خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

زمین شناسی مکران و توان معدنی آن

مكران » شامل كوه‌هاي خاوري – باختري است كه از سواحل درياي عمان تا فروافتادگي جازموريان دنباله دارد. مرز باختري اين كوه‌ها توسط خط عمان (گسل ميناب) از زون برخوردي زاگرس جدا مي‌شود و در خاور پس از گذر از بلوچستان پاكستان تا محور لاس بلا (Las Bela) ادامه مي‌يابد. در امتداد محور لاس بلا، گسل‌هاي چپگرد « چمن(Chaman Fault) » و «اُرناچ نال (Ornach Nal) » معرف يك زون تراديسي بين زون فرورانش مكران و زون برخوردي هند – اوراسيا است. گفتني است كه از 160 هزاركيلومتر مربع گسترة مكران، حدود 70 هزاركيلومتر مربع آن در ايران و بقيه در پاكستان است.مكران، شامل كوه‌هاي خاوري – باختري است كه از سواحل درياي عمان تا فروافتادگي جازموريان دنباله دارد. مرز باختري اين كوه‌ها توسط خط عمان (گسل ميناب) از زون برخوردي زاگرس جدا مي‌شود و در خاور پس از گذر از بلوچستان پاكستان تا محور لاس بلا (Las Bela) ادامه مي‌يابد. در امتداد محور لاس بلا، گسل‌هاي چپگرد « چمن(Chaman Fault) » و «اُرناچ نال (Ornach Nal) » معرف يك زون تراديسي بين زون فرورانش مكران و زون برخوردي هند – اوراسيا است. گفتني است كه از 160 هزاركيلومتر مربع گسترة مكران، حدود 70 هزاركيلومتر مربع آن در ايران و بقيه در پاكستان است ( شكل 2-23) .
از ديدگاه زمين‌شناسي، اشتوكلين (1974) بر اين باور است كه اين رشته كوه، يك زميندرز‌ كهن است كه به چهرة يك منشور بر افزايشي، از كرتاسة پسين يا ترشيري پيشين تا هولوسن، در فرا ديوارة يك زون فرورانش كم ژرفا و كم شيب قرار دارد.زمين ريخت‌شناسي مكران پيوند نزديك با الگوي ساختاري، شدت چين‌خوردگي و سنگ رخساره‎ها دارد. در يك نگاه كلي، بلنــدي اين رشته كوه از شمال به جنوب كاستي مي‎گيرد. اسنيد (1970)، مكران را به سه واحد فيزيوگرافي « پـادگانه‌هاي دريايي » به موازات ساحــل، « نهشته‌هـاي آبرفتي شمال پادگانه‌هــا » و « تپه‌ها و بلندي‌هاي مكران » تقسيم مي‌كند. از سيماي ريخت‎شناختي شاخص مكران مي‌توان به آميزه‌هاي رنگين، برونزدهاي چهره‌ساز فليش‌هاي وحشي(Wild Flysch) ، آميزه‌هاي زمين‎ساختي (Tectonic Melange) و سواحل بالا آمدة ( (Raised Beach پلكاني، خليج‎هاي نعلـي شكل و گل‎فشان‎ها (شكل 2-22) اشاره كرد. بخش دريايي مكران به علت شيب تند فلات قاره پهنـــاي كمي دارد و در فاصلة 25 كيلومتري از ساحل، ژرفاي آب به 200 متر مي‎رسد. گفتني است كه خمش سنگ كره اقيانوسي پيش از فرورانش و به ويژه عملكرد گسل‎هاي راندگي از عوامل چهره‌ساز مكران‎اند.

تاريخچة چينه‌اي مكران
مكران نوعي اشتقاق درون‌قاره‌اي، به سن ژوراسيك پسين – كرتاسة پيشين (گلني و همكاران، 1990) در سكوي ايران است كه با توجه به رفتار امواج صوتي و سرعت امواج در پي‌سنگ، با اقيانوس‌زايي همراه بوده است. به همين دليل، پي‌سنگ ناحيه نوعي پوستة اقيانوسي با ميانگين ستبراي حدود 7 كيلومتر است كه با توالي ستبري از رسوب‌هاي فليش‌گونه و گاه شبه مولاس ‌پوشيده شده كه ممكن است تا حدود 10‌هزار متر ضخامت داشته باشند. در يك راستاي شمال به جنوب، پوشش رسوبي روي پي‌سنگ، جوان‎تر است.
در شمالي‌ترين بخش مكران مجموعه‌اي ا4 پوسته‌هاي اقيانوسي و رسوبات پلاژيك كرتاسة بالا رخنمون دارند كه به طور عموم با رديف‌هاي فليشي كرتاسة بالا – ائوسن پوشيده و يا در آميخته‌اند. بخش مياني مكران با فليش‎هاي اليگوسن، با چند دگرشيبي موازي درون سازندي و يك دگرشيبي زاويه‌اي در بالا، پوشيده شده است. رسوب‌هاي ميوسن، به ويژه پليوسن، بيشتر رخسارة آواري دارد كه بخش مياني تا ساحل درياي عمان را زير پوشش دارند. جوان‌ترين رسوب‌هاي مكران، ‌ماسه‎سنگ‎هاي سست و كم سيمان به سن پليو – پليستوسن است كه به ويژه در نواحي ساحلي با پادگانه‌هاي دريايي كواترنري پوشيده شده‌اند.
به دليل شرايط حاكم بر زون فرورانش، واحدهاي زمين‎ساختي – چينه‎نگاشتي ياد شده، گاهي نظم چينه‌اي ندارند. در حاشية شمالي كوه‌هاي بشاگرد، آميزه‌اي از پوسته‌هاي اقيانوسي وجود دارد كه نمونــة بارزي از آميزه‌‌هاي رنگين ايران است. در پهلوي جنوبي كوه‌هاي بشاگرد، آميزه‌اي از اوليستوليت‌هاي وابسته به پي‌سنگ و فليش‌هاي پالئوژن وجود دارد كه به آن « فليش وحشي » نام داده شده است. آميزة ديگر اين ناحيه، آميزه‌هاي رسوبي است كه در اثر گسلش و چين‌خوردگي شكل گرفته است. آميزه‌هاي سه‌گانة ياد شده كه به طور عمده در كنار گسل‌هاي فعال رخنمون دارند، نشان دهندة ناآرامي‌هاي شديد و جريان‌هاي آشفته در حوضة رسوبي هستند.


زمين‌ساخت مكران
در ناحية‌مكران، چين‌ها روند تقريبي خاوري – باختري دارند (شكل 2-23) كه با جهت بيشينة كوتاه‌شدگي و فشار بيشينه در راستاي شمال خاور، هماهنگي دارد. كوتاه‌شدگي، بيشتر، با راندگي همراه است، به گونه‎اي كه به تقريب مرز بسياري از واحدهاي سنگ چينه‌اي از نوع راندگي است. بدين‎سان، ساختار مكران، الگويي فلسي(Imabricated) دارد كه فلس‌ها با گسل‌هاي معكوس پر شيب مرزبندي مي‌شوند و فرجام آن رانـده شدن فلس از پس‎خشكـي ( (Hinterland (N-NE) به سمت پيش‎خشكي (Foreland) (S - SW) است.
اين ساختار در اثر رويدادي پديد آمده كه اوج آن در ميوسن بوده و از آن پس نيز با شدت كمتري همچنان ادامه دارد زيرا كه به لحاظ تداوم فرورانش، در ناحية مكران،گسل‌ها هنوز فعال‎اند و زمين به بالا آمدن ادامه مي‌دهد كه اين عمل با چين‌خوردگي، كوتاه‌شدگي و با پسروي خط ساحلي همراه است. گفتني است كه:
- راندگي‌ها سبب شده‎اند تا پوستة مكران از 50 تا 70 درصد كوتاه شود.
- عامل چين‌خوردگي، به طور عمده، فشارهاي ناشي از فرورانش پوستة اقيانوسي عمان به زير مكران است كه با عملكرد گسل‌هاي راندگي شدت مي‎يابد به گونه‎اي كه رويداد گسل آفريني با چين‌خوردگي شديد پركلينال با برتري الگوي جناغي همراه است.
- با توجه به زمان آغاز فرورانش، پديدة چين‌خوردگي از كرتاسة پسين آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.
- از شمال به جنوب، شدت چين‌خوردگي كاهش مي‌يابد، به گونه‌اي كه در مكران ساحلي چين‌خوردگي و گسلش معكوس وجود ندارند و يا بسيار ناچيز و اتفاقي هستند.«گسل» هاي مكران، از نظر زمان پيدايش و نقش، از چند نوع‎اند (شكل 2-23) :
«گسل‌هاي طولي(Longitudinal Faults) » كه در آغاز از نوع گسل‌هاي نرمال بوده و همزمان با شكل‌گيري حوضه به وجود آمده‎اند ولي، در رژيم‌هاي فشارشي بعدي به گسل‌هاي راندگي با شيب تند به سمت شمال و شمال خاوري تبديل شده‌اند. از ادامة گسل‌ها در ژرفا اطلاعي در دست نيست ولي كينگ و همكاران (1975)، ادامة‌گسل‌ها را تا عمق 20 كيلومتر مي‌دانند.
«گسل‌هاي مزدوج (Conjugated Faults) »، كه از نظر روند و نوع به دو گروه قابل تقسيم‎اند. گروه نخست، داراي روند شمال باختري هستند كه سازوكار امتداد لغز راستگرد دارند. گروه دوم، داراي روند شمال خاوري با سازوكار حركتي امتداد لغز چپگردند. گسل‌هاي مزدوج، روند خاوري – باختري ساختارها را قطع مي‌كنند و به يك همگرايي به طرف شمال، در داخل منشور برافزاينده اشاره دارند.
«گسل‌هاي نرمال  (Normal Fault » كه در ساحل مكران ديده مي‎شوند. زمان پيدايش آنها كواترنر دانسته شده و پذيرفته شده است كه خطي بودن حاشية شمالي پادگانه‎هاي دريايي و همچنين، بالا آمدن سواحل مكران نتيجة عملكرد اين گسل‎هاست و حركت‎هاي قائم اين گسل‎ها سبب شده تا پادگانه‎هاي دريايي در سطوح تراز گونا‎گون سامان گيرند.


 

 

فرورانش مكران
همان گونه كه گفته شد مكران نوعي منشور برافزاينده است كه در فراديوارة يك زون فرورانش كم ژرفا جاي دارد. در اين ناحيه، اگرچه عمل فرورانش از كرتاسة پسين آغاز شده، ولي هنوز برخورد نهايي صفحه‎ها صورت نگرفته است (لوپيشون، 1968). به همين‎رو، در حال حاضر عمل كوهزايي در مكران همچنان در حال انجام است.
بايد گفت كه، در ناحية مكران، صفحة رورانده سنگ كرة قاره‎اي است. كمان ماگمايي حاصل از فرورانش، شامل سه مركز آتشفشاني اصلي كوه سلطان در پاكستان، تفتان و بزمان، با ويژگي آتشفشاني جزاير كماني است (ژيرو، 1976 و درويش‎زاده، 1354) (شكل 2-24) . طول اين كمان 450 كيلومتر و پهناي آن حدود 150 كيلومتر است و فاصلة آن تا ژرفناي مكران از 400 كيلومتر در باختر (در ايران) تا 600 كيلومتر در خاور (در پاكستان) متغير است. شمار مخروط‎ها منحصر به سه قلة ياد شده نيست. عكس‎هاي هوايي دست كم نشانگر 16 مركز فوران در زمان كواترنر است. دو راستاي زمين‎ساختي، سه مركز فوران را از هم جـــدا مي‎كند.
زون گسلي مرز خاوري لوت مرز ميان دو آتشفشان بزمان و تفتان است و مرز خاوري كوه‎هاي خاور ايران ، به احتمال گسل هريرود، مرز ميان تفتان و سلطان است. اين گسل‎ها جابجايي افقي قابل ملاحظه‎اي دارند ولي بر آتشفشان‎هاي كواترنر ‎اثر ندارند. به همين لحاظ به گمان گانسر (1971) ميان ساختارهاي سطحي و زيرسطحي ژرف‎تر تفاوت اساسي وجود دارد.آتشفشان‎هاي بزمان، تفتان و كوه سلطان در يك امتداد خطي سامان نگرفته‎اند. ژاكوب و كيتمير (1979) بر اين گمانند كه سنگ كرة فرو رونده تا محل خمش يكپارچه است. ولي، از محل خمش، صفحة فرورونده در اثر گسل‎هاي بزرگ تراديس عمود بر ژرفنا به چهار قطعه تقسيم شده است. سامان‎گيري كانون‎هاي زمين‎لرزه در امتداد شمالي – جنوبي، مؤيد وجود گسل‎هاي تراديس دانسته شده است. محل شكستگي‎هاي تراديس به صورت قطع شدگي در زنجيرة آتشفشاني مشخص است. اين قطعات به نام‎هاي باختري، مركزي – باختري، مركزي – خاوري و قطعة خاوري نام‎گذاري شده‎اند (شكل 2-25).
 قطعة باختري (A)، به دليل شيب ملايم (كم‎تر از 10 درجه) صفحة فرو رونده، پويايي آتشفشاني ندارد. قطعة خاوري نيز مخروط‎هاي مركب پيشرفته ندارد. در دو قطعة مركزيB) و C)، كه داراي مراكز آتشفشاني هستند، شيب صفحه فرورونده بيشتر است (مركزي – باختري ْ38 – ْ50، مركزي – خاوري ْ19 – ْ28).
شيب كم قطعات A و D، به مجاورت و تماس آنها با سنگ كرة قاره‎اي مجاور، نسبت داده شده است. قطعة A با خط عمان در تماس است كه محل برخورد صفحة عربي و ورق ايران است. قطعة D نيز محدود به گسل تراديس چمن است كه محل برخورد صفحه‎هاي هند و ايران است. گفتني است كه:
- مشخص‎ترين سيماي لبة فرورونده زون بنيوف است كه به طور عموم در ژرفاي تقريبي100 كيلومتر و به طور مستقيم در زير كمان آتشفشاني جاي دارد.
- بررسي زمين‎لرزه‎هاي مكران نشان مي‎دهد كه فعاليت‎هاي لرزه‎اي كم ژرفا از ساحل شروع و در داخل خشكي تا فاصلة حدود 70 كيلومتر از ساحل ادامه مي‎يابند. از اين نقطه زمين‎لرزه‎ها به دليل آغاز خمش ژرف‎‎تر مي‎شوند. ژرف شدن كانون‎ زمين‎لرزه‎ها ادامه مي‎يابد تا اين كه در جنوب كمان آتشفشاني به ژرفاي 80 كيلومتر مي‎رسد. در پايين‎تر از اين ژرفا، زون لرزه‎اي بسيار ضعيف است و تنها چند كانون بين 80 تا 100 كيلومتر ثبت شده است.
- پهناي سيستم كمان – ژرفنايArc Trench Gap) ) مكران در حدود 400 كيلومتر، (ايران) تا 600 كيلومتر، (پاكستان) است كه از نظر پهنا، در نوع خود بي همتا است.


 
 


 

ميزان فرورانش مكران
ژاكوب و كيتمير (1979)، ميزان فرورانش كنوني را 4 تا 5 سانتيمتر در سال مي‎دانند. با فرض ثابت بودن مقدار، اگر آغاز فرورانش را دست كم از زمان ائوسن (60 ميليون سال) بدانيم، بايد در طول اين زمان، حدود 2400 تا 2000 كيلومتر از پوستة اقيانوسي عمان در اثر عمل فرورانش از ميان رفته باشد. يادآور مي‎شود، اندازة ميزان فرورانش در ائوسن و اليگوسن كاهش داشته ولي دوباره در ميوسن فزوني يافته و تا زمان حاضر نيز ادامه دارد. در بارة جايگاه فرورانش بايد گفت كه پندار همگان بر آن است كه در زمان كرتاسه، گودال فرورانش در جازموريان بوده ولي در مراحل پي‎درپي، جبهة فرورونده به سمت جنوب عقب نشسته و فليش‎هاي ائوسن، اليگوسن 000 را بر جاي گذاشته است، به گونه‎اي كه در حال حاضر زون فرورانش به مغاك عمان رسيده است.


واحدهاي زمين‎ساختي مكران:
از نگاه « زمين‎ساختي »، تاكنون مكران را به سه روش تقسيم بندي كرده‎اند.
نخستين و ساده‎ترين تقسيم‎بندي، تقسيم مكران به دو بخش شمالي (مكران داخلي) و جنوبي (مكران بيروني) است. اين دو بخش پي‎سنگ افيوليتي دارند و با باريكه‎اي از پوستة قاره‎اي، به نام كمپلكس دوركان، از يكديگر جدا شده‎اند. پوستة قاره‎اي با پهناي 50 كيلومتر و درازاي 250 كيلومتر، شامل سنگ‎هاي كربنيفر، پرمين، ژوراسيك و كرتاسه است كه با سنگ‎هاي افيوليتي و سنگ‎هاي دگرگوني همراه هستند. مكران شمالي با بوم‎هاي افيوليتي كرتاسه – پالئوسن و نهشته‎هاي پلاژيك آن زمان مشخص است. در مكران جنوبي، رخساره‎هاي فليش تا پايابي كم عمق ديده مي‎شوند كه در يك ژرفناي اقيانوسي پويا انباشته شده‎اند. ارشدي (1982) پوستة قاره‎اي جدا كنندة مكران شمالي از مكران جنوبي را لبة جنوبي بلوك لوت مي‎داند كه پس از جدا شدن به درون حوضة فليشي مكران رها شده است. مك‎كال (1985)، پوستة قاره‎اي موردنظر را ادامة جنوب خاوري زون سنندج – سيرجان، در پهنة مكران مي‎داند. افتخارنژاد (گفتة شفاهي) اين پوستة قاره‎اي را جدا كنندة نوار افيوليتي بيروني (Outer Axial Ophiolite Belt) از دروني (Inner Axial Ophiolite Belt) مي‎داند. فرهودي و كريگ (1977) با توجه به روند فزايندة سن نهشته‎ها از جنوب به شمال، دگرشكلي موجود و فزوني گرفتن ارتفاع، مكران را نوعي سيستم كماني جنبا (Active Arc System) دانسته‎اند كه در شكل‎گيري آن، فرورانش پوستة اقيانوسي عمان به زير مكران نقش بنيادي داشته است (شكل 2-24). به نظر ايشان، فرورانش در فاصلة 400 كيلومتري از ساحل انجام گرفته و پيش از فرورانش، سنگ‎كرة خميده شده و ذوب پوستة اقيانوسي سبب شكل‎گيري سنگ‎هاي ماگمايي بلندي‎هاي بزمان شده است.
در اين نظريه، پهنة مكران به دو واحد زمين‎ساختي تقسيم شده است.يكي بخش پايين افتادة جازموريان كه نوعي حوضة پيش كمان در حال فرونشيني(Subsiding Fore Arc Basin) است و ديگري، بخش بالا آمدة جنوبي كه از كوه‎هاي بشاگرد تا ژرفاي اقيانوس عمان ادامه دارد و خود از دو بخش حوضة شيبSlope Basin) ) و پرشدگي ژرفنا (Trench Fill) تشكيل شده است. پهناي شيب - ژرفنا حدود 300 كيلومتر است. بنابراين شيب ورق پاييــن رونده حدود يك درجه برآورد مي‎شود.
به عقيدة مك‎كال (1985)، پهنة مكران شامل 4 ايالت زمين‎ساختي جداگانه است (شكل 2-26) .
« گودال خشكي‎زايي جازموريان (Jaz – e – Murian Epirogenic Depression) »، با رسوب‎هاي كواترنر پوشيده شده است. در بيشتر گزارش‎هاي زمين‎شناسي موجود، اين فرونشست را بخشي از ايران مركزي و دنبالة بلوك لوت دانسته‎اند ولي برداشت‎هاي ژئو‎فيزيك هوايي اخير، گوياي آن است كه پي‎سنگ اين فروافتادگي جوان، از نوع پوسته‎هاي افيوليتي است. اين گونه حوضه‎هاي پيش‎كماني در ديگر زون‎هاي فرورانش نيز گزارش شده‎ كه گاه تواني شايان توجه از هيدروكربن دارند.
« كافت فرعي يا زون گسترش كافت مانند(Rift Like Spreading Zone) »، اين بخش در اواخر ژوراسيك يا اوايل كرتاسه شكل گرفته و تا اوايل ائوسن حوضة كافتي باريكي را تشكيل مي‎داده است. در اين بخش مجموعه‎اي از سنگ‎هاي افيوليتي به همراه رسوب‎هاي پلاژيك كرتاسة بالا و فليش‎هاي آهكي پالئوسن، به صورت مخلوط برونزد دارند.
« زون كربناتي پيش‎كماني(Carbonate Fore Arc) »، اين بخش باريكه‎اي از پوستة قاره‎اي با سنگ‎هايي از نوع سكوي قاره‎اي است كه گاه آن را بخش جدا شدة بلوك لوت و گاه ادامة زون سنندج – سيرجان مي‎دانند.
« زون ژرفناي اقيانوسي (Trench )»، اين بخش، يك زون فرورانش واقعي با سنگ‎هايي از مجموعه‎هاي افيوليتي و رسوب‎هاي پلاژيك ترياس بالا – پالئوسن است. كه با رسوب‎هاي فليشي – مولاسي پوشيده شده و تا ساحل مكران شامل چهار بخش است.
الف) زون فليشي ائوسن،
 ب) زون فليشي اليگوسن – ميوسن،
ج) زون رسوب‎هاي نريتيك ميوسن،
 د) زون ساحلي با رسوب‎هاي كم ژرفاي مولاسي ميوسن بالايي – پليوسن .


توان معدني مكران
وجود گل‎فشان‎ها و چشمه‎هاي گازي، معرف وجود گاز دانسته شده است، ولي تاكنون هيدروكربن قابل ملاحظه‎اي ديده نشده است. با وجود اين، در ناحية برون كرانه‎اي (Offshore) پاكستان نشانه‎هايي از هيدروكربن قابل بازيافت، پيدا شده است كه ذخيرة آن بين 14 تا 16 ميليون بشكه نفت و يا معادل گازي آن برآورد مي‎شود.در حاشية شمالي مكران، در حد فاصل ايرانشهر – ميناب، در مجموعه‎هاي افيوليتي پي‎سنگ، كانسارها و نشانه‎هاي معدني چندي ديده مي‎شود كه مهم‎ترين آنها عبارتند از:- كانسارهاي كروميت گوتيج، سرزه، گندتي‎هان، كوشوك، مختارآباد، رمشگ و ميرآب.- كاني‎سازي مس از نوع سولفيد توده‎اي و گرمايي مانند مس شيخ‎عالي و احمدآباد. در پاكستان هم پي‎سنگ افيوليتي ذخايري از كروميت دارد. ذخاير كروميت اسلام‎باغ (هندوباغ) در نزديكي كويته از آن جمله است.

منبع : زمین شناسی ایران،  سید علی آقانباتیارسال شده در مورخه : شنبه، 23 ارديبهشت ماه، 1391 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

Admin , diamond , afshin , TBH , naser278 , grona , HardMiner , nasrin , tbh_noori , mazlum , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 تحرک و پویایی جهانی سنگ در آیینه آمار  [ دوشنبه، 30 آبان ماه، 1390 ] 4970 مشاهده
 مقـدمه اي بـر زمين شناسـي ايـران  [ پنجشنبه، 3 آذر ماه، 1390 ] 12345 مشاهده
 سنگ های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرا  [ دوشنبه، 30 آبان ماه، 1390 ] 8743 مشاهده
 مراحل بررسي اطلاعات حاصل از فناوري سنجش از د  [ سه شنبه، 17 مرداد ماه، 1391 ] 6891 مشاهده
 روش های اکتشاف معدنی  [ چهارشنبه، 14 تير ماه، 1391 ] 16418 مشاهده
نام شما: Ray-Ban

در مورخه : شنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1395
[url=http://www.sunglassesoakley.us.com/][b]Oakley Sunglasses[/b][/url]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Tyya

در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Hiya. Very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds ado2;idnallyi30tI am happy to locate a lot of useful info here within the article. Thanks for sharing…
ارسال جوابیه ]

نام شما: Doll

در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Yup, that shluod defo do the trick!
ارسال جوابیه ]

نام شما: Rock

در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
What an awesome way to explain this-now I know evhngteiry!
ارسال جوابیه ]

نام شما: Philly

در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Call me wind because I am abolsutely blown away. http://ssztbv.com [url=http://xzkigypcf.com]xzkigypcf[/url] [link=http://ywqvymrtt.com]ywqvymrtt[/link]
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب