خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

روش ژئوفيزيک اکتشافي IP

مقدمه:
IP يکي از متداول ترين روش هاي مورد استفاده دراکتشافات معدني و نفت و گاز مي‌باشد. در اکتشافات نفت و گاز با وجود زون پيريتي،مي توان با استفاده از روشIP اقدام به عمليات اکتشافي نمود.
روش اکتشافژئوفيزيکيIP، اغلب براي حل مساله مهندسي و هيدرولوژي همراه با اختلاف بالا درمقاطع زمين شناسي مورد استفاده قرار گرفته است.آشکارسازي ترکب هاي فازي و آبشور، زمينه استفاده از روشIP را براي حل مشکلات اکولوژيکي مهيا مي کند. مبناي روشIP بررسي ميدانهاي الکتريکي ثانويه توليد شده در زمين توشط جريانات الکتريکي ميباشد. حساسيت اين روش به طرز گسترده اي به هدايت گرماي يوني و الکتروني بستگيدارد.
مشاهداتIP در حوزه و فرکانس انجام مي شود. در حوزه زمان، ولتاژ تنزليافته به وسيله پارامتر زمان اندازه گيري مي شود. در حوزه فرکانس، مقاومتظاهريρaدر دويا چند فرکانس اندازه گيري ميشود که معمولا زير ده هرتز مي باشد.
ذخائر اقتصادياغلب در مناطق کوهستاني قرار گرفته اند. جبران عوارض و ناهمواري ها، پارامتربزرگي، وجود عوارض و ناهمواري ها زمين، بزرگي پارامت متوسط زمين شناسي، پلاريزاسيونمايل وسايل مزاحم و وجود يک لايه ناشناخته حوزه نرمال براي هر منطقه عامل طبيعي ميباشد. طبيعت پلاريزاسيون طبق الگوهاي ميداني منظمي تغيير مي کند. عوارض وناهمواري ها فقط نقشه برداري ژئوفيزيکي را دچار مشکل نمي کند بلکه مشاهدات را نيزدچار مشکل مي کند. اولا تاثير ناهمواري هاي زمين مي تواند قابل بررسي باشد، ثانياوقتي داده ها بر روي يک سطح ناهموار ثبت مي شوند، فاصله عمودي تا هدف هاي پنهانمتفاوت مي شود و يک گراديان تغييرات ميدان قايم آنومالي ايجاد مي شود.
فاکتورهاي محيطي با يک ساختار زمين شناسي مخلوط مي شود که باعث تحريک، پيشروي وتغيير سيستمي که توانسته به موفقيت برسد مي شود. تعدادي از عناصر اين سيستمعبارتنداز: (الف) همبستگي ناهمواري ها (ب) روشهاي کيفي و نيمه کمي و (ج) روشهاي شرحکمي سازي آنومالي هاي پلاريزاسيون در شرايط توضيح داده شده.
روش هايIP درCaucasus استفاده شده و در ساير نواحي در ساير نواحي از 1962 استفاده گرديده است. اين مطالب تجربيات ايجاد و کاربرد روش هاي پيشرفته را بيان مي کند. ابزار کار مرور(الف) و (ب) سيستم پيشرفته، و گزارش مطالعات اصلي(ρ (Cباشد.
بايد توجه شود در اينجا هيچ تکنيکي برايمحاسبه مستقيم حوزهIP در محيط ناهمسانگرد بيان نشده است.

◄ رابطه بين حوزه زمان وفرکانس:
رابطه بين حوزه زمان و فرکانس توسط محققين زيادي مطالعهشده است. شباهت بين نتايج به دست آمده در حوزه زمان و فرکانس قابل توجه است. Toms & Johnson پيشنهاد کردند که يک روش کارمخصوص براي روشIP در حوزه زمان استفادهشود. احتمال محاسبه حوزه زمان از مدل امپدانسيCole Cole توسط محققين توضيح دادهشده است.
ما نشان داده ايم در حوزه زمان که قابليت پلاريزه شدگيηaميتواند با فرمول زير معرفي شود:

کهηaقابليتپلاريزه شدن سنگ بستر مي شود وEIPشدتحوزهIPوE0شدت حوزه پلاريزه يکنواختاوليه مي باشد. آنومالي هايIPکوچک مي باشند در مقايسه باحوزه اوليه( EIP=< E0) ما مي نويسيم:

در اکثرمواردηIنزديک به صفر است بنابراينپارامترηa براي مشخصات هدفمان استفاده مي‌کنيم.

 

شکل1کاهش مقاومت الکتريکي نمونه سنگي وقتيولتاژ
خروجي قطع مي شود(kellerوfrischknecht،1996)

تجهيزاتروسيsoviet براي مشاهدهIP در دامنه زمان ويژگي ذيل را دارد. مقدار مورد انتظار رويمنحني تخليهIP بعد از زمان ورودي تعريف شده (براي مثال 0. 5s )بعد از اينکه جريانقطع شد،اندازه گيري مي شود. (شکل 1) با تفسير کردن مقدارمحاسبه شده که در مدت زمان اندازه گيريE ثابت مي شود،مي توانيم قابليت قطبيت را بهدرصد اندازه بگيريم(Komarov،1980 ; Parashis ،1986 ; Sharma،1986)
انواع ديگرتجهيزات به ما اجازه اندازه گيري زمان نرمال شده نشان دهنده مساحت زير منحني کاهشيرا مي دهد. اين مقدار شارژبليته(m)را به ما مي دهد و باmv بيان مي شود. هيچ اختلافبنيادي بين قابليت قطبيت و شارژبليته وجود ندارد. با وجود اين ، قابليت کاربردتکنيک هاي شرح داده شده براي اندازه گيري شارژبليته مي بايست آزمايش شود.

◄ ويژگي هاي تصحيح رليف ناحيه در روشIP:
اثر رليف ناحيه عموما دو گانه است(Khesinو ديگران،1996) اولا،شکل و ويژگي هاي فيزيکي جرم هايتوپوگرافيکي(مانند سنگ هاي شکل دهنده رليف) ظهور اين عوارض را در ميدان آنومالي تعيين مي کنندکه تاثيراتآنومالي ها از هدف هاي پنهان را کاهش مي دهند. دوما،خطوط مشاهده اي ناهموار مسئولتفاوتها در فاصله نقطه اندازه گيري تا منبع است. اين تفاوتها خودش را به صورتآنومالي از اجسام مختلف آشکار مي کند. براي مشاهداتIP حالت دوم از تاثيررليف،عمدتا آنومالي را تحريف مي کند. اين تحريف مي تواند به وسيله تفسير کمي بااستفاده از روش هاي پيشرفته که در بالا شرح داده شد محدود شود(Khensin وديگران،1993)
هر چند بعضي تحريف ها به وسيله تغيير جريان قطبي شده مشابه اثررليف توپوگرافي در روشهاي مقاومت ايجاد مي شوند. به علاوه متوسط گروه اغلب قطبيتپذيري مختلفي دارد. هر بلندي رليف مي تواند به عنوان يک قطب اضافي يا يک رديف قطبهاي تغيير دهنده شدت زمينه در نقطه اندازه گيري، تفسير شود. جمع ميدان هاي چنينعناصر پرکننده رليفي، يمايل به بزرگ شدن را را با افزايش ارتفاع نقطه مشاهده شکل ميدهد. پتانسيل به واسطه چنين منبعي به صورت معکوس با فاصله نقطه مشاهده متناسب خواهدبود.
بنابراين بينIP و فاصله سطح مشاهده يک وابستگي خطي معکوس وجود دارد. دراين حالت لازم است(a)تعيين وابستگي بين اندازه گيري هايIP ثبت شده و ارتفاع نقاطمشاهده(b) محاسبه ثابت هاي تخميني(c)استفاده از ثابت هاي به دست آمده براي طرحريزي نمودارIP اصلاحي براي تاثير رليف منطقه. يک روش ارتباط در پي جوئي مغناطيسيتوسط(Khesin(1969 مطرح شد. او به صورت آناليزي يک رابطه خطي بين افزايش مغناطيس عمودي(ΔZ) وارتفاع نقطه مشاهده(H) تحت شرائط همگني نسبي متوسط مغناطيس به دست آورد. رابطه خطي(ΔZH) براي بخش مياني عناصر مربوط به رليف ناهموار شده مثل يک شيب(شامل لبه وپله)صحيحاست. همه اشکال رليف هاي اصلي مي تواند با استفاده از ترکيب ويژه شيب ها تخمين زدهمي شوند. ΔZ
فرض به هم مربوط بودن به وسيله نتايج مدلهاي رياضي و فيزيک پديدهIP حمايت مي شود. کاربرد روش همبستگي براي تصحيحات توپوگرافي بر روي مدل داده ثبتشده در سطح ناهموار با همگني متوسط شامل يک غير همگني محلي (لايه هاي عمودينازک)شرح داده شده است.

 

شکل2. روش کرولاسيون برايبرجستگي عوارض در ميدانIP براي موارد ذيل انجام ميگردد:

(a) اشکال با برجستگي منفي، (b) اشکال با برجستگي مثبت همراه کانسار شيبدار.

(c) و(d) به ترتيب ميدانهايکرولاسيون براي(a) و(b) هستند.

يافتههاي(Polyakov (1969 و نتايج مشابه بعدها توسطFox و ديگرانبدست آمده است. (1980)، روش المانهاي محدود استفاده مي شود. ما نتايج مدلسازي رابراي ارزيابي روش کرولاسيون در اکتشافIP استفاده کرده ايم (شکل2). شکل2 نتايجکاربردي روش کرولاسيون با يک مدلسازي از ميدانIP را توضيح مي دهد (ظهور قطبيشپذيريηa). ارتباط بين مقاديرηaو بزرگي ميدانH براي انطباقمدلهاي(a) و(b) در شکل2c وd رسم شده است. شکل2d حضور يک گروه نقاط در ميدان کرولاسيون را نشان مي دهد، علّتآن وجود آنومالي مي باشد.
بنابراين، کرولاسيون علاوه بر نزديک شدن، محاسبۀتأثير برجستگي عارضه را امکان پذير مي سازد، و همچنين هدفهاي اکتشافي را آشکار ميسازد. در نتيجه، در چنين روشي مسئلۀ مهم کيفيت تفسيري است که ممکن است انجام شود.

◄ تفسير نيمه کمي و کيفي:
تفسير کمي از اطلاعات عملياتالکتريکي ،بدون توجه به انفصال هاي شيبي ملايم بسيار پيچيده است. به هر حال،تکنيکهاي کمي در روشIP به ما اجازه مي دهند تا اطلاعات باارزشي در مورد مقاطع زمينشناسي در پاسخ حاصل شود. به عنوان نمونه،آناليز واقعي مقاطعηaبا مقاطعϼa ترکيب مي شود و براي مطالعه ذخاير سولفيدي در کانادا و فرانسه مورداستفاده قرار مي گيرند. به طوري که دسترسي براي ارزيابي نواحي ضعيف در دسترس،مناسباست،جايي که نتايج تفسير سريع براي پيشرفت عمليات نقشه برداري مورد نياز هستند.
روشIP VES (سونداژ الکتريکي عمودي با آرايه شلومبرژه) به صورت وسيع در مراحلمتفاوتي از پي جويي،نواحي تقريبا غير قابل دسترس درGreater وLesser Caucasusاستفاده شده ا ند(Alexeyev,1970;Khesin,1969).
ساختمان هاي عرضي تحتنصف النهار مرجع درIP VES (فاصلهAB بالا تا 2 4کيلومتر،گام مشاهده 0. 511 سانتيمتر) از پاي توده هاي خاک تا حوضه آبريزاصلي،آبريزGreater Caucasus انجام شده بودند(شکل. 3). در نمودار 3 مقاديرپلاريزاسيون ظاهريηaتحت هر نقطه سونداژ در عمق نصففاصلهAB نشان داده شده اند. مقطع کاذبηaبه دست آمده تغييرات تقريبي درپلاريزاسيون با عمق را منعکس مي کند.

 

شکل. 3. مقاطع کاذبaη. ايزولاين ها به صورت درصد نشان داده شده اند در صورتي که تابعي ازAB/2 هستند.

نقاطIP VES با نقاط سياه(فاصلهالکترودي در جهت امتداد پروفيل است)دلايل آن هستند.

مناطقي با پلاريزاسيون ظاهريبالا در سازندهاي ژوراسيک سايه زده شده اند.

منطقه مذکوردر شيب جنوبيGreater Cauucasus ، در شمال غربي آذربايجان نزديک مرزهايGeorgia وداغستان قرار دارد. تنوع آنها بسيار پيچيده است. اين منطقه از ذخاير شيل ماسه ايبه شدت از فرم خارج شده تشکيل شده است که به موقع،تخمين زده شده بودند در صورتي کهاز لحاظ تجاري غير اميدبخش بودند.
کمتر ما به اکتشاف کانسار پلي متاليکFilizchai، بزرگترين کانسار در قفقاز مي‌پردازيم. عناصر عمدۀ مهم اين کانسار وچندين کانسار فلزي کوچک آشکار شده در چنين ناحيه اي(Katsdag ، Katekh و غيره) مس،روي، سرب و فلزات ديگر مي‌باشند(Khesin و ديگران 1993). تمام اين کانسارها درصورتي که توسط مقاطعVES IP تأييد شوند يک کانسار فلزي جديدي را تشکيل مي دهند. درشکل3 و ديگر زون گسترش يافته در مقاطع (3،2،1 و4) قطبش پذيري بالا مشهود است (ده هادرصد). زونهاي آشکار شده شامل چندين کانسار پلي متاليک و مس هستند که بعداً کشفشده است. قطبش پذيري عمده مي تواند بخاطر سنگهاي ميزبان پيريتي يا گرافيتي باشد.
تفسير نيمه کمي منحنيهايVES IP تعيين موقعيت کانسارهاي نيمه افقي باقطبش‌پذيري بالا را براي ما امکان پذير مي سازند. اين مورد براي تعيين محل کانسارمگنتيتاسکارن در ميدان فلزيDashkesan در قفقاز صغير بکار گرفته شده است(Khesin ، 1969). قفقاز صغير توسط يک برجستگي صاف و نرم کننده مشخص شده است و از لحاظتکتونيک پيچيده نيست. هر چند، در اينجا سنگهاي ماگمايي و انواع ديگر سنگها را پيداکرديم. اين تغييرپذيري شاخصي را در خصوصيات فيزيکي ايجاد مي سازد، هم بصورت جانبيو هم بصورت قائم، که تفسير داده هاي ژئوفيزيکي را مشکل مي سازد. کاربرد روش تفسيرIP تقريبي تعيين عمق بالاترين قسمت کانسار را براي ما امکان پذير مي سازد.

شکل4. تفسير نيمه کمي ازمنحنيهايηa در کانسار آهنDashkesan (قفقاز صغير).

◄ معکوس سازي آنومالي هايIP:
اجازه بدهيد مشاهدات را درحوضه زمان در نظر بگيريم. تکنيک هاي معمول تفسير کمي آنومالي هاي IP ،کاربردهاينسبتا محدودي دارند.
از جمله کار هاي انجام شده در روش IP ، مي توان از کارهاي (Frazer(1981 در ارتباط با انتخاب تحليلي آنومالي هايايزومتريک و Komarove(1980) در ارتباط با روش تانژانت، نام برد.
(Patella1972 و 1973) پيشنهاد کرد که همان فرايندي که براي روش resistivity انجام مي شود،براي تفسير نتايج VES-IP هم به کار رود. (Quick(1974 پيشنهاد کرد که آنوماليهاي IP بدست آمده از آرايش گراديان، مي تواند بوسيله تئوريميدان پتانسيل تقسير شود. براي اين اهداف نويسنده توصيه مي کند که از تکنيک نقاط ويژه (که به طور وسيع در بررسيهاي مغناطيسي استفاده مي شود) بهره برد.معدن زمین شناسی
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 26 مهر ماه، 1391 توسط admin  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

afshin , nasrin , mazlum , TBH , tbh_noori , naser278 , HardMiner , Admin , HeartOfMine , Dehvari , diamond , hamy , miner , zabolminer , grona , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 ارتباط كانسارسازي با تكتونيك صفحه اي  [ چهارشنبه، 3 خرداد ماه، 1391 ] 15372 مشاهده
 اثرات محيطي معدن كاري  [ چهارشنبه، 10 اسفند ماه، 1390 ] 9839 مشاهده
 عجیب اما نه برای زمین شناسان  [ پنجشنبه، 3 آذر ماه، 1390 ] 5126 مشاهده
 نقشه های توپوگرافی و کاربرد آنها  [ شنبه، 28 مرداد ماه، 1391 ] 19585 مشاهده
 اكتشافات مقدماتي و بررسي ژنز كاني سازي در ان  [ پنجشنبه، 3 آذر ماه، 1390 ] 4823 مشاهده
نام شما: myy

در مورخه : پنجشنبه، 6 خرداد ماه، 1395
http://www.burberry-outlet.net.co/, http://www.retro-jordans.com/, http://www.nike-roshe-run.com.es/, http://www.jordanrelease-dates.us.com/, http://www.toms-shoesoutlet.net/, http://www.michaelkors.co.nl/, http://www.pandoracharms-canada.ca/, http://www.michael-kors.com.co/, http://dolphins.nfljersey.us.com/, http://www.ugg-bootsclearance.com/, http://www.rayban-sunglassesoutlet.com/, http://www.newoutletonlinemall.com/, http://www.uggs.co.nl/, http://www.rolexwatches-canada.ca/, http://www.airhuarache.co.uk/, http://www.jordanretro.org/, http://www.coach-factory.in.net/, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/, http://pacers.nbajersey.us.com/, http://www.nikefree-run.org.uk/, http://hawks.nbajersey.us.com/, http://www.ralphs-lauren.co.uk/, http://patriots.nfljersey.us.com/, http://www.burberryoutlet-sale.in.net/, http://www.burberryonlineshop.de/, http://www.tiffany-jewelry.net/, http://www.coachoutletstore-online.com.co/, http://www.hogan.com.de/, http://www.nike.org.es/, http://wizards.nbajersey.us.com/, http://www.ralphlaurenpolos.in.net/, http://www.mcmhandbags.com.co/, http://www.oakley--sunglasses.com.au/, http://www.cheap-raybansoutlet.com/, http://www.weddingdressessonline.ca/, http://www.jimmy-chooshoes.com/, http://www.true-religion.com.co/, http://www.asics-outlet.us.com/, http://www.nikefree-run.net/, http://www.longchamp.com.co/, http://www.gucci-taschen-outlet.de/, http://www.uggboots.net.co/, http://www.thejoreseproject.com/, http://knicks.nbajersey.us.com/, http://giants.nfljersey.us.com/, http://www.michael-korshandbags.us.org/, http://www.nike-air-max.com.de/, http://www.ugg-uggboots.net/, http://www.coach-factoryyoutletonline.net/, http://www.nike-shoescanada.ca/, http://www.nfljersey.us.com/, http://www.replica-watches.com.co/, http://www.polooutlets-store.com/, http://www.nikemercurial.in.net/, http://www.designerhandbagsoutlet.net.co/, http://www.pradahandbags.net.co/, http://www.cheapjerseys.com.co/, http://www.uggsoutlet.com.co/, http://www.chi-flatiron.us.com/, http://timberwolves.nbajersey.us.com/, http://www.maccosmetics.net.co/, http://www.barbour-factory.com/, http://www.instylers.us.com/, http://www.longchampoutlet.com.co/, http://www.ugg-boots-australia.com.au/, http://www.oakleyoutlet-online.us.com/, http://www.cheaprayban.com.co/, http://www.nike-skor.com.se/, http://www.juicycouture.com.co/, http://www.raybans-sunglasses.net/, http://texans.nfljersey.us.com/, http://www.nike-schoenen.co.nl/, http://www.tommyhilfigeroutlet.in.net/, http://www.ralph-laurens.org.uk/, http://bucks.nbajersey.us.com/, http://www.gucci-outletsale.net/, http://www.co-aol.com/, http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/, http://www.michael-kors.net.co/, http://www.raybans-outlet.co.uk/, http://www.cheapshoes.com.co/, http://falcons.nfljersey.us.com/, http://www.the-northface.net.co/, http://www.coach-outletonline.net.co/, http://www.nikestore.us/, http://www.ugg-boots.ca/, http://supra.shoesoutlet.us.com/, http://www.adidas-superstar.nl/, http://panthers.nfljersey.us.com/, http://www.swarovski-canada.ca/, http://warriors.nbajersey.us.com/, http://www.eyeglass-frames.in.net/, http://broncos.nfljersey.us.com/, http://www.tommyhilfiger.net.co/, http://www.gucci-shoes.net/, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/, http://www.tomsshoes-outlet.us.com/, http://www.lululemonoutlet.gb.net/, http://www.oakley.com.de/, http://www.coachoutletstore.net.co/, http://www.pradaoutlet.com.co/, http://www.abercrombie-kid.us.com/, http://www.truereligion-outlet.us.org/, http://www.pulseras-pandora.com.es/, http://www.oakleysunglasses-cheap.in.net/, http://bengals.nfljersey.us.com/, http://www.nike-air-max.com.au/, http://www.hollisterclothes.us.com/, http://www.polos-ralphlauren.us.com/, http://www.rosheruns.us/, http://www.toms-outlets.us.com/, http://www.coachblackfriday.com/, http://www.ghd-hairstraightener.net/, http://www.michael-korssale.us.com/, http://www.michael-kors-taschen.com.de/, http://www.montblanc-penssale.com/, http://mavericks.nbajersey.us.com/, http://lions.nfljersey.us.com/, http://vikings.nfljersey.us.com/, http://www.marc-jacobs.us.com/, http://www.thenorthfacejackets.net.co/, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/, http://www.michael-korsbags.co.uk/, http://cowboys.nfljersey.us.com/, http://www.converse-shoes.net/, http://www.ray-bans.us.org/, http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/, http://pelicans.nbajersey.us.com/, http://www.coco-chanels.us.org/, http://www.hermesbags.jp.net/, http://www.thenorthface.com.de/, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/, http://www.nikeair-max.ca/, http://saints.nfljersey.us.com/, http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/, http://www.nike-schuhe.com.de/, http://www.mmoncler-outlet.com/, http://www.vans-schuhe.com.de/, http://www.swarovskijewelry.com.co/, http://www.beats-headphone.com.co/, http://www.swarovski--uk.me.uk/, http://www.replicarolex-watches.us.com/, http://bulls.nbajersey.us.com/, http://spurs.nbajersey.us.com/, http://www.nike-freeruns.co.uk/, http://buccaneers.nfljersey.us.com/, http://nets.nbajersey.us.com/, http://www.tiffanyand-co.net.co/, http://www.ralphlaurenoutlet-online.in.net/, http://kings.nbajersey.us.com/, http://www.christianlouboutin-shoes.ca/, http://www.bcbg-maxazria.ca/, http://www.harrods-london.co.uk/, http://celtics.nbajersey.us.com/, http://rockets.nbajersey.us.com/, http://www.mk-com.com/, http://www.cheap-baseballbats.net/, http://www.nike-rosherun.nl/, http://www.tomsoutlet-online.com/, http://www.canadagooses-2016.com/, http://www.abercrombie-andfitch.ca/, http://www.tomsoutletonline.net/, http://www.toms--outlet.com.co/, http://jaguars.nfljersey.us.com/, http://www.oakleys-sunglasses.us.com/, http://www.nbajersey.us.com/, http://www.burberryhandbagsoutlet.com/, http://www.raybans-sunglassesoutlet.in.net/, http://www.burberry-outletonlinesale.in.net/, http://www.airmax-2015.org/, http://www.hollister-clothing.in.net/, http://eagles.nfljersey.us.com/, http://www.longchamps.us.com/, http://www.adidasshoes.top/, http://www.michaelkors-canadaoutlet.ca/, http://raiders.nfljersey.us.com/, http://www.celine-bags.org/, http://www.michaelkors.so/, http://www.hollister-abercrombie.com.se/, http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/, http://www.polo-outlets.com.co/, http://www.cheapjerseys.us.org/, http://www.soccer-shoesoutlet.com/, http://www.chanel-bags.com.co/, http://lakers.nbajersey.us.com/, http://www.bottegaveneta-bagsoutlet.com/, http://www.longchamphandbagsoutlet.net/, http://www.toms-shoes.com.co/, http://www.rayban.org.es/, http://michaelkors.euro-us.net/, http://www.cheap-jordans.net/, http://www.guccishoes-uk.co.uk/, http://www.thenorth-faces.co.uk/, http://www.adidas.com.se/, http://www.bebeclothing.in.net/, http://heat.nbajersey.us.com/, http://www.beatsbydrdre.co.com/, http://cavaliers.nbajersey.us.com/, http://www.coach-factoryoutlet.net.co/, http://azcardinals.nfljersey.us.com/, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/, http://nike.shoesoutlet.us.com/, http://www.salomon-schuhe.com.de/, http://www.timberlandshoes.net.co/, http://jets.nfljersey.us.com/, http://www.timberland-boots.in.net/, http://www.ray-banocchiali.it/, http://www.hollisterclothingstore.org/, http://www.nike-tnrequinpascher.fr/, http://www.beats-by-dre.com.co/, http://www.michaelkors.com.se/, http://www.oakley.org.es/, http://hornets.nbajersey.us.com/, http://www.zxcoachoutlet.com/, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/, http://grizzlies.nbajersey.us.com/, http://www.ralphlauren-au.com/, http://www.mkoutletonline.us.com/, http://www.coco-chanel.com.de/, http://www.tiffanyandco-ca.ca/, http://titans.nfljersey.us.com/, http://www.ralphslauren-outlet.co.uk/, http://www.swarovski-crystal.us.com/, http://www.vans-shoes.co.uk/, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/, http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com/, http://www.burberry-outletcanada.ca/, http://www.timberlands-paschere.fr/, http://www.cheap-rolexwatches.co.uk/, http://www.uhren-shop.com.de/, http://www.rayban-pas-cher.fr/, http://www.kate-spade.in.net/, http://magic.nbajersey.us.com/, http://www.omega-watches.us.com/, http://browns.nfljersey.us.com/, http://www.cheap-raybanoutlet.com/, http://monsterbeats.co-om.com/, http://www.michael-kors-australia.com.au/, http://www.soccer-shoes.us.com/, http://mcmbackpack.co-om.com/, http://www.michael-kors-outlet.us.org/, http://www.gucci-handbags.in.net/, http://www.cheap-michaelkors.com/, http://www.pumaonline-shop.de/, http://www.cheapthomassabos.co.uk/, http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/, http://www.prada-shoes.com.co/, http://packers.nfljersey.us.com/, http://www.nikerosherun.us/, http://www.asicsgels.de/, http://www.rayban-sunglassesoutlet.co.uk/, http://www.oakley-sunglasses.mex.com/, http://www.nikeskos.dk/, http://www.weddingdressesuk.org.uk/, http://www.babyliss-pro.us.com/, http://www.weddingdresses-sale.com/, http://www.reebok.com.de/, http://www.new-balance-schuhe.de/, http://www.rayban.co.nl/, http://www.coachoutlet-online.com.co/, http://www.gucci-shoesoutlet.net/, http://www.canada-goosesjackets.us.com/, http://www.soft-ballbats.com/, http://chargers.nfljersey.us.com/, http://thunder.nbajersey.us.com/, http://www.swarovski-online-shop.de/, http://www.eyeglasses-online.us.com/, http://www.hollisteronlineshop.com.de/, http://colts.nfljersey.us.com/, http://www.newbalance.com.es/, http://www.tnf-jackets.us.com/, http://www.mizuno-running.net/, http://www.giuseppe-zanotti.net/, http://www.adidas-superstar.de/, http://airmax.shoesoutlet.us.com/, http://www.converse.com.de/, http://coach.euro-us.net/, http://www.truereligion-outlet.com.co/, http://www.christian--louboutin.in.net/, http://www.montres-pascher.fr/, http://www.rb-rm.com/, http://www.bcbg-dresses.com/, http://www.ralphlauren-polos.com.co/, http://www.adidas-schuhe-online.de/, http://www.ralphlauren-outlet.ca/, http://www.michaeljordan.com.de/, http://www.toryburchsale.com.co/, http://www.lauren-ralph.co.uk/, http://www.chanelhandbags.net.in/, http://www.adidasshoescanada.ca/, http://www.oakleysunglasses-canada.ca/, http://steelers.nfljersey.us.com/, http://www.woolrich-clearance.com/, http://jazz.nbajersey.us.com/, http://www.ralphlaurenepolo.com/, http://www.mcmbags.us.com/, http://www.uggs-onsale.net/, http://www.ferragamo.com.co/, http://www.scarpe-hoganoutlets.it/, http://www.ghd-hairstraighteneroutlet.co.uk/, http://www.guccishoes.com.co/, http://www.michaelkors-uk.org.uk/, http://www.omegarelojes.es/, http://www.nike-air-max.us/, http://suns.nbajersey.us.com/, http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/, http://www.handbagsoutlet.net.co/, http://www.outlet-burberry.net.co/, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/, http://www.ok-em.com/, http://www.bottega-veneta.us.com/, http://www.katespadeoutlet.gb.net/, http://www.air-max.com.de/, http://www.newbalancecanada.ca/, http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/, http://www.the-northface.com.co/, http://www.nikefree5.net/, http://www.jimmy-choos.com/, http://www.tocoachoutlet.com/, http://www.beatsbydre.com.co/, http://www.iphone-cases.net.co/, http://www.coachhandbags2016.us.com/, http://www.tiffany-und-co.de/, http://www.wedding--dresses.co.uk/, http://www.nikefactory.org/, http://coachoutlet.euro-us.net/, http://www.nfl-jersey.us.com/, http://www.uggboots.com.de/, http://www.yoga-pants.net.co/, http://www.tommy-hilfiger.com.de/, http://uggboots.misblackfriday.com/, http://www.tiffany-andco.us.com/, http://www.mk-outlet.us.com/, http://www.giuseppezanotti.com.co/, http://www.chiflatiron.net.co/, http://www.levisjeans.com.co/, http://www.nike-roshe-run.de/, http://www.oakleys-glasses.us.com/, http://www.hollisters-canada.ca/, http://www.nike-maxfr.com/, http://www.salvatoreferragamo.in.net/, http://www.longchamp-bags.us.com/, http://raptors.nbajersey.us.com/, http://www.gucci-outletstore.com/, http://www.nikestore.com.de/, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/, http://www.burberry-handbagsoutlet.com.co/, http://www.oakley-outletstore.in.net/, http://www.cheapmichaelkors.us.org/, http://www.pandorajewelry.top/, http://www.hermesbirkin-bag.net/, http://www.burberry-handbagssale.in.net/, http://76ers.nbajersey.us.com/, http://www.pumashoes.in.net/, http://chiefs.nfljersey.us.com/, http://www.calvin-kleins.us.org/, http://trailblazers.nbajersey.us.com/, http://www.hermes-outlet.com.co/, http://www.mcm-backpacks.com/, http://www.cheap-oakleyglasses.us.com/, http://49ers.nfljersey.us.com/, http://www.mcm-bags.us.com/, http://www.nike-outlet.us.com/, http://www.vans-shoes.net/, http://www.horloges-rolex.nl/, http://www.maccosmetics.gr.com/, http://www.marcjacobs-sale.com/, http://www.ugg-australia.com.de/, http://www.burberry-outlet.co.uk/, http://www.burberry-outletstore.net/, http://www.rayban-wayfarers.com/, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/, http://www.pandora-charms.org.uk/, http://www.tory-burchshoesoutlet.net/, http://www.northfaceoutlet.com.co/, http://www.abercrombie-hollister.nl/, http://www.toryburchoutlet-sale.us.com/, http://www.thenorth-face.ca/, http://northfaceoutlet.co-om.com/, http://www.pandora.com.de/, http://www.lululemon-australia.com.au/, http://www.coach-purseoutlet.net/, http://www.iphone-case.us.com/, http://www.raybanoutlet.ca/, http://www.thenorthfacejackets.fr/, http://www.ugg-boots.us.org/, http://www.uggs.in.net/, http://www.cheapuggboots.us.com/, http://www.prada-handbags.com.co/, http://www.airjordans.us/, http://www.newbalance-outlet.org/, http://www.swarovski-australia.com.au/, http://www.jordan-shoes.com.co/, http://www.truereligionjeans.net.co/, http://redskins.nfljersey.us.com/, http://www.michaelkorsbags.us.org/, http://www.longchamp.com.de/, http://ravens.nfljersey.us.com/, http://www.nikeair-max.es/, http://www.adidas.org.es/, http://www.tiffanyandco-au.com/, http://www.burberry-outletsale.com/, http://michaelkors.co-om.com/, http://airhuarache.shoesoutlet.us.com/, http://www.air-huarache.co.uk/, http://www.thomas-sabo.com.de/, http://www.toryburch-sandals.in.net/, http://www.converse.net.co/, http://www.cheap-omegawatches.com/, http://www.nike-air-force.de/, http://bills.nfljersey.us.com/, http://www.coach-outletonline.ca/, http://www.moncler-outlet.us.org/, http://www.basketballshoes.com.co/, http://www.supra-shoes.org/, http://www.nike-air-max.com.se/, http://www.oakley-glassesoutlet.com/, http://www.rolex-watches.us.com/, http://bears.nfljersey.us.com/, http://clippers.nbajersey.us.com/, http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/, http://www.oakley-sunglassess.com/, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/, http://airmax.misblackfriday.com/, http://www.nike-huarache.nl/, http://www.burberrys-outlet2016.com/, http://www.newbalance-shoes.org/, http://www.kate-spade.gb.net/, http://www.insanity-workout.us.com/, http://www.abercrombie-fitchsale.com/, http://www.christian-louboutinshoes.com.co/, http://seahawks.nfljersey.us.com/, http://www.burberry-2016.co.uk/, http://www.yogapantscanada.ca/, http://www.nike-shoesoutlet.us.com/, http://www.prada.com.de/, http://www.cheapoakley-sunglasses.in.net/, http://www.the-northfacejackets.us.com/, http://www.polo-ralph-lauren.de/, http://www.rayban.com.de/, http://www.edhardy.us.org/, http://www.cheap-nike-shoes.net/, http://www.nike-airmaxinc.co.uk/, http://www.p90xworkout.us.com/, http://rams.nfljersey.us.com/, http://www.oakleyoutlet.ar.com/, http://www.ralphlaurenonlineshop.de/, http://www.replica-handbags.net.co/, http://www.ferragamoshoes.in.net/, http://www.oakleys-sunglassoutlet.net/, http://www.mcm-handbags.org/, http://www.michael-kors.com.es/, http://www.nike-free-run.de/, http://pistons.nbajersey.us.com/, http://www.air-max-schoenen.nl/, http://www.airmax-90.org/, http://www.tommy-hilfiger.co.nl/, http://www.nikeair--max.fr/, http://www.abercrombiefitchs.us.com/, http://www.converses-outlet.com/, http://www.lululemonca.ca/, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/, http://www.tommyhilfigerca.ca/, http://www.ralphlauren-polos.co.uk/, http://www.uggsaustralia.com.co/, http://www.pandorajewellery.com.au/, http://www.christianlouboutin.org.uk/, http://www.fashionclothes.us.com/, http://www.rosherun.org.uk/, http://nuggets.nbajersey.us.com/, http://www.toms-shoes.net.co/
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب