خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

سیالات کانه دار

در  فرایند کانسارسازی، سیالات حاوی ماده معدنی یا سیالات کانه ساز، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. سیالات کانه دار از نظر منشا به گروه های زیر تقسیم می شوند:

  • سیالات ماگمایی
  • آبهای جوی ( سطحی)
  • آبهای اقیانوسی ( دریایی )
  • آبهای فسیلی
  • سیالات حاصل از فرایند های دگرگونی

هر یک از انواع سیالات مذکور به تنهایی و یا به همراه سایر انواع سیالات، در تشکیل انواع کانسارها و ذخایر معدنی اعم از ماگمایی، رسوبی، گرمابی، دگرگونی و غیره نقش ایفا می کنند.

شکل زیر انواع محيط هاي تشكيل سيالات كانه دار در سطح زمين و يا نزديك بهسطح (روب، 2005 ) را نشان می دهد.بر اساس مطالعات تيلور ( 1967 ) و شپارد ( 1977 )، تركيب ايزوتوپي انواع سيالات مذكور با يكديگر متفاوت بوده، به طوري كه مي توان با استفاده از مقدارايزوتوپ هاي اكسيژن و هيدروژن موجود در اين آ بها، منشأ آن ها را تعيين نمود

دامنه تغيير ايزوتوپ هاي اكسيژن و هيدروژن در آب هاي ماگمايي،دگرگوني، گرمابي، سطحي و اقيانوسي (شپارد، 1977 ).

 

سيالات ماگمايي

ماگما، عبارت از سيالي داغ و متحرك، با تركيبي عمدتاً سيليكاتي است. اگر بپذيريم كه فقط يك نوع ماگماي مادر با تركيب بازالتي وجود دارد، بنابراين انتظار مي رود كه درحين سردشدن ماگماي بازالتي بتوانيم دو بخش را از هم تميز دهيم: اول، بخش مافيكي ماگما كه از نظر فلزات كانسارسازي نظير كروم، نيكل، پلاتين و در بعضي موارد، فسفرغني است و دوم، بخش سيليسي كه داراي قلع، زيركونيم، توريم و غيره است (تيتانيم و آهن در كليه سنگ هاي آذرين يافت مي شوند).

در برخي موارد ماگماي نيمه متبلور، تحت تأثير تنشهاي محيط قرار مي گيرد ودر اثر فشارهاي ناشي از تنش، بخش اصلي مايع موجود در خود را به سنگهاي در برگيرنده تزريق نموده و در نتيجه، اندكي سيال به همراه خميره اي بلورين بر جاي مي ماند.به چنين پديده اي، پالايش فشاري مي گويند (روب، 2005 ). در اينحالت، ماگماي موجود، با تعريف آرماني ماگما، فاصله زيادي پيدا مي كند و در حقيقت،تبديل به توده اي مذاب و سرشار از فلز مي گردد و به همين دليل به آن، ماگماي كانه دار مي گويند. اگر اين ماگماي كانه دار به سنگ هاي اطراف نفوذ كند و محتواي فلزي خود را بر جاي گذارد، اين پديده را تزريق ماگمايي مي نامند (اين نظريه براي اولين بار توسط فورنت در قرن نوزدهم ميلادي ارائه گرديد). البته بايد توجه داشت كه فرايند تشكيل ماگماي كانه دار، هميشه در يك فعاليت ماگمايي اتفاق نمي افتد و درحقيقت، فعاليت عادي و طبيعي ماگما، شامل سردشدن تدريجي و تبلور مواد بلورين ازآن مي باشد.

 

 پديده پالايش فشاري در سنگ هاي نيمه متبلور و جدايش بلورها از مايع(لودمن و كوچ، 1982 ).

در حين تبلور كاني هاي مختلف از ماگما، تمركز مواد فرار در ماگما افزايش مي يابد و فلزات باقي مانده در ماگما، در يك محيط داغ و آبكي قرار مي گيرند. به اين مجموعه داغ آبكي سرشار از فلز، اصطلاحاً سيال كانه دار گفته مي شود

سيال ماگمايي، داراي دو بخش بسيار با ارزش است: بخش اول، شامل عناصرفلزي با ارزش اقتصادي بالا مي باشند كه در صورت تجمع در يك محل، ايجاد كانسارمي كنند و بخش دوم شامل عوامل متحركي است كه در حمل فلزات، نقش بسيار مهمي را ايفاء مي نمايند. آب، گوگرد، كلر و بر از جمله عوامل متحرك موجود در ماگمامي باشند.

 

آب هاي جوي

آب هاي حاصل از بارش را كه از هواكره منشأ مي گيرند، آب جوي گويند. اين آب ها در تشكيل كانسارهاي ناشي از فرايندهاي برون زاد و درون زاد نقش به سزايي ايفاء مي نمايند. آب هاي جوي با نفوذ به داخل زمين و با برخورد به سنگ ها، گرماي آن ها را گرفته و به علاوه با نفوذ به اعماق بيشتر، به دليل اثر شيب زمين گرمايي بر دماي آن ها افزوده مي گردد، تا جايي كه گاهي تشخيص سيالات ماگمايي از سيالات جوي بسيار مشكل مي گردد. نكته شايان ذكر آن است كه از طريق مطالعات ايزوتوپي (نظيرايزوتوپ هاي پايدار اكسيژن، هيدروژن، گوگرد و كربن) و همچنين وجود يا عدم وجود برخي عناصر خاص، تفكيك اين دو نوع سيال از يكديگر امكا ن پذير مي باشد.بدين صورت كه در سيالات ماگمايي، درصد ايزوتو پهاي سنگين اكسيژن و گوگرد،بسيار زياد بوده و اين در حالي است كه در آبهاي جوي، مقادير اين دو ايزوتوپ بسيار پايين مي باشد. همچنين در سيالات ماگمايي، عناصر بر و فلور به وفور يافت مي گردد، در حالي كه در سيالات جوي، عناصر سديم، كلسيم، منگنز و بنيان هاي كربناتي و سولفاتي در مقادير فراوان حضور دارند.

 

آب هاي اقيانوسي (آب درياها)

بررسي خصوصيات آب هاي اقيانوسي در مباحث مربوط به كانسارهاي حاصل ازفرايندهاي تبخيري، تشكيل فسفريت ها، كانسارهاي متصاعدي زيردريايي، كانسار هاي سولفيد توده اي و گرهك هاي منگنز حائز اهميت است. به علاوه، نقش فعال و مهم آب هاي اقيانوسي به عنوان يك سيال كانسارساز، بيشتر در انحلال يونهاي فلزي وواسطه اي براي حمل و پراكندگي آن ها مي باشد

 

نمايش چگونگي تاثير آب اقيانوسي در تشكيل ذخاير معدني. آب اقيانوسي با نفوذ به درون پوسته، در مجاورت با ماگماي داغ، گرم شده و با انحلال يون هاي فلزي،طي چرخش گرمابي، آن ها را از طريق چشمه هاي آب گرم بر روي كف دريا بر جامي گذارد (پلومر و م كگيري، 1991 ).

 

آب هاي فسيل

آبي كه هم زمان با ته نشيني رسوبات در آن ها به دام مي افتد، به نام آب فسيل معروف است. آب هاي فسيل به طور بسيار گسترده و به ميزان زياد در ميادين نفتي حضور دارند. عمده ترين خصوصيت اين آب ها، درجه شوري بسيار بالاي آنها است. يون هاي اصلي شركت كننده در اين آب ها به طور عمده شامل سديم و كلر مي باشند.البته عناصري نظير كلسيم، باريم، نيتروژن، منيزيم، بي كربنات ها و استرانسيم نيز به مقدارخيلي كم در آن ها يافت مي گردد.آب هاي فسيلي به صورت بالقوه، يك سيال كانه دار هستند، ولي براي اين كه اينخاصيت آن ها بالفعل شود، نيازمند قرارگرفتن در شرايط دگرگوني مي باشند، زيرا در اثردگرگوني و با افزايش حرارت، قابليت انحلال در آن افزايش يافته و كلر موجود در اينآب ها نيز به عنوان عامل متحرك ساز عناصر، نقش بسيار مهمي در حمل و نقل آن هاايفاء مي كند.

 

آب هاي دگرگوني

آب هاي فسيلي و جوي و نيز آب هايي كه در اثر فرايندهاي دگرگوني از كاني هايي مثل رس ها و آمفيبول ها خارج مي شوند، ممكن است در اثر حرارت ناشي از فعاليتهاي توده هاي ماگمايي و يا دگرگوني ناحيه اي به حركت در آمده و از نظر شيميايي فعال شوند. اين آب ها را آب هاي دگرگوني مي نامند. آب ها در مجموع، قابليت انحلال و حمل و نقل مقادير قابل توجهي عنصر فلزي را در عمق دارند كه در ادامه حركت و پس از رسيدن به مناطق سطحي در اثر تغيير در شرايط دما، Ehو pHو سايرتغييرات، مواد حمل شده را به صورت كانه بر جاي مي گذارند. در انواع سيالات كانسارساز را كه در تشكيل انواع كانسارهاي مختلف با منشأ گوناگون دخالت دارند نشان داده شده اند.

منبع : زمین شناسی اقتصادی

علیرضا نجف زاده، شهرام خلیلی مبرهن، جمشید احمدیان

 ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

TBH , naser278 , grona , HardMiner , Admin , afshin , nasrin , faryad , tbh_noori , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در تهیه نق  [ چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391 ] 10602 مشاهده
 روش های اکتشاف معدنی  [ چهارشنبه، 14 تير ماه، 1391 ] 16417 مشاهده
 کانسار های پلاسر  [ پنجشنبه، 18 اسفند ماه، 1390 ] 13600 مشاهده
 اشكال مختلف ذخاير معدني  [ سه شنبه، 8 فروردين ماه، 1391 ] 9962 مشاهده
 كانه زايي در دوران هاي مختلف زمين شناسي  [ جمعه، 26 اسفند ماه، 1390 ] 7797 مشاهده
نام شما: myy

در مورخه : پنجشنبه، 6 خرداد ماه، 1395
http://www.burberry-outlet.net.co/, http://www.retro-jordans.com/, http://www.nike-roshe-run.com.es/, http://www.jordanrelease-dates.us.com/, http://www.toms-shoesoutlet.net/, http://www.michaelkors.co.nl/, http://www.pandoracharms-canada.ca/, http://www.michael-kors.com.co/, http://dolphins.nfljersey.us.com/, http://www.ugg-bootsclearance.com/, http://www.rayban-sunglassesoutlet.com/, http://www.newoutletonlinemall.com/, http://www.uggs.co.nl/, http://www.rolexwatches-canada.ca/, http://www.airhuarache.co.uk/, http://www.jordanretro.org/, http://www.coach-factory.in.net/, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/, http://pacers.nbajersey.us.com/, http://www.nikefree-run.org.uk/, http://hawks.nbajersey.us.com/, http://www.ralphs-lauren.co.uk/, http://patriots.nfljersey.us.com/, http://www.burberryoutlet-sale.in.net/, http://www.burberryonlineshop.de/, http://www.tiffany-jewelry.net/, http://www.coachoutletstore-online.com.co/, http://www.hogan.com.de/, http://www.nike.org.es/, http://wizards.nbajersey.us.com/, http://www.ralphlaurenpolos.in.net/, http://www.mcmhandbags.com.co/, http://www.oakley--sunglasses.com.au/, http://www.cheap-raybansoutlet.com/, http://www.weddingdressessonline.ca/, http://www.jimmy-chooshoes.com/, http://www.true-religion.com.co/, http://www.asics-outlet.us.com/, http://www.nikefree-run.net/, http://www.longchamp.com.co/, http://www.gucci-taschen-outlet.de/, http://www.uggboots.net.co/, http://www.thejoreseproject.com/, http://knicks.nbajersey.us.com/, http://giants.nfljersey.us.com/, http://www.michael-korshandbags.us.org/, http://www.nike-air-max.com.de/, http://www.ugg-uggboots.net/, http://www.coach-factoryyoutletonline.net/, http://www.nike-shoescanada.ca/, http://www.nfljersey.us.com/, http://www.replica-watches.com.co/, http://www.polooutlets-store.com/, http://www.nikemercurial.in.net/, http://www.designerhandbagsoutlet.net.co/, http://www.pradahandbags.net.co/, http://www.cheapjerseys.com.co/, http://www.uggsoutlet.com.co/, http://www.chi-flatiron.us.com/, http://timberwolves.nbajersey.us.com/, http://www.maccosmetics.net.co/, http://www.barbour-factory.com/, http://www.instylers.us.com/, http://www.longchampoutlet.com.co/, http://www.ugg-boots-australia.com.au/, http://www.oakleyoutlet-online.us.com/, http://www.cheaprayban.com.co/, http://www.nike-skor.com.se/, http://www.juicycouture.com.co/, http://www.raybans-sunglasses.net/, http://texans.nfljersey.us.com/, http://www.nike-schoenen.co.nl/, http://www.tommyhilfigeroutlet.in.net/, http://www.ralph-laurens.org.uk/, http://bucks.nbajersey.us.com/, http://www.gucci-outletsale.net/, http://www.co-aol.com/, http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/, http://www.michael-kors.net.co/, http://www.raybans-outlet.co.uk/, http://www.cheapshoes.com.co/, http://falcons.nfljersey.us.com/, http://www.the-northface.net.co/, http://www.coach-outletonline.net.co/, http://www.nikestore.us/, http://www.ugg-boots.ca/, http://supra.shoesoutlet.us.com/, http://www.adidas-superstar.nl/, http://panthers.nfljersey.us.com/, http://www.swarovski-canada.ca/, http://warriors.nbajersey.us.com/, http://www.eyeglass-frames.in.net/, http://broncos.nfljersey.us.com/, http://www.tommyhilfiger.net.co/, http://www.gucci-shoes.net/, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/, http://www.tomsshoes-outlet.us.com/, http://www.lululemonoutlet.gb.net/, http://www.oakley.com.de/, http://www.coachoutletstore.net.co/, http://www.pradaoutlet.com.co/, http://www.abercrombie-kid.us.com/, http://www.truereligion-outlet.us.org/, http://www.pulseras-pandora.com.es/, http://www.oakleysunglasses-cheap.in.net/, http://bengals.nfljersey.us.com/, http://www.nike-air-max.com.au/, http://www.hollisterclothes.us.com/, http://www.polos-ralphlauren.us.com/, http://www.rosheruns.us/, http://www.toms-outlets.us.com/, http://www.coachblackfriday.com/, http://www.ghd-hairstraightener.net/, http://www.michael-korssale.us.com/, http://www.michael-kors-taschen.com.de/, http://www.montblanc-penssale.com/, http://mavericks.nbajersey.us.com/, http://lions.nfljersey.us.com/, http://vikings.nfljersey.us.com/, http://www.marc-jacobs.us.com/, http://www.thenorthfacejackets.net.co/, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/, http://www.michael-korsbags.co.uk/, http://cowboys.nfljersey.us.com/, http://www.converse-shoes.net/, http://www.ray-bans.us.org/, http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/, http://pelicans.nbajersey.us.com/, http://www.coco-chanels.us.org/, http://www.hermesbags.jp.net/, http://www.thenorthface.com.de/, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/, http://www.nikeair-max.ca/, http://saints.nfljersey.us.com/, http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/, http://www.nike-schuhe.com.de/, http://www.mmoncler-outlet.com/, http://www.vans-schuhe.com.de/, http://www.swarovskijewelry.com.co/, http://www.beats-headphone.com.co/, http://www.swarovski--uk.me.uk/, http://www.replicarolex-watches.us.com/, http://bulls.nbajersey.us.com/, http://spurs.nbajersey.us.com/, http://www.nike-freeruns.co.uk/, http://buccaneers.nfljersey.us.com/, http://nets.nbajersey.us.com/, http://www.tiffanyand-co.net.co/, http://www.ralphlaurenoutlet-online.in.net/, http://kings.nbajersey.us.com/, http://www.christianlouboutin-shoes.ca/, http://www.bcbg-maxazria.ca/, http://www.harrods-london.co.uk/, http://celtics.nbajersey.us.com/, http://rockets.nbajersey.us.com/, http://www.mk-com.com/, http://www.cheap-baseballbats.net/, http://www.nike-rosherun.nl/, http://www.tomsoutlet-online.com/, http://www.canadagooses-2016.com/, http://www.abercrombie-andfitch.ca/, http://www.tomsoutletonline.net/, http://www.toms--outlet.com.co/, http://jaguars.nfljersey.us.com/, http://www.oakleys-sunglasses.us.com/, http://www.nbajersey.us.com/, http://www.burberryhandbagsoutlet.com/, http://www.raybans-sunglassesoutlet.in.net/, http://www.burberry-outletonlinesale.in.net/, http://www.airmax-2015.org/, http://www.hollister-clothing.in.net/, http://eagles.nfljersey.us.com/, http://www.longchamps.us.com/, http://www.adidasshoes.top/, http://www.michaelkors-canadaoutlet.ca/, http://raiders.nfljersey.us.com/, http://www.celine-bags.org/, http://www.michaelkors.so/, http://www.hollister-abercrombie.com.se/, http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/, http://www.polo-outlets.com.co/, http://www.cheapjerseys.us.org/, http://www.soccer-shoesoutlet.com/, http://www.chanel-bags.com.co/, http://lakers.nbajersey.us.com/, http://www.bottegaveneta-bagsoutlet.com/, http://www.longchamphandbagsoutlet.net/, http://www.toms-shoes.com.co/, http://www.rayban.org.es/, http://michaelkors.euro-us.net/, http://www.cheap-jordans.net/, http://www.guccishoes-uk.co.uk/, http://www.thenorth-faces.co.uk/, http://www.adidas.com.se/, http://www.bebeclothing.in.net/, http://heat.nbajersey.us.com/, http://www.beatsbydrdre.co.com/, http://cavaliers.nbajersey.us.com/, http://www.coach-factoryoutlet.net.co/, http://azcardinals.nfljersey.us.com/, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/, http://nike.shoesoutlet.us.com/, http://www.salomon-schuhe.com.de/, http://www.timberlandshoes.net.co/, http://jets.nfljersey.us.com/, http://www.timberland-boots.in.net/, http://www.ray-banocchiali.it/, http://www.hollisterclothingstore.org/, http://www.nike-tnrequinpascher.fr/, http://www.beats-by-dre.com.co/, http://www.michaelkors.com.se/, http://www.oakley.org.es/, http://hornets.nbajersey.us.com/, http://www.zxcoachoutlet.com/, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/, http://grizzlies.nbajersey.us.com/, http://www.ralphlauren-au.com/, http://www.mkoutletonline.us.com/, http://www.coco-chanel.com.de/, http://www.tiffanyandco-ca.ca/, http://titans.nfljersey.us.com/, http://www.ralphslauren-outlet.co.uk/, http://www.swarovski-crystal.us.com/, http://www.vans-shoes.co.uk/, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/, http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com/, http://www.burberry-outletcanada.ca/, http://www.timberlands-paschere.fr/, http://www.cheap-rolexwatches.co.uk/, http://www.uhren-shop.com.de/, http://www.rayban-pas-cher.fr/, http://www.kate-spade.in.net/, http://magic.nbajersey.us.com/, http://www.omega-watches.us.com/, http://browns.nfljersey.us.com/, http://www.cheap-raybanoutlet.com/, http://monsterbeats.co-om.com/, http://www.michael-kors-australia.com.au/, http://www.soccer-shoes.us.com/, http://mcmbackpack.co-om.com/, http://www.michael-kors-outlet.us.org/, http://www.gucci-handbags.in.net/, http://www.cheap-michaelkors.com/, http://www.pumaonline-shop.de/, http://www.cheapthomassabos.co.uk/, http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/, http://www.prada-shoes.com.co/, http://packers.nfljersey.us.com/, http://www.nikerosherun.us/, http://www.asicsgels.de/, http://www.rayban-sunglassesoutlet.co.uk/, http://www.oakley-sunglasses.mex.com/, http://www.nikeskos.dk/, http://www.weddingdressesuk.org.uk/, http://www.babyliss-pro.us.com/, http://www.weddingdresses-sale.com/, http://www.reebok.com.de/, http://www.new-balance-schuhe.de/, http://www.rayban.co.nl/, http://www.coachoutlet-online.com.co/, http://www.gucci-shoesoutlet.net/, http://www.canada-goosesjackets.us.com/, http://www.soft-ballbats.com/, http://chargers.nfljersey.us.com/, http://thunder.nbajersey.us.com/, http://www.swarovski-online-shop.de/, http://www.eyeglasses-online.us.com/, http://www.hollisteronlineshop.com.de/, http://colts.nfljersey.us.com/, http://www.newbalance.com.es/, http://www.tnf-jackets.us.com/, http://www.mizuno-running.net/, http://www.giuseppe-zanotti.net/, http://www.adidas-superstar.de/, http://airmax.shoesoutlet.us.com/, http://www.converse.com.de/, http://coach.euro-us.net/, http://www.truereligion-outlet.com.co/, http://www.christian--louboutin.in.net/, http://www.montres-pascher.fr/, http://www.rb-rm.com/, http://www.bcbg-dresses.com/, http://www.ralphlauren-polos.com.co/, http://www.adidas-schuhe-online.de/, http://www.ralphlauren-outlet.ca/, http://www.michaeljordan.com.de/, http://www.toryburchsale.com.co/, http://www.lauren-ralph.co.uk/, http://www.chanelhandbags.net.in/, http://www.adidasshoescanada.ca/, http://www.oakleysunglasses-canada.ca/, http://steelers.nfljersey.us.com/, http://www.woolrich-clearance.com/, http://jazz.nbajersey.us.com/, http://www.ralphlaurenepolo.com/, http://www.mcmbags.us.com/, http://www.uggs-onsale.net/, http://www.ferragamo.com.co/, http://www.scarpe-hoganoutlets.it/, http://www.ghd-hairstraighteneroutlet.co.uk/, http://www.guccishoes.com.co/, http://www.michaelkors-uk.org.uk/, http://www.omegarelojes.es/, http://www.nike-air-max.us/, http://suns.nbajersey.us.com/, http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/, http://www.handbagsoutlet.net.co/, http://www.outlet-burberry.net.co/, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/, http://www.ok-em.com/, http://www.bottega-veneta.us.com/, http://www.katespadeoutlet.gb.net/, http://www.air-max.com.de/, http://www.newbalancecanada.ca/, http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/, http://www.the-northface.com.co/, http://www.nikefree5.net/, http://www.jimmy-choos.com/, http://www.tocoachoutlet.com/, http://www.beatsbydre.com.co/, http://www.iphone-cases.net.co/, http://www.coachhandbags2016.us.com/, http://www.tiffany-und-co.de/, http://www.wedding--dresses.co.uk/, http://www.nikefactory.org/, http://coachoutlet.euro-us.net/, http://www.nfl-jersey.us.com/, http://www.uggboots.com.de/, http://www.yoga-pants.net.co/, http://www.tommy-hilfiger.com.de/, http://uggboots.misblackfriday.com/, http://www.tiffany-andco.us.com/, http://www.mk-outlet.us.com/, http://www.giuseppezanotti.com.co/, http://www.chiflatiron.net.co/, http://www.levisjeans.com.co/, http://www.nike-roshe-run.de/, http://www.oakleys-glasses.us.com/, http://www.hollisters-canada.ca/, http://www.nike-maxfr.com/, http://www.salvatoreferragamo.in.net/, http://www.longchamp-bags.us.com/, http://raptors.nbajersey.us.com/, http://www.gucci-outletstore.com/, http://www.nikestore.com.de/, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/, http://www.burberry-handbagsoutlet.com.co/, http://www.oakley-outletstore.in.net/, http://www.cheapmichaelkors.us.org/, http://www.pandorajewelry.top/, http://www.hermesbirkin-bag.net/, http://www.burberry-handbagssale.in.net/, http://76ers.nbajersey.us.com/, http://www.pumashoes.in.net/, http://chiefs.nfljersey.us.com/, http://www.calvin-kleins.us.org/, http://trailblazers.nbajersey.us.com/, http://www.hermes-outlet.com.co/, http://www.mcm-backpacks.com/, http://www.cheap-oakleyglasses.us.com/, http://49ers.nfljersey.us.com/, http://www.mcm-bags.us.com/, http://www.nike-outlet.us.com/, http://www.vans-shoes.net/, http://www.horloges-rolex.nl/, http://www.maccosmetics.gr.com/, http://www.marcjacobs-sale.com/, http://www.ugg-australia.com.de/, http://www.burberry-outlet.co.uk/, http://www.burberry-outletstore.net/, http://www.rayban-wayfarers.com/, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/, http://www.pandora-charms.org.uk/, http://www.tory-burchshoesoutlet.net/, http://www.northfaceoutlet.com.co/, http://www.abercrombie-hollister.nl/, http://www.toryburchoutlet-sale.us.com/, http://www.thenorth-face.ca/, http://northfaceoutlet.co-om.com/, http://www.pandora.com.de/, http://www.lululemon-australia.com.au/, http://www.coach-purseoutlet.net/, http://www.iphone-case.us.com/, http://www.raybanoutlet.ca/, http://www.thenorthfacejackets.fr/, http://www.ugg-boots.us.org/, http://www.uggs.in.net/, http://www.cheapuggboots.us.com/, http://www.prada-handbags.com.co/, http://www.airjordans.us/, http://www.newbalance-outlet.org/, http://www.swarovski-australia.com.au/, http://www.jordan-shoes.com.co/, http://www.truereligionjeans.net.co/, http://redskins.nfljersey.us.com/, http://www.michaelkorsbags.us.org/, http://www.longchamp.com.de/, http://ravens.nfljersey.us.com/, http://www.nikeair-max.es/, http://www.adidas.org.es/, http://www.tiffanyandco-au.com/, http://www.burberry-outletsale.com/, http://michaelkors.co-om.com/, http://airhuarache.shoesoutlet.us.com/, http://www.air-huarache.co.uk/, http://www.thomas-sabo.com.de/, http://www.toryburch-sandals.in.net/, http://www.converse.net.co/, http://www.cheap-omegawatches.com/, http://www.nike-air-force.de/, http://bills.nfljersey.us.com/, http://www.coach-outletonline.ca/, http://www.moncler-outlet.us.org/, http://www.basketballshoes.com.co/, http://www.supra-shoes.org/, http://www.nike-air-max.com.se/, http://www.oakley-glassesoutlet.com/, http://www.rolex-watches.us.com/, http://bears.nfljersey.us.com/, http://clippers.nbajersey.us.com/, http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/, http://www.oakley-sunglassess.com/, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/, http://airmax.misblackfriday.com/, http://www.nike-huarache.nl/, http://www.burberrys-outlet2016.com/, http://www.newbalance-shoes.org/, http://www.kate-spade.gb.net/, http://www.insanity-workout.us.com/, http://www.abercrombie-fitchsale.com/, http://www.christian-louboutinshoes.com.co/, http://seahawks.nfljersey.us.com/, http://www.burberry-2016.co.uk/, http://www.yogapantscanada.ca/, http://www.nike-shoesoutlet.us.com/, http://www.prada.com.de/, http://www.cheapoakley-sunglasses.in.net/, http://www.the-northfacejackets.us.com/, http://www.polo-ralph-lauren.de/, http://www.rayban.com.de/, http://www.edhardy.us.org/, http://www.cheap-nike-shoes.net/, http://www.nike-airmaxinc.co.uk/, http://www.p90xworkout.us.com/, http://rams.nfljersey.us.com/, http://www.oakleyoutlet.ar.com/, http://www.ralphlaurenonlineshop.de/, http://www.replica-handbags.net.co/, http://www.ferragamoshoes.in.net/, http://www.oakleys-sunglassoutlet.net/, http://www.mcm-handbags.org/, http://www.michael-kors.com.es/, http://www.nike-free-run.de/, http://pistons.nbajersey.us.com/, http://www.air-max-schoenen.nl/, http://www.airmax-90.org/, http://www.tommy-hilfiger.co.nl/, http://www.nikeair--max.fr/, http://www.abercrombiefitchs.us.com/, http://www.converses-outlet.com/, http://www.lululemonca.ca/, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/, http://www.tommyhilfigerca.ca/, http://www.ralphlauren-polos.co.uk/, http://www.uggsaustralia.com.co/, http://www.pandorajewellery.com.au/, http://www.christianlouboutin.org.uk/, http://www.fashionclothes.us.com/, http://www.rosherun.org.uk/, http://nuggets.nbajersey.us.com/, http://www.toms-shoes.net.co/
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب