خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

حوضة فليشي خاور ايران و توان اقتصادی آن

تاريخچة چينهاي حوضة فليشي خاور ايران

در حوضة فليشي خاور ايران سنگهاي قديميتر از كرتاسه رخنمون ندارد. پوستههاي اقيانوسي، آتشفشانيهاي كرتاسة بالا، نهشتههاي فليشي پالئوسن –ائوسن و سرانجام سنگهاي ماگمايي (دروني –بيروني) اين ناحيه، به دليل قرارگيري در يك زون برخوردي نظم چينهاي ندارند و در يك نگاه كلي، تيرول و همكاران (1983) سنگهاي اين پهنه را شامل دو مجموعة افيوليتي (مجموعـة « رَتوك» در باختر و مجموعة « نه » در خاور) و يك مجموعة رسوبي (سفيدابه) ميدانند.تاريخچة چينهاي حوضة فليشي خاور ايران

در حوضة فليشي خاور ايران سنگهاي قديميتر از كرتاسه رخنمون ندارد. پوستههاي اقيانوسي، آتشفشانيهاي كرتاسة بالا، نهشتههاي فليشي پالئوسن –ائوسن و سرانجام سنگهاي ماگمايي (دروني –بيروني) اين ناحيه، به دليل قرارگيري در يك زون برخوردي نظم چينهاي ندارند و در يك نگاه كلي، تيرول و همكاران (1983) سنگهاي اين پهنه را شامل دو مجموعة افيوليتي (مجموعـة « رَتوك» در باختر و مجموعة « نه » در خاور) و يك مجموعة رسوبي (سفيدابه) ميدانند.

جدا از پوستههاي اقيانوسي، رخسارههاي سنگي بيشتر از نوع شيل و ماسهسنگ‎‎هاي دريايي كرتاسة پسين تا اواخر ائوسن است. نبود رديفهاي رسوبي دريايي جوانتر از ائوسن، به حركتهاي كوهزايي ائوسن –اليگوسن نسبت داده ميشود كه با رخداد زمينساختي پيرنه قابل قياس است. تكاپوهاي آتشفشاني كم است ولي مقداري سنگ آذرين بيروني از نوع آندزيت با سنگ نهشتههاي فليشي همراه است كه رخسارههاي آتشفشاني –رسوبي را تداعي ميكنند. افزون بر گدازههاي آندزيتي، در پيرامون زاهدان و باختر ميرجاوه، تودههاي گرانيتي –ديوريتي به درون فليشها تزريق شدهاند كه اين خود نشانگرگرانيتزايي همزمان با كوهزايي پيرنئن است. فعاليتهاي ماگمايي ناحيه از زمان نئوژن تا كواترنر ادامه داشته است. در شمال باختري و باختر زابل گسترههايي وسيع از روانهها و سنگهاي آذر –آواري اليگوسن –ميوسن وجود دارند. گدازههاي كواترنر كهن سرتختهاي بازالتي هستند كه در امتداد گسلهاي عمده به سطح زمين رسيدهاند. آتشفشان تفتــان جوانترين تكاپوي ماگمايي است كه در شرايط كنوني در مرحلة گوگردزايي است (شكل 6-14). نياز به يادآوري است كه تودههاي قليايي و نيمه قليايي اين ناحيه مانند كوه لار، سياستراگي، جنجا و عسگي ميزبان كانسارهايي از نوع پورفيري مس، سرب، روي و طلا هستند (ساماني و اشتري، 1371). گاهي نيز كانيسازي به صورت دگرساني اسيد –سولفات و اپيترمال است.

زمينساخت حوضة فليشي خاور ايران

الگوي ساختاري حوضة فليشي خاور ايران، به لحاظ جايگيري ميان دو ورق قارهاي لوت و هيلمند، و به ويژه چيرگي زمينساخت برخوردي، بسيار پيچيده و نشانگر يك كوهزاد درونقارهاي است. با اين حال، به نظر ميرسد كه در اين ناحيه، راندگيها نقش اساسي دارند، به گونهاي كه چينخوردگي سنگها پيامد عملكرد راندگيهاست. در بخش مياني حوضه، گسلهاي امتداد لغز راستگرد روند تقريبي شمالي –جنوبي و به سمت خاور شيب زيادي دارند. ولي در پايانههاي شمالي وجنوبي به دليل چرخشهاي راستگرد بلوك لوت و بلوك هيلمند، ضمن تغيير در روند ساختارها، سرشت گسلها به طور عمده از نوع راندگيهاي همپوشان(Imbricate Thrusts) است. گفتني است كه اگرچه در بخش عمدهاي از ايران، حركت رو به شمال و شمال خاوري ورق عربستان - آفريقا دخالت دارد، ولي در حوضة فليشي خاور ايران، حركت رو به شمال و شمال باختري ورق هندوستان و پيامدهاي ناشي از آن، مؤثر است به گفتة ديگر، عمدة ساختارهاي اين ناحيه را بايد در شكلگيري اقيانوس هند جستجو كرد.

توان اقتصادي كوههاي خاور ايران

در حوضة فليشي خاور ايران پيسنگ پوستة اقيانوسي است كه با رسوبات جوانتر پوشيده شده و به طور معمول، ماگمازايي جوانتر هم برآن اثر كرده است. قرباني (1381) در اين حوضه مناطق معدني زير را معرفي كرده است .

در « منطقة معدني تفتان »، از متاسوماتيسم و دگرگوني پيسنگ اولترامافيك و مافيك كانيسازي از نوع چند سولفيدي از عناصر سرب و روي، مس، موليبدن، نقره، طلا و آرسنيك ديده ميشود. در ناحية خارستان ميتوان محدودههاي كانيسازي شدة سرب و روي نقرهدار كوه زردان، سرب و روي مس و طلادار ديو چاه و كانيسازي سرب و روي و آنتيموان تيلويي را نام برد.

در « منطقة معدني نهبندان –ايرانشهر »، كانيسازي كروم، مس، آهن، منگنز و طلا ديده ميشود. كانيسازي منيزيت اين منطقه متعدد و پر ارزشاند.

در « منطقة معدني ميرجاوه –بيرجند »، پيكرههاي افيوليتي همراهاني از كروم، منگنز و آزبست با خاستگاه ماگمايي دارند. افزون بر آن در مجموعة اولترامافيك، سنگهاي ماگمايي و فليشهاي ناحية كانيسازي طلا و نقره، مس و روي، سرب و طلا، طلا و مس با خاستگاه اسكارني –گرمابي وجود دارند.

در « منطقة زاهدان –سراوان »، محلولهاي گرمابي وابسته به تودههاي گرانيتوييدي موجب دگرساني، متاسوماتيسم و دگرگوني همبري شدهاند كه با كانيسازي مس، سرب و روي، طلا، نقره و موليبدن همراهاند.

 

منبع : زمین شناسی ایران

سید علی آقانباتیارسال شده در مورخه : دوشنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1391 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

diamond , Admin , TBH , naser278 , HardMiner , grona , nasrin , tbh_noori , mazlum , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 کاربرد سنجش از دور در شناسایی ساختار ها  [ يكشنبه، 7 اسفند ماه، 1390 ] 6575 مشاهده
 چگونگي تجمع و تشكيل ذخيره از سيال كانه دار  [ چهارشنبه، 15 شهريور ماه، 1391 ] 9638 مشاهده
 سیالات کانه دار  [ چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391 ] 21997 مشاهده
 روش های اکتشاف معدنی  [ چهارشنبه، 14 تير ماه، 1391 ] 16442 مشاهده
 کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در تهیه نق  [ چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391 ] 10620 مشاهده
نام شما: ناصر شهرکی

در مورخه : پنجشنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1391توسط
(مشخصات کاربر Admin | ارسال پیغام شخصی | وبلاگ) http://www.parsmine.com
بابت این نوشتار و مقاله های مرتبط با علوم زمین سپاسگذارم .
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب