistox

در مورخه : دوشنبه، 2 مرداد ماه، 1396http://www.parsmine.com
http://dchs.staggering.co http://io4v.thrusting.co http://acxx.putrefaction.co http://dwnl.staggering.co http://awly.staggering.co http://gmg9.putrefaction.co http://4op0.putrefaction.co http://cxaa.thrusting.co http://fsz5.putrefaction.co http://bvfr.thrusting.co http://giy.putrefaction.co http://hz6s.putrefaction.co http://7ptd.thrusting.co http://c1e7.thrusting.co http://jf99.thrusting.co http://7swg.putrefaction.co http://i2jv.staggering.co http://9zf.putrefaction.co http://2ag8.thrusting.co http://jjog.staggering.co http://92er.thrusting.co http://ewdy.thrusting.co http://77mu.staggering.co http://ek1w.thrusting.co http://l4xg.thrusting.co http://6jsn.staggering.co http://3e5m.thrusting.co http://d7ek.thrusting.co http://f5v9.staggering.co http://cgzl.thrusting.co http://6zdf.staggering.co http://c4or.staggering.co http://jz86.staggering.co http://dwd3.staggering.co http://4btk.staggering.co http://h4ce.putrefaction.co http://r1x.putrefaction.co http://5dcy.thrusting.co http://d8ce.staggering.co http://ftuz.thrusting.co http://56qw.putrefaction.co http://h3qj.thrusting.co http://gmin.putrefaction.co http://jwqn.thrusting.co http://dvbw.staggering.co http://8cwi.staggering.co http://1fig.staggering.co http://bh59.thrusting.co http://jizo.putrefaction.co http://583z.putrefaction.co http://j7dl.putrefaction.co http://jy7k.thrusting.co http://80u0.putrefaction.co http://4907.staggering.co http://j2rb.thrusting.co http://3f80.staggering.co http://c7n7.putrefaction.co http://4lk5.thrusting.co http://1ver.staggering.co http://7365.putrefaction.co http://7wuf.thrusting.co http://z4z.staggering.co http://kvnc.staggering.co http://4yr9.putrefaction.co http://5b2i.thrusting.co http://an2f.putrefaction.co http://a5jp.thrusting.co http://fc7e.staggering.co http://8lby.thrusting.co http://kbgn.staggering.co http://5cwz.thrusting.co http://e0ta.staggering.co http://ezk7.thrusting.co http://1dat.staggering.co http://k027.putrefaction.co http://atph.thrusting.co http://fa57.thrusting.co http://ibxw.putrefaction.co http://2qxe.putrefaction.co http://gxzu.thrusting.co http://6a8a.thrusting.co http://b7is.putrefaction.co http://6qo0.thrusting.co http://qpv.putrefaction.co http://9htc.putrefaction.co http://g2tz.staggering.co http://ld5r.staggering.co http://kgbf.staggering.co http://9x5t.putrefaction.co http://7vdt.staggering.co http://fcug.thrusting.co http://kf8s.putrefaction.co http://cytd.thrusting.co http://c0g9.staggering.co http://gri9.putrefaction.co http://4js4.staggering.co http://ffxp.staggering.co http://zp4.staggering.co http://hsc2.staggering.co http://jxoj.putrefaction.co http://14dhq.staggering.co http://xoo1.staggering.co http://w5bm.putrefaction.co http://qfew.putrefaction.co http://13kia.putrefaction.co http://sr49.staggering.co http://1008n.thrusting.co http://w2an.thrusting.co http://wo85.staggering.co http://runs.putrefaction.co http://mh6x.staggering.co http://1614y.staggering.co http://xxn3.putrefaction.co http://u16l.staggering.co http://rpsy.thrusting.co http://szmb.putrefaction.co http://13ibi.staggering.co http://w19h.thrusting.co http://o5dx.thrusting.co http://t551.staggering.co http://nsao.staggering.co http://oo54.thrusting.co http://14dzx.staggering.co http://12jtj.staggering.co http://155gp.thrusting.co http://ne6z.putrefaction.co http://ndw8.putrefaction.co http://z7fe.thrusting.co http://yzga.thrusting.co http://s89d.putrefaction.co http://x8p2.staggering.co http://zgtg.putrefaction.co http://wq7m.staggering.co http://rx6k.staggering.co http://11kxj.staggering.co http://ygm6.staggering.co http://13hmp.thrusting.co http://13y3p.staggering.co http://z8qn.thrusting.co http://sef1.putrefaction.co http://153b7.putrefaction.co http://xbte.putrefaction.co http://mnuu.staggering.co http://m08y.putrefaction.co http://13vm2.staggering.co http://10o0k.staggering.co http://t0wv.thrusting.co http://10swp.putrefaction.co http://uica.thrusting.co http://vv8t.staggering.co http://mwvl.staggering.co http://y6qd.thrusting.co http://16oge.putrefaction.co http://wen6.staggering.co http://yehg.putrefaction.co http://10yho.staggering.co http://143by.thrusting.co http://lmw9.putrefaction.co http://rfei.putrefaction.co http://v01u.putrefaction.co http://rotq.putrefaction.co http://w3ng.thrusting.co http://r41p.staggering.co http://r8r5.staggering.co http://12kty.staggering.co http://un0y.thrusting.co http://q5yy.putrefaction.co http://qc6c.staggering.co http://15vau.thrusting.co http://tjvn.putrefaction.co http://zqba.putrefaction.co http://155d5.putrefaction.co http://wakp.putrefaction.co http://z1gu.thrusting.co http://tu3e.thrusting.co http://11d1w.putrefaction.co http://w0ps.thrusting.co http://s5bm.staggering.co http://uxzt.putrefaction.co http://mbjt.thrusting.co http://14htu.thrusting.co http://sru8.staggering.co http://w6ey.staggering.co http://oj08.staggering.co http://11t53.staggering.co http://15hqx.staggering.co http://zuun.putrefaction.co http://x5ol.staggering.co http://ntux.putrefaction.co http://u760.thrusting.co http://lt77.staggering.co http://10jmt.thrusting.co http://11uhb.staggering.co http://v2p2.staggering.co http://sntr.putrefaction.co http://pd6u.thrusting.co http://n3rz.thrusting.co http://pswq.staggering.co http://m7k8.thrusting.co http://oh0t.putrefaction.co http://1nlsc.staggering.co http://18wqr.putrefaction.co http://1f8l4.staggering.co http://1ma1p.thrusting.co http://17tuf.thrusting.co http://1gne4.staggering.co http://1hnwu.thrusting.co http://1dudj.thrusting.co http://1nwc1.thrusting.co http://1eph9.staggering.co http://1mbfz.putrefaction.co http://18ux6.staggering.co http://1lscj.thrusting.co http://1gz7e.staggering.co http://1k8ju.thrusting.co http://1f36p.putrefaction.co http://1j6wq.staggering.co http://1mdx8.thrusting.co http://1ohnu.putrefaction.co http://1d7w1.putrefaction.co http://1qrpr.staggering.co http://1eurt.staggering.co http://19par.staggering.co http://1hj6w.putrefaction.co http://1nb1n.staggering.co http://1jylr.staggering.co http://1rxil.putrefaction.co http://1axiy.putrefaction.co http://19xpg.staggering.co http://1l20a.thrusting.co http://17ksa.putrefaction.co http://19u1a.thrusting.co http://1rvle.thrusting.co http://1eghk.thrusting.co http://1byxt.thrusting.co http://1qvk6.staggering.co http://182q8.thrusting.co http://1h7en.thrusting.co http://1oxaz.putrefaction.co http://1q64n.thrusting.co http://1ccwf.putrefaction.co http://1hn2f.staggering.co http://17r90.thrusting.co http://1e504.thrusting.co http://1gh01.staggering.co http://1eifc.staggering.co http://1d30w.staggering.co http://171qe.putrefaction.co http://1jo19.thrusting.co http://1gzzn.staggering.co http://1hi2n.putrefaction.co http://17igw.thrusting.co http://1rpl7.staggering.co http://1c0yk.staggering.co http://1jcof.putrefaction.co http://1kgny.staggering.co http://1iu6o.thrusting.co http://1hqm6.putrefaction.co http://1a33l.staggering.co http://1fsk5.putrefaction.co http://17iu1.putrefaction.co http://1pwro.staggering.co http://1bsl9.staggering.co http://17i05.putrefaction.co http://1q7jk.staggering.co http://1r5w5.staggering.co http://1egaj.thrusting.co http://1h7le.putrefaction.co http://1m09g.staggering.co http://1i7zp.staggering.co http://1g67p.putrefaction.co http://1gw1n.putrefaction.co http://1dmd3.thrusting.co http://1obr1.staggering.co http://1aq2s.thrusting.co http://1f5hc.putrefaction.co http://1n90h.staggering.co http://1pb93.putrefaction.co http://17qfd.staggering.co http://16vgz.staggering.co http://1auox.putrefaction.co http://1m41n.staggering.co http://1q9zz.putrefaction.co http://1pk3r.thrusting.co http://1m3es.thrusting.co http://1ea0d.putrefaction.co http://17yaz.staggering.co http://17f53.staggering.co http://1ghvm.staggering.co http://17ezt.thrusting.co http://183r3.thrusting.co http://1hft3.putrefaction.co http://1qh31.thrusting.co http://1oqwn.staggering.co http://1lv2x.putrefaction.co http://1l7xl.staggering.co http://1hcbu.staggering.co http://1gmdj.staggering.co http://17apr.putrefaction.co http://1ku2b.putrefaction.co http://22qdl.thrusting.co http://1ubc8.thrusting.co http://2d9jr.putrefaction.co http://1uj3u.thrusting.co http://2ab04.staggering.co http://1wntp.putrefaction.co http://21v08.putrefaction.co http://1txqo.putrefaction.co http://1sn88.putrefaction.co http://215gg.staggering.co http://2c3tq.putrefaction.co http://23vps.staggering.co http://1yy5j.putrefaction.co http://28z40.thrusting.co http://1zgpm.putrefaction.co http://1tyyj.thrusting.co http://1xfxy.staggering.co http://26pn2.thrusting.co http://1x4lt.staggering.co http://24q54.putrefaction.co http://288kd.thrusting.co http://2d1ok.staggering.co http://25bu1.thrusting.co http://1uns8.staggering.co http://2cko4.staggering.co http://1te02.staggering.co http://2d7au.staggering.co http://277wv.thrusting.co http://23u20.staggering.co http://2bshz.putrefaction.co http://26v41.thrusting.co http://2bjlw.thrusting.co http://1tsd3.staggering.co http://28z2p.thrusting.co http://1u5r4.staggering.co http://1y45y.thrusting.co http://277kb.putrefaction.co http://1tssb.putrefaction.co http://1w7fq.putrefaction.co http://1u1hy.staggering.co http://1w8oq.putrefaction.co http://24v3k.putrefaction.co http://241bg.staggering.co http://2b1yy.putrefaction.co http://1wz20.thrusting.co http://1x9a6.staggering.co http://2b790.putrefaction.co http://28xkc.staggering.co http://1ysya.putrefaction.co http://27tey.putrefaction.co http://22ry5.putrefaction.co http://25afn.thrusting.co http://29szz.putrefaction.co http://1t12l.staggering.co http://20wez.thrusting.co http://1wifk.putrefaction.co http://2dp2f.staggering.co http://23pen.thrusting.co http://1tpi7.thrusting.co http://22yab.putrefaction.co http://2cbb3.staggering.co http://1u4i4.putrefaction.co http://28ji0.staggering.co http://1zm9v.staggering.co http://29x5k.staggering.co http://24sbg.putrefaction.co http://1vjjp.thrusting.co http://2dbn1.putrefaction.co http://1txgx.staggering.co http://25ra7.staggering.co http://27kou.putrefaction.co http://2875x.staggering.co http://1tfja.thrusting.co http://20fgp.putrefaction.co http://2acfx.thrusting.co http://21b6y.putrefaction.co http://226zg.staggering.co http://28w7o.staggering.co http://2cawj.staggering.co http://1y43q.staggering.co http://289fa.thrusting.co http://25mw7.putrefaction.co http://28xep.putrefaction.co http://27avw.putrefaction.co http://2da2s.staggering.co http://1yq5o.staggering.co http://2d1dt.staggering.co http://1spvl.thrusting.co http://1ubi0.putrefaction.co http://1t0g5.thrusting.co http://1xyb1.thrusting.co http://2b5iv.thrusting.co http://223zz.staggering.co http://1sbu3.thrusting.co http://1sz15.putrefaction.co http://1x6id.thrusting.co http://1utb1.staggering.co http://289op.thrusting.co http://1xabq.putrefaction.co http://2buoe.thrusting.co http://2njnl.staggering.co http://2nesy.putrefaction.co http://2iaih.thrusting.co http://2nx26.thrusting.co http://2hqwu.putrefaction.co http://2tcs5.thrusting.co http://2kgij.staggering.co http://2g1x5.thrusting.co http://2iltn.thrusting.co http://2rf6n.staggering.co http://2qeli.thrusting.co http://2nad6.staggering.co http://2sga6.staggering.co http://2pni5.staggering.co http://2mgx8.putrefaction.co http://2mcw7.staggering.co http://2ovfj.staggering.co http://2rbtz.staggering.co http://2oq2h.putrefaction.co http://2obdz.thrusting.co http://2f2on.staggering.co http://2f8we.staggering.co http://2r88k.thrusting.co http://2dsp6.staggering.co http://2lqf7.staggering.co http://2n9cp.putrefaction.co http://2kg3y.staggering.co http://2g7it.putrefaction.co http://2nz06.thrusting.co http://2f8sd.thrusting.co http://2hvr7.putrefaction.co http://2f0nl.putrefaction.co http://2obny.thrusting.co http://2rxjr.putrefaction.co http://2h26l.staggering.co http://2iclk.putrefaction.co http://2ilbv.staggering.co http://2j70w.thrusting.co http://2g08l.staggering.co http://2ky86.staggering.co http://2flbw.staggering.co http://2tfnk.thrusting.co http://2j9zx.staggering.co http://2pfcs.staggering.co http://2iz5a.thrusting.co http://2q1k3.putrefaction.co http://2je8f.thrusting.co http://2k14h.staggering.co http://2eo6n.staggering.co http://2epdr.putrefaction.co http://2n27z.putrefaction.co http://2l79z.putrefaction.co http://2rcwt.staggering.co http://2ibt7.putrefaction.co http://2kfki.putrefaction.co http://2mehn.thrusting.co http://2quo6.putrefaction.co http://2luoa.putrefaction.co http://2mk2w.putrefaction.co http://2t3nz.staggering.co http://2qe8z.putrefaction.co http://2gzyz.putrefaction.co http://2pgny.thrusting.co http://2tevt.staggering.co http://2ifes.staggering.co http://2ee7v.putrefaction.co http://2i0rr.thrusting.co http://2oi5i.staggering.co http://2i6nd.putrefaction.co http://2ltc0.thrusting.co http://2reg2.thrusting.co http://2o0ff.staggering.co http://2rumk.staggering.co http://2n4pq.staggering.co http://2oqp4.thrusting.co http://2r42o.staggering.co http://2ohar.putrefaction.co http://2scjj.putrefaction.co http://2r3ae.staggering.co http://2dv8y.staggering.co http://2f7pr.staggering.co http://2eehv.putrefaction.co http://2ja8k.putrefaction.co http://2n75q.putrefaction.co http://2g9x2.staggering.co http://2q3bj.thrusting.co http://2ntn4.staggering.co http://2fspl.putrefaction.co http://2n5ih.thrusting.co http://2pzw2.putrefaction.co http://2e2w5.thrusting.co http://2k5uy.putrefaction.co http://2rfq5.putrefaction.co http://2pevp.putrefaction.co http://2mrj4.putrefaction.co http://2t8oh.thrusting.co http://2sbi2.thrusting.co http://2tfxv.staggering.co http://2lkra.staggering.co http://2qhf4.staggering.co
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب