خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد-

پیشرفت های در تکنولوژی فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد- جامد

فلوکولاسیون انتخابی فرآیندی بالقوه برای جداسازی ذرات جامد- جامد در محدوده اندازه ذرات ریز است. موانع مهم برای پیشبرد استفاده های تجاری این تکنیک، عدم پیش بینی انتخابی مواد معدنی ساده در سیستم های معدنی ترکیبی، تعمیم انتخابی مواد معدنی ترکیبی به سیستم های طبیعی، و بالا بردن مقیاس از آزمایشگاه به کارخانه، هستند. بررسی کلی پیشرفت های اخیر در تکنولوژی فلوکولاسیون انتخابی، که غلبه بر این موانع را تسهیل می کند، در این مقاله ارائه شده است. که شامل شناسایی / طراحی عامل های انتخابی بر اساس شیمی سطح ذرات، استفاده از عامل های مهار کنندة مکان برای به حداقل رساندن هترو فلوکولاسیون  (غیر انتخابی)، و مناسب سازی ویژگی های پلیمر در برابر اندازه ذرات برای رسیدن به بازدهی جدایش مطلوب است.

متخصصان معدن و علوم زمین

این نوشتار توسط آقای مهندس آرش طهری دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری ( دانشگاه یزد ) و به همت ایشان ترجمه و ارسال گردیده است .عنوان موضوع : پیشرفت های در تکنولوژی فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد-جامد

چکیده...........................................1

1. مقدمه ..............................................................................................2

2. موانع فنی برای کاربردهای صنعتی ............................................................2

3. تفرق .............................................................................3

1.3. متفرق کننده  پلیمری ..............................................................3

2.3. متفرق کننده  برای سیستم های طبیعی ..................................5

4. هترو فلوکولاسیون (Heteroflocculation) ............................................................................6

1.4. حداقل محل سطحِ هترو فلوکولاسیون ایجاد شده برای جذب فلوکولانت ........................................  7

1.1.4. مفهوم عامل های مهار کننده سطح (SBA) ..................................8

2.1.4. معادله برای بازدهی برخورد در حضور SBA..........................................................9

3.1.4. تعیین پارامترهای جذب ..............................................................10

4.1.4. انتخاب SBA.........................................................10

2.4. کاربرد تجاری SBA.....................................................11

5. فلوکولانت های انتخابی .........................................................13

1.5. طراحی عامل های انتخابی بر اساس شیمی سطح  ..............................................13

1.1.5. انتخاب فلوکولانت بر اساس بار سطح ........................................13

2.1.5. انتخاب پذیری بر اساس ویژگی پیوند هیدروژنی .............................14

3.1.5. انتخاب فلوکولانت بر اساس فعل و انفعالات مخصوص .................................15

2.5. فلوکولانت با وزن مولکولی مناسب برای رسیدن به انتخاب پذیری بهتر .......................15

1.2.5. اثر اندازه ذرات ..........................................15

3.5. دستکاری ساختار پلیمر برای افزایش انتخاب پذیری ..............................17

4.5. انتخاب فلوکولانت برای توده های (flocs) با ویژگی های مطلوب ......................17

6. طراحی معرف های انتخابی تر (معرف های هوشمند) ..........................................19

1.6. ایجاد محل های جذب سازگار با عاملیت (کارکرد) معرف ................................................19

1.1.6. اثر PH...............................................19

2.1.6. اثر عملیات(عمل آوری) حرارتی .........................................................19

3.1.6. اثر پوشش سطحی ..............................................................................20

2.6. طراحی عامل های انتخابی جدید بر اساس شناخت مولکولی ....................................21

7. نتیجه گیری .........................................22

پیشرفت های در تکنولوژی فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد-جامد

چکیده

فلوکولاسیون انتخابی فرآیندی بالقوه برای جداسازی ذرات جامد-جامد در محدوده اندازه ذرات ریز است. موانع مهم برای پیشبرد استفاده های تجاری این تکنیک، عدم پیش بینی انتخابی مواد معدنی ساده در سیستم های معدنی ترکیبی، تعمیم انتخابیمواد معدنی ترکیبی به سیستم های طبیعی، و بالا بردن مقیاس از آزمایشگاه به کارخانه، هستند. بررسی کلی پیشرفت های اخیر در تکنولوژی فلوکولاسیون انتخابی، که غلبه بر این موانع را تسهیل می کند، در این مقاله ارائه شده است. که شامل شناسایی / طراحی عامل های انتخابی بر اساس شیمی سطح ذرات، استفاده از عامل های مهار کنندة مکان برای به حداقل رساندن هترو فلوکولاسیون[1] (غیر انتخابی)، و مناسب سازی ویژگی های پلیمر در برابر اندازه ذرات برای رسیدن به بازدهی جدایش مطلوب است.

1. مقدمه

لخته سازیذرات ریز با استفاده از مواد پلیمری (فلوکولانت ها) و جدا سازی چنین تجمعاتی از ذرات ترکیبات دیگر در فاز ناپیوسته، فلوکولاسیون انتخابی دانسته می شود. رقابت بین سطوح مختلف برای فلوکولانت وجود دارد تا عمل جذب روی ترکیبات مورد نظر، کنترل شده باشد. جدایش توده ذراتی که به پلیمر پوشانده شده و یا ''فلاکس[2] '' (توده های تشکیل شده در فرآیند فلوکولاسیون) از سوسپانسیون توسط ته نشینی- الوتریاسیون[3]یا لختگی- فلوتاسیون صورت می گیرد. توده هابه شرط آنکه به اندازه کافی پایدار باشند،می توان بیشتر پاک و خالص کرد تا عیار کنسانتره را بهبود سازد.

فرایند فلوکولاسیون انتخابی شامل چهار مرحله است : 1- تفرق (پراکندگی) ذرات نرمه (به طور معمول در این مرحله متفرق کننده ها اضافه شده است)، 2- جذب انتخابی پلیمر بر جزء فلوکولاسیون شونده و تشکیل توده، 3- افزایش توده که معمولاً با آماده سازی در برش ضعیف بدست می آید، و 4- جدایش توده یا از طریق ته نشینی- الوتریاسیون- سرند کردنیا فلوتاسیون با شستشوی توده بوسیله تکرار تفرق و فلوکولاسیون دوباره، در صورتی که ضروری باشد.

 

اصول فلوکولاسیون انتخابی و نیز شیمی زیر سطح پیش از آن توسط یارا[4] و کیتچنر[5] (1970) ، کیتچنر و همکاران (1973)، اتیا[6] و کیتچنر (1975)، اتیا و فرس تنایو[7] (1978)، اسرستی[8] و همکاران (1978)، سومساندران[9] (1980)، اتیا (1987)، یو[10] و اتیا (1987و 1988)، و مادگیل[11] و همکاران (1993) بررسی شده بود.

1.1 . کاربردهای تجاری

به تازگی، شرکت انگلهارد[12] فرایند فلوکولاسیون انتخابی برای حذف تیتان از رس ( بهل[13] و همکاران، 1996) را بصورت تجاری در آورده است. در این فرایند، پالپ آبی پراکنده حاوی کانی که با یک پلیمر آنیونی مثل سدیم پلی اکریلات و به دنبال آن افزودن اسید چرب (اسید اولئیک) و یک منبع چند ظرفیتی کاتیون فلزی مانند کلرید کلسیم پیش آماده سازی شده است. اسید چرب و کاتیون های فلزی چند ظرفیتی انتخابی، ذرات تیتان را می پوشاند، که بعداً با پلیمر آنیونی با وزن مولکولی بالا فلوکولانته می شود. توده فلوکولانته شده ته نشین شده و به راحتی می تواند با استفاده از یک عملیات واحد متعارف مانند تیکنر حذف شود.

فرایندفلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی تیتان از رس قبلا در کائولن، )شای[14]، 1986) توسعه یافته بود. استفاده عمده از تکنولوژیفلوکولاسیونانتخابیبهره گیری از تاکونیت غیر مگنتیتی در معدن تیلدن[15]، شرکت کلولند کلیفس[16] در ایالت میشیگان (1980) که در آن جذب انتخابی نشاسته بر ذرات هماتیت مورد استفاده قرار گرفته تا جدایش از سیلیس صورت گیرد. هر چند کاربرد اولیه فلوکولاسیون انتخابی در صنعت فرآوری مواد معدنی است ، اما بسیاری از کاربردهای بالقوه نیز درسیستم های زیست شناختی و کلوئیدی دیگر که شامل تصفیه پودرهای سرامیکی، جداسازی مواد جامد خطرناک از مواد شیمیایی زباله و حذف اجزای مضر از خمیر کاغذ است، وجود دارد. ( اتیا1987).

 

2. موانع فنی برای کاربردهای صنعتی

موانع بزرگ برای پیشبرد استفاده های تجاری تکنولوژی فلوکولاسیون انتخابی، توسعه موفقسیستم های جزء ساده به ترکیبی، منجر شدن جزء مصنوعی ترکیبی به سیستم های طبیعی، و بالا بردن سطح فرآیند از مقیاس بنچ به مقیاس کارخانه، هستند. انتخاب پذیری مشاهده شده در آزمایش های جزء ساده اغلب در جزء ترکیبی و یا سیستم های طبیعی بعلت یک یا همه دلایل زیر از دست می رود :

هتروکواگولاسیون[17]؛ خنثی سازی بار توده ای[18]؛ انحلال تداخل یونی[19]؛ پوشش لجنی[20](نرمه ای)؛ بدام انداختن فیزیکی؛ دنباله روی و هترو فلوکولاسیون و آلودگی ناشی از برخورد ذره ای در حین فرایند کاهش ابعاد است (مادگیل و همکاران، 1987؛اتیا ویو، 1988؛مادگیل و همکاران، 1993). که آنها مهمترین راه برای تشخیص هترو فلوکولاسیون از اثرات دنباله روی- بدام اندازی مورد بحث شده در مقاله، است. (اتیا و یو، 1988؛مادگیل و همکاران، 1993).

دنباله روی / بدام اندازی با توجه به عوامل مکانیکی رخ می دهد و امکان رفع آن با شستشوی مکرر توده ها امکان پذیر است ( به این شرط که به اندازه کافی برای مقاومت در برابر برش قوی باشد) بنابراین با شستشو باطله ی دنبال شده - گیر افتاده، پاک می شود. از سوی دیگر، هترو فلوکولاسیون، در نتیجه از دست دادن جذب انتخابی فلوکولانت است که بر این وضعیت نمی تواند غلبه کند. علاوه بر این، مهم است تا نشان داد که هم فعالسازی یون و هم پوشش لجنی در هترو فلوکولاسیون رخ خواهد افتاد.

بدیهی است که انتخاب صحیح متفرق کننده ها و فلوکولانت ها شرط لازم برای توسعه موفق طرح جدایش فلوکولاسیون انتخابی است. در ادامه تلاش برای غلبه بر موانع فنی، از طریق درک بهتری از پدیده های تفرق و فلوکولاسیون انتخابی در سیستم های چند جزئی و کانه طبیعی ، مورد بحث قرار گرفته است.

Alpha

3. تفرق

پراکندگی پایدار ذرات در یک سیستم آبی را می توان با  پایداری الکترواستاتیکی و یا استریکی بدست آورد. پایداری الکترواستاتیکی پالپ به طور کلی با استفاده از متفرق کننده ها مانند سیلیکات سدیم و سدیم هگزا متا فسفات (SHMP)، که انتقال بار سطح منفی به سطح ذرات را دارد، بدست می آید.

 بعضی متفرق کننده های پلیمری با وزن مولکولی کم مانند اکسید پلی اتیلن (PEO) و پلی وینیل پیرولیدن (PVP) در سطح مشترک جذب شده و از کواگولاسیون (تجمع ذرات) به علت '' اغتشاش'' و  "اختلاط'' جلوگیری می کند (تادروس[21] ،1982). این متفرق کننده، پایدار کننده های استریکی نامیده می شود. در آن دسته از مواردی که مواد افزودنی پلیمری نیز بار دارند (به عنوان مثال، پلی اکریلات) فرایند پایداری، الکترواستاتیک نامیده می شود چرا که هر دو مکانیزم دافعه الکترواستاتیکی و استریکی به طور همزمان واقع می شود. انتخاب متفرق کننده پارامتری مهم در بهبود موفق عملیات جدایش است.

Alpha

.1.11.3. متفرق کننده  پلیمری

بخش عمده ای از کار پیشین در رابطه با فلوکولاسیون انتخابی در حضور متفرق کننده های غیرآلی مانند سیلیکات سدیم و SHMPانجام شده بود (اتیا,1977؛ کریشنان[22] و ایوازاکی[23],1983) در سیستم های جدایش شامل خاک رس، SHMPمتفرق کننده بهتری نسبت به سدیم سیلیکات است با توجه به جذب بالاترش که منجر به بار سطحی بیشتر می شود. بعداً، اتیا (1977)، اتیا و دیسون[24] (1989)  پیشنهاد استفاده از متفرق کننده پلیمری مانند PEOدر بهبود جدایش انتخابی در سیستم های که در آن رس به عنوان یک جز اصلی بود را دادند. به طور مشابه، راویشانکار[25] وپرادیپ[26] (1988)، پرادیپ و همکارانش (1993)، پلی وینیل پیرولیدن (PVP) را به عنوان یک متفرق کننده انتخابی خوب در جدایش هماتیت ازکائولینیت با استفاده از اسید پلی آکریلیک(PAA)  به عنوان فلوکولانت یافتند.

2.3. متفرق کننده  برای سیستم های طبیعی

سیستم های ذره ای که برای جدایش ذرات جامد- جامد توسط فلوکولاسیون انتخابی مناسب هستند، ممکن است متشکل از کانه طبیعی با یک یا بیشتر از یک جز اصلی باشد که بصورت ذرات ریزی در بدنه کانه توزیع  و یا بوسیله آسیا شدنایجاد شده،نشان داده شده باشد.

 فرایند کاهش ابعاد شامل تولید ذرات ریز (نرمه) یک مانع مهم بر نوع سطوح موجود در سوسپانسیون مواد معدنی ترکیبی بشمار می آید. به طور کلی، فعالیت سطوح جامد نه تنها به دلیل افزایش مساحت سطح (به علت کاهش ابعاد) افزایش یافته است، بلکه به علت تغییرات در ویژگی محل سطح در دسترس نیز می باشد. برای مثال، تغییر در سطح انرژی توسط محل سطح در اندازه های بسیار ریز (پدیده'' فعالیت مکانیکی- شیمیایی") که به خوبی در قسمت شیمی سطح  اشاره شده است.

بنابراین، انتظار می رود که مخلوط دو ماده معدنی تحت شرایط متفاوت (مرطوب یا خشک؛ در حضور یا عدم حضور متفرق کننده) تفاوت ها در ویژگی های سطحی و در نتیجه رفتار فلوکولاسیون انتخابی را نشان دهد. جالب ترین نظر، عدم در انتخاب پذیری با آسیا کردن است که توسط محققان مختلف گزارش شده بود(روبیو[27] و مارابینی[28]،1987؛ مادگیل و متا[29]،1994؛ مادگیل و همکاران، 1994). مادگیل و همکاران (1994) نشان دادند که آسیا کردن، به عدم انتخاب پذیری کامل در سیستم آپاتیت- سیلیکا منجر می شود.

آسیای خشک، داشتن اثر سوء بر روی عیار آپاتیت در مخلوط سیلیکا- آپاتیت را نشان داده بود (مادگیل و همکاران،1994). این در نمای آغشتة ذرات سیلیس سخت از آپاتیت در حین آسیا کردن خشک دیده شده است. روبیو و مارابینی (1987) مشاهده کردند که انتخاب پذیری در اختلاط های تردر طی فرایند آسیا می تواند با کمک متفرق کننده افزوده شده، بهبود یابد.

 در سیستم دولومیت- سیلیس، آسیای تر در حضور متفرق کننده نمی تواند انتخاب پذیری به دست آمده در مخلوط های ترکیبی را برگرداند. (مادگیل و متا،1994). همچنین در سیستم آپاتیت - دولومیت، استفاده از اینطور متفرق کننده ها مانند سدیم سیلیکات و NaHMPدر حین آسیای تر انتخاب پذیری را بر نمی گرداند. اثر آسیا کردن کانه بر انتخاب پذیری جدایش، حداقل وسیله ای برای درک فرایند فلوکولاسیون انتخابی و همچنین راهی برای موفقیت هر طرحی از عملیات جدایش- فلوکولاسیون انتخابی، به ویژه در سیستم های کانه طبیعی است.

محققان مختلف عدم انتخاب پذیری در مخلوط های خرد شده را به پوشش لجنی (اثر آغشتگی) نسبت می دادند، که پوشش ذرات کوچکتر جزئی از کانی تولید شده در هنگام آسیا بر روی ذرات بزرگتر جز دیگری است، در نتیجه سطوح غیر قابل تشخیص از یکدیگر هنگام آسیا فراهم می شود. این پوشش نیز ممکن است در سیستم های نیمه محلول از طریق زیر فرایند عمل انحلال- ترسیب بوجود آید. به منظور بررسی اینکه اگر پوشش در نمک های نیمه محلول، انتخاب پذیری جدایش را تحت تاثیر قرار می دهد، آیا آزمایش های فلوکولاسیون می تواند برای ترکیبات در شناورهای روی یکدیگر(مثل روغن روی آب) انجام بشود. حضور آب و متفرق کننده در برخی موارد، کمکی به حداقل رساندن این پوشش می کند و از این رو نتایج بهتری به دست می آید. با این حال، باز ممکن است که هیچ کنترلی بر نرمه های تولید شده از کانه طبیعی نداشته باشد. کار بیشتر تضمینی برای بدست آوردن انتخاب پذیری در چنین مواردی است.

در این مرحله، بیشتر داده ها راجع به طبیعت تغییر شکل سطوح در طول آسیا کردن مخلوط موجود نیست. همچنین، با تکنیک های با خصوصیات معمولی مانند ESCA، FT-IR، Auger، SEM-EDAXو غیره.، آنها ممکن نیست به طور کامل این اثرات را مشخص کنند. نیاز سریع به درک این پدیده در سیستم های چند جزئی و کانه طبیعی لازم است. راه حل های مناسب می تواند بعداً مکانیسم های فاقد انتخاب پذیری را به علت آسیا کردن و چسبندگی که بطور صحیح شناسایی و قابل درک هستند، بهبود بخشد.


3.3. طراحی متفرق کننده های انتخابی

دلایل اصلی عدم در انتخاب پذیری مواد معدنی ترکیبی و سیستم های کانه طبیعی بحث شده در بالا، پوشش لجنی و یا / فعال کردن ناخواسته با توجه به یون فلز محلول حاضر در پالپ است (مادگیل و همکاران، 1987،199). این پدیده نتیجه به تشکیل سطوح شیمیایی مشابه می دهد که منجر به عدم در انتخاب پذیری می شود. نقش متفرق کننده انتخابی، جلوگیری از پوشش لجنی و مهار کننده سطح جذب ممکن روی آن دسته از سطوحی که فلوکولانته نشده، می باشد.

در سیستم های جدایش فلوتاسیون، نقش فعال کننده ها و بازدارنده ها، برای کمک به جذب انتخابی کلکتور فلوتاسیون بر روی جزء مورد نظراست تا فلوته شود. متفرق کننده انتخابی نیز بطور مشابه ممکن است موجب نابودی مواد مهار کنندة مکان های جذب فلوکولانت روی سطوحی که مواد معدنی فلوکولانته نیست، عمل کند. که به طراحی متفرق کننده های انتخابی دارای گروه های عاملی برای یک جزء خاص از مخلوط-کانه، منجر شد ( اتیا و کیتچنر،1975؛ اتیاوفرس تنایو،1978؛ اتیا و همکاران،1987).

پلیمرهای با وزن مولکولی کم که به عنوان متفرق کننده عمل می کنند، به این ترتیب شناسایی / ارتقای انتخاب پذیری در برخی سیستم های ذرات ریز را نشان می دهند (اتیا، 1977؛ رینلی[30] ومارابینی،1980؛اتیاوفرس تنایو،1982؛ باربیوسکی[31] و همکاران،1986؛ پارسوناج[32] و مارسدن[33]، 1987؛اتیاو همکاران، 1988؛ پرادیپ و همکاران،1993). که باید، با این حال، دانست که چون متفرق کننده های انتخابی ممکن است به طور خاص برای یک جزء خاص طراحی شده باشد، در این رویکرد ممکن است همیشه عملی نباشد.

4. هترو فلوکولاسیون (Heteroflocculation)

مادگیل و همکاران (1987)، مادگیل و واسیودون[34] (1988) و مادگیل و بهل (1991) مطرح کردند که جذب فلوکولانت روی جزء خنثی (غیرفلوکولاسیون شونده) آن را امکان پذیر می کند تا به همراه جزء فعال (فلو کولاسیون شونده) به سبب عدم در انتخاب پذیری؛ فلوکولانته شود. این با فرض نیروی پلی برای مکانیزم فلوکولاسیوناستدلال شده بود، یعنی پلیمر جذب شده بر جزء خنثی با ذرات فعال پلی شده و از توده به هترو فلوکولاسیونتبدیل می شود. این پدیده ای است که در شکل 1 نشان داده شده است.

دلایلجذب بر روی جزء خنثی می تواند به ناهمگن بودن سطح باشد که منجر به جذب ناچیز بر روی سطح خنثی می شود اما برای منجر شدن به فلوکولاسیون در آزمایشات مواد معدنی ساده کافی نیست. همچنین، همانطور که در بخش قبلی ذکر شد، جذب بر جزء خنثی (بی اثر) ممکن است در نتیجه اثرات آسیا مانند فعال کردن یون و پوشش لجنی، رخ دهد. اگر چه این اثرات را می توانبا استفاده از متفرق کننده های انتخابی به حداقل رسانده، احتمال ایجاد هترو فلوکولاسیون، که این هم تنها نیاز به یک حداقل جذب دارد، هنوز هم ممکن است در چنین سیستم هایی وجود داشته باشد. اغلباً شناسایی متفرق کننده های انتخابی مناسب فرایندی واضح و روشن نیست و همانطور که قبلا ذکر شد، این رویکرد ممکن است مناسب نباشد زیرا که ممکن است به طور خاص برای جزء خاص طراحی شده باشد.

متخصصان معدن و علوم زمین

شکل1. تصویر شماتیک نشان دهندة مفهوم هتروفلوکولاسیون

 

1.4. حداقل محل سطحِ هترو فلوکولاسیون ایجاد شده برای جذب فلوکولانت

یک مدل ریاضی برای توصیف هترو فلوکولاسیون، توسط مادگیل و واسیودون (1988)، مادگیل و بهل (1991) توسعه یافته شد.

پیش بینیدو شرط زیر برای به حداقل رساندن هترو فلوکولاسیون در یک سیستم :

1. جذب بالای پلیمر انتخابی

2. تنظیم مناسب دوز پلیمر برای رسیدن به پوشش سطحی کم روی جزء خنثی

 قبل از این ممکن نبود به آسانی به این پوشش سطحی حداقل رسید زیرا فلوکولانت ها معمولاً پلیمرهای با وزن مولکولی بالا هستند و بر روی جامد به علت تعدادی مکانیسم مانند پیوند هیدروژنی، اتصال هیدروفوبی، بر هم کنش های خاص،جذب می شوند.از سوی دیگر، مقدار کم فلوکولانت، می تواند بر خواص توده تاثیر گذارد و در نتیجه جدایش توده را ناکارآمد سازد. بنابراین، هر یک از این دو راهکار مطرح شده به عنوان مدل همیشه عملی نیست.

 تجمع ذرات پلیمر پوشش داده شده بوسیله فراوانی و بازدهی برخورد ذرات کنترل می شود. با توجه به مکانیسم جذب پلیمر ترکیبات مختلف مخلوط بطور مشابه، احتمال چسبندگی بوسیله بازدهی برخورد بین فلوکولانت پوشش داده شده و محل های بدون پوشش روی ذرات مختلف کنترل می شود. یک تعداد معادله برای تشکیل توده مطرح شد که عامل بازدهی برخورد به جز در برخی شرایط خاص، یا ناچیز یا با تخمین بالا در نظر گرفته شده بود (مادگیل و همکاران، 1987؛ مادگیل و واسیودون، 1988؛مادگیل و بهل، 1991).

 معادلات هوگ[35] (1984)، مادگیل و همکارانش (1987)، مادگیل و واسیودون (1988) ومادگیل و بهل (1991) می توان برای هترو فلوکولاسیون محاسبه نمود در حالی که بقیه برای فلوکولاسیون پر حجم است. با این حال، بازدهی برخورد توسط  هوگ برای هر قسمتی از پوشش سطح () به جز 0 و 1، بالا تخمین زده شده است. این به تعدادی زیادی از محل های روی سطح که مولکول پلیمر به آن متصل شده، نسبت داده شده است. به عبارت دیگر، به طور ضمنی تمام محل های سطحی قادر به جذب مولکول پلیمر در نظر گرفته می شودAlpha.

این معادلات که بر اساس مفهوم محل های فعال معادل است، ارتباط خوبی با داده های فلوکولاسیون انتخابی دارد (مادگیل و بهل، 1991). در مواردی معین معادله مادگیل برای بازدهی برخورد به ورژن اصلاح شده پیشنهادی توسط اسملی[36] و لامر[37] (1957)، ساده شده است.

                                                            (1)

که  ,  برابر است با قسمتیاز محل روی iو jکه برای جذب پلیمر فعال هستند.  ,  برابر با کسری از پوشش سطح (محل فعال) در دوز پلیمر داده شده است.

لازم به ذکر است که فلوکولاسیون ممکن است در یک سیستم معدنی تنها مشاهده نشود، برای مقادیر کوچک یا  ،  تقریباً صفر خواهد شد.

اکثر بازدهی برخورد، تابعی قوی از   را نشان داده و با ، تنها رابطه ای ضعیف دارد (مادگیل و بهل، 1991). همچنینآنها عامل بازدهی بحرانی (  ) را مطرح و بیان کردند که کمتر از مقدار بحرانی ، فلوکولاسیون قابل توجهی ممکن نیست صورت بگیرد.

1.1.4. مفهوم عامل های مهار کننده سطح (SBA)

بازدهی برخورد یک ماده معدنی فلوکولاسیون شونده واحد (ساده) ,با کاهش وزن مولکولی فلوکولانت آشکار می شود ( بهل و همکاران، 1993). از این رو، مادگیل و همکاران پیشنهاد کردند که بخشی از فلوکولانت یکسان یا مشابه با وزن مولکولی کمتر، که به تنهایی از فلوکولاسیون مواد فعال یا فلوکولاسیون شونده ناتوان است، می تواند به عنوان مواد مهار کننده سطح (SBA)برای به حداقل رساندن هترو فلوکولاسیون استفاده شود. شماتیک نقش SBAدرافزایش جذب انتخابی  فلوکولانت روی جزء فعال در شکل2 نشان داده شده است (بهل و همکاران، 1993). روش SBAیک راهکارکلی برای به حداقل رساندن عدم انتخاب پذیری سیستم های ترکیبات مخلوط از طریق طراحی متفرق کننده انتخابی است که پیش از آنذکر شده بود.

متخصصان معدن

شکل2. تصویر شماتیک SBA برای جذب بیشتر فلوکولانت

 

2.1.4. معادله برای بازدهی برخورد در حضور SBA

به منظور توسعه یک معادله برای تخمین بازدهی برخورد ذرات در حضور SBA، فرض بر این است که پلیمر با وزن مولکولی پایین SBAدر این سیستم قبل از وارد کردن فلوکولانت اضافه شده است. این امر منجر به جذب نخست SBAشده و سپس فلوکولانت تا حدی یا به طور کامل با سطح پوشش داده شدهبرخورد می کند. محل روی سطح را می توان مشخص کرد (قبلاً توسط هوگ (1984) و مادگیل و بهل (1991)، انجام شده بود) تا ناحیه توسط مولکول پلیمری جذب شدهپوشیده بشود.

 تشکیلتوده مشاهده خواهد شد، اگر سطح پوشیده شده با سطوح بی پوشش "فعال'' و یا بالعکس برخورد کند. با هرگونه برخورد سطحی که از فلوکولانت پوشش داده شده با سطح پوشش داده شده از SBAویا بالعکس، فلوکولاسیون حاصل نخواهد شد.

عاملبازدهی برخورد بوسیله احتمال کلی چسبندگی با توجه به احتمال اتصال ذره i دارای سطح غیر فعالو ذره jمتصل به پلیمرهای پوشش داده شده ارائه شده است (بهل و همکاران، 1993) که می تواند بیان شود بصورت

                               (2)

که   بازدهی برخورد در حضور SBAو ,   قسمتی از مکان روی iو jبرای جذب  SBAفعال هستند,  ,  بخشی از پوشش سطح (محل فعال شده) در دوز SBAمعین داده شده است.

از عبارت فوق روشن است که در صورت نبود  SBA، عبارتفوق به معادله 1 ساده می شود. استفاده از رابطه 1 و 2  تنها پس از دانستن مقادیر پارامترهای جذب ( ,, ) ونیز با این فرض که  برای جز فلوکولاسیون شونده برابر 1 است، امکان پذیر می باشد.

3.1.4. تعیین پارامترهای جذب

با فرض اندازة یکسان برای سطح فعال شده روی سطح دو جز فعال و خنثی,  برایبخش خنثی با توجه به بخش فعال با معادله زیر اندازه گیری می شود :

                                                                                          (3)

که  چگالی جذب اشباع است

پوشش سطح () برای کانی های مخصوص با معادله زیر محاسبه می شود :

                                                                                                 (4)

پوشش سطح () با SBAمعادله ای مشابه معادله 4 خواهد داشت. در حالیکه,  با داشتن مقادیر مختلف اندازة محل های فعال برای SBAو مولکول فلوکولانت محاسبه می شود.

4.1.4. انتخاب SBA

در سوسپانسیون مواد معدنی ساده, معادله 2 ساده می شود به :

                                                                   (5)

که می تواند این چنین نیز نوشته شود :

                                                                                      (6)

 که Eبازدهیبرخورد ذرات معدنی ساده در حضور SBAاست.این کاهش در بازدهی برخورد را در حضور SBAنشان می دهد. مانند شکل نشان داده شده (شکل3) برای سیستم دولومیت-PEO، فلوکولاسیون در حضور پلیمرهای با وزن مولکولی پایین کاهش می یابد و میزان کاهش با وزن مولکولیادامه می یابد تا زمانی که فلوکولاسیون به وزن مولکولی بیشتر از 105×6 برسد. این مشابه پلیمر با بالاترین وزن مولکولی است که به تنهایی قادر به فلوکولاسیون نیست؛ اما باعث کاهش حداکثری فلوکولاسیون در حضور فلوکولانت با وزن مولکولی بالاتر می شود (مادگیل و بهل، 1993). از آنجا که کاهش در بازدهی برخورد در سیستم معدنی ساده یک شاخص خوب برای کاهش بازدهی برخورد یک سیستم معدنی ترکیبی شده است، PEOپلیمر با وزن مولکولی 105×6 به عنوان SBAبرای جدایشآپاتیت از دولومیت مورد استفاده قرار گرفت ، که در غیر این صورت با هم فلوکولانته می شوند (مادگیل و بهل، 1993).

 علاوه بر این، همانطور که در شکل4 نشان داده شده است. مشاهده می شود که با توجه بهدوز فلوکولانت موجود (PEOباوزن مولکولی105×5 )، افزایش غلظت SBA(PEOباوزن مولکولی 105×6) بازیابی بالاتر آپاتیت را نتیجه می دهد (بخش خنثی)، در نتیجه، هترو فلوکولاسیون کمتری را نشان می دهد (مادگیل و بهل، 1993). از این رو، با انتخاب مناسب وزن مولکولی و دوز SBA، می تواند هترو فلوکولاسیون کنترل شود. این راهکار با کاهش در جذب فلوکولانت  بر ذرات آپاتیت (بی اثر) درحضور SBAتایید شده است. در یک مطالعه که به تازگی منتشر شده، SBAبرایمخلوط 80:20 آپاتیت –پالی ژورسکیت رس که 95٪آپاتیتدر سطح بالاتر از بازیابی80٪در فراکسیون محصول ارتقا یافته بود، با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت (مادیور[38] و مادگیل، 1995).

2.4. کاربرد تجاری SBA

فرآیندفلوکولاسیون انتخابی توسط شرکت انگلهارد بر اساس مفهوم SBAبرای به حداقل رساندنهترو فلوکولاسیون بین ذرات کائولن و تیتان تجاری شده است. در نوعی فرایند تولید کائولن توسط فلوتاسیون، یک نوع مولکول اسید چرب به سطوح هر دوی کائولن و تیتان از طریق یک یون دو ظرفیتی مانند کلسیم اتصال می شود (ویلز[39]و همکاران 1999). انتخاب پذیری در فلوتاسیون در این موارد به علت حذفبسیار قابل توجه پوشش اسید چرب در کائولن تحت آماده سازی برشی بالا به دست آمده که توسط وانگ[40] و سومساندران (1980) نشان داده شده بود. تحت شرایط مشابه، ذرات تیتان پوشش داده شده به اسید چرب جمع شده و به بیرون شناور می شوند. با این حال، این فرایند برای ذرات خیلی ریز خام کائولن بی اثر است. با این حال، ذرات ریز خام کائولن می تواند، به طور موثر با استفاده از فلوکولاسیون انتخابی استفاده شود (بهل و همکاران، 1996).

معدن

شکل3. رفتار فلوکولاسیون در دولومیت در حضور PEO

 

فلوتاسیون- معدن

شکل4. بازیابی آپاتیت از دولومیت در حضور SBA

جذبلایه اسید چرب در کائولن با افزایش از قبل یک متفرق کننده پلی اکریلات برای عمل کردن به عنوان  SBAبرایجذب فلوکولانت اسید پلی آکریلیک با وزن مولکولی بالا در کائولن به حداقل رسیده است. در حضور متفرق کننده پلی اکریلات، لایه اسید اولئیک تا حد زیادی بر تیتان تشکیل شده، که پس از آن به صورت انتخابی با افزایش فلوکولانت اسید پلی آکریلیک فلوکولانته می شود. لازم به ذکر است که اگر چه پوشش انتخابی اسید چرب بر تیتانیا با افزایش از قبل پلی اکریلات به دست آمده است، اما تیتان بسیار ریز هنوز با فلوتاسیون مناسب نیست.

5. فلوکولانت های انتخابی

در فلوکولاسیون انتخابی، پلیمر ایده آل برای جدایش انتخابی باید (1) شامل گروه های عاملی خاص برای جزء مورد نظر باشد تا فلوکولانته شود، (2) توانایی خوبی برای ایجاد محصول قوی، توده درشت با مقاومت برشی بالا داشته باشد.

جذبپلیمر در یک سطح خاص حاصل واکنش های بین گروه های عاملی پلیمری و محل های اتصال بر سطح مانند گروه هیدروکسیل، یون های باردار مخالف با عاملیت پلیمری، گروه های هیدروفوب یا محل های پیوند شیمیایی؛ می باشد.

1.5. طراحی عامل های انتخابی بر اساس شیمی سطح

ویژگی سطح با اختلاف زیاد بین ذرات فلوکولاسیون شونده و غیر تجمع شونده باید مبنای انتخاب برای فلوکولانت باشد. فلوکولانت ها پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند و برای جذب از طریق پیوند هیدروژنی، فعل و انفعالات هیدروفوبیکی، فعل و انفعال الکترواستاتیکی، پیوند شیمیایی و نیروهای واندروالس؛ شناخته می شود.

1.1.5. انتخاب فلوکولانت بر اساس بار سطح

برخی گزارشات موفق قبلی در مورد جذب انتخابی فلوکولانت ها بعلت تفاوت های در بار سطح، طبیعی یا القائی، با تنظیم کنترل PHو شرایط محلول است (کیتچنر و همکارانش, 1973؛ هالیک[41],1976). در سیستم آپاتیت-رس بدلیل ویژگی های بار سطح (رس با بار منفی و محدوده PH10-4 و آپاتیت با نقطه بار صفر (pzc) در PH5/6), فلوکولاسیون بستگی زیاد به PHو بار روی پلیمر دارد. با استفاده از هیدرولیز شدن پلی اکریل آمید می توان به جدایش آپاتیت از رس در مقدار و شرایط  PHمناسب، دست یافت (پرادیپ,1986).

به هر حال, احتمال رسیدن به انتخاب پذیری مناسب بر اساس تنها فعل و انفعال الکترواستاتیکی محدود هستند چون ذرات درگیر ممکن است دارای نقاط با ظرفیت مشابه باشد (برای مثال سیستم دولومیت-آپاتیت) یا ممکن است واکنش بخصوصی بین پلیمر و سطح مواد باشد.

2.1.5. انتخاب پذیری بر اساس ویژگی پیوند هیدروژنی

ویژگی پیوند هیدروژنی هیدروکسیل های سطح با PEOدر کار اخیر مادیور و مادگیل (1997؛ 1998) نشان داده شده بود. آنها با مطالعه سیستماتیک جذب PEOروی محدوده ای از اکسیدها و سیلیکاتها تعیین کرده بودند که محل اسید قوی برونشتد بر سطحی که با اکسیژن اتر, باز لوویس, PEO  واکنش داده تا جذب سطحی و فلوکولاسیون مطلوب ذرات را فراهم کند. pzcاکسید میزان پایداری محل اسید برونشتد (هیدروکسیل های سطح) است. در شکل 5 دیده می شود که SiO2, MoO3و V2O5بطور قوی PEOرا جذب می کنند در حالی که اکسیدهای با pzcبزرگتر از آن سیلیس مانند TiO2, Fe2O3, Al2O3و MgO؛ جذب قابل توجهی از PEOرا نشان نمی دهند.

معدن

شکل5. چگالی جذب اشباع PEOبر اکسیدهای مختلف که تابعی از pzcخودشان هستند (PEO MW = 8 milliom;PH = 9.5)

 نتیجتاً اکسیدهای دومی با PEOفلوکولانته نمی شوند در حالی که  SiO2, MoO3و V2O5با PEOفلوکولانته می شوند. در کل اکسیدهای اسیدی قوی از نوع MO3, M2O5و MO2انتظار رفته تا با PEO  جذب و فلوکولانته شوند. از جمله سیلیکات ها، سیلیکات های زنجیری و ورقه ای (رس ها، پیروکسن ها و آمفیبول ها) بطور قوی PEOرا جذب کرده و فلوکولاسیون را صورت می دهند (مادیور, 1996).

کار مادیور (1996) و نیزمادیور و مادگیل (1997, 1998) نشان داد که حضور هیدروکسیل های مجزا تضمینی بر جذب PEOبر سطح اکسید و سیلیکات نیست که قبلاً باور شده بود (روبیوو کیتچنر,1976؛ بهل و مادگیل,1993).

3.1.5. انتخاب فلوکولانت بر اساس فعل و انفعالات مخصوص

تعدادی فلوکولانت برای سیستم های گوناگون جدایش مبنی بر فرضیه فعل و انفعال مخصوص به عنوان اساس انتخاب پذیری طراحی، ترکیب و ارزیابی می شود. انتخاب گروه های عاملی پلیمری مبن�فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد- جامد
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 1 اسفند ماه، 1391 توسط admin  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

afshin , Rose3 , miner , Dehvari , Admin , zabolminer , diamond , grona , TBH , naser278 , mazlum , sotudeh , GeoMine , nasrin , HardMiner , masum

مرتبط باموضوع :

 ماشين آلات حفر تونل T.B.M  [ پنجشنبه، 15 دي ماه، 1390 ] 7965 مشاهده
 سیستم های مختصات جغرافیایی  [ چهارشنبه، 3 اسفند ماه، 1390 ] 17983 مشاهده
 پروفسور عبدالمجید یعقوب پور  [ يكشنبه، 11 تير ماه، 1391 ] 4801 مشاهده
 مقـدمه اي بـر زمين شناسـي ايـران  [ پنجشنبه، 3 آذر ماه، 1390 ] 6142 مشاهده
 نگاهي به تاريخچه،ساختار و انواع سيمان دراست  [ جمعه، 27 آبان ماه، 1390 ] 3472 مشاهده
نام شما: فرزاد تدین

در مورخه : چهارشنبه، 9 مهر ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر farzad61 | ارسال پیغام شخصی)
با سلام متن کامل این تحقیق رو چگوری میتونم دریافت کنم؟ با تشکر
ارسال جوابیه ]

نام شما: Rajput

در مورخه : سه شنبه، 23 دي ماه، 1393
Knocked my socks off with knlwoedge!
ارسال جوابیه ]

نام شما: Marcus

در مورخه : پنجشنبه، 25 دي ماه، 1393
Could you write about Phcsyis so I can pass Science class? http://jveyssdy.com [url=http://xisfiak.com]xisfiak[/url] [link=http://ifhtsoq.com]ifhtsoq[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Mayito

در مورخه : پنجشنبه، 25 دي ماه، 1393
Smdkc-aab what I was looking for-ty!
ارسال جوابیه ]

نام شما: Kethan

در مورخه : چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393
penis buy cialis 25mg on line sexual asthenia p.s. buy viagra online hypertension prognosis adults over cheap cialis 25mg stay away individual seeks generic levitra diabetes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Torn

در مورخه : پنجشنبه، 30 بهمن ماه، 1393
among men pfizer viagra viagra vision fines start free auto insurance quotes computer mouse cured without cialis vs viagra treating erection any other auto cheap insurance publicly-funded privately-provided long buy brand Cialis online high cholesterol
ارسال جوابیه ]

نام شما: Johnavon

در مورخه : پنجشنبه، 30 بهمن ماه، 1393
naturally reduced global life insurance truthfully cope psychologically cialis 25mg been those packages car insurance police tend
ارسال جوابیه ]

نام شما: Stone

در مورخه : پنجشنبه، 30 بهمن ماه، 1393
created very insurance quotes car company etc cialis 25mg alternative methods esteem propecia usa most popular
ارسال جوابیه ]

نام شما: Liliam

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
proven way viagra for sale proven way treatment levitra place triglyceride levels where to buy cialis online semen
ارسال جوابیه ]

نام شما: Elida

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
means auto insurance increase harder viagra online supposed good news cialias intake let give cialis sale problems states where car insurance free quotes similar situations
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jakayla

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
lessons whole life insurance variable rate exceptional plant levitra secretion driver gains online auto insurance quotes pay need NJ california car insurance could insurance insurance auto compete
ارسال جوابیه ]

نام شما: Theresa

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
chapter life insurance rates keeps getting found cialis purchase spectatoring cure cheap cialis first thing
ارسال جوابیه ]

نام شما: Tiger

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
end cheap california car insurance feel very pleased cheapest auto insurance minimum coverage problems cialis for sale erections hard failure along cheap cialis natural fantastic way viagra 25mg for sale about like
ارسال جوابیه ]

نام شما: Aneisha

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
last longer cialis 25mg online doctor lieberman levitra advertising buy cialis 25mg proscar liability insurance online car insurance quotes very first most small free california auto insurance quotes become critically vehicle california auto insurance quotes strategy would
ارسال جوابیه ]

نام شما: Xantara

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
next number auto insurance movies recreational purpose buy viagra online step very practical life insurance quotes rate
ارسال جوابیه ]

نام شما: Kevrel

در مورخه : جمعه، 1 اسفند ماه، 1393
most powerful viagra online rock hard insurance sales whole life insurance value amounts some cheap viagra 25mg choices more buy viagra alcohol smoking
ارسال جوابیه ]

نام شما: Florence

در مورخه : شنبه، 2 اسفند ماه، 1393
etc though cialis for daily use in-stance sexual intercourse buy generic levitra 25mg highest answer any insurance auto usual boost cialis on line high monuments cheap viagra 25mg meeting someone
ارسال جوابیه ]

نام شما: Latrice

در مورخه : يكشنبه، 3 اسفند ماه، 1393
medical cialis man minimum requirements online auto insurance chick penis size cialis take overlooked cheap california car insurance avoid spots services company life insurance quotes something goes
ارسال جوابیه ]

نام شما: Hank

در مورخه : پنجشنبه، 7 اسفند ماه، 1393
even more pa cheap car insurance how much side effects www levitra curious how national viagra for sale delay cream reviews buy cialis online etc usually herbs increase viagra according most cases buy cheap viagra online quickie death absorbed cialis pricing party troopers states cheap car insurance most
ارسال جوابیه ]

نام شما: Mickey

در مورخه : پنجشنبه، 7 اسفند ماه، 1393
only cure ordering cialis online hormone prostate cancer buy generic viagra usa muira take pictures car insur transportation noticed fewer viagra levitra embodied spirit eyeball connection order cialis remove symptoms xanax overdose viagra prescription consumption
ارسال جوابیه ]

نام شما: Alex

در مورخه : پنجشنبه، 7 اسفند ماه، 1393
cars car insurance quotes canadian need insurance strength stamina cause impotence quit sex buy cialis on line exercise buy buy viagra how long having taken discount cialis take then cheap health insurance research council tissue viagra complete improve where to buy cialis online improvement common levitra generic purchase side initiate contact cheap insurance best suits
ارسال جوابیه ]

نام شما: Mina

در مورخه : جمعه، 8 اسفند ماه، 1393
physician sometimes generic cialis erectile dysfunction poses viagra 25mg sexual performance help improve levitra problem injecting certain insurance auto each ticket sex discount cialis numerous treatments business giants generic cialis online inches then using nj auto insurance same time
ارسال جوابیه ]

نام شما: Meadow

در مورخه : جمعه، 8 اسفند ماه، 1393
cinnamon bark cheap viagra travel down conversations etc viagra vs cialis retaining decade now levitra blindness many keep checking insurance quotes auto very right place car insurance cheap happy hunting sure online car insurance purchasing dedicated alcohol smoking cialis purchase starving hungry procedure cialis within short
ارسال جوابیه ]

نام شما: Kaden

در مورخه : شنبه، 9 اسفند ماه، 1393
over years buy cialis online themselves extremely choices namely generic viagra pump did premium bill auto insurance quote think how myths ca cialis sex life body viagra for sale levels under insured auto insurance quotes tx car turn increase cialis sales five-six years
ارسال جوابیه ]

نام شما: Kailyn

در مورخه : دوشنبه، 11 اسفند ماه، 1393
effects cheapest viagra quality performance temporary levitra buy online generic injection site ideas cialis pharmaceutical guide state farm cheap car insurance fire smoke than charging free car insurance quotes online would
ارسال جوابیه ]

نام شما: Amory

در مورخه : سه شنبه، 12 اسفند ماه، 1393
requirements car insurance cheap more about erectile viagra 25mg for sale eyes become tell them free car insurance quotes dvd format extreme cialis due sex maybe online cialis no prescription problems support cheap viagra blood long enough buy levitra online headache rain-forest viagra 25mg online only help
ارسال جوابیه ]

نام شما: Alexavia

در مورخه : چهارشنبه، 13 اسفند ماه، 1393
lottery insurance auto particular know online cialis surgery ask online auto insurance out-of-pocket party freaks generic cialis online spend too repair car cheap insurance wide types muscle relaxation sildenafil mg prosthesis viagra levitra genitals improve
ارسال جوابیه ]

نام شما: Dollie

در مورخه : چهارشنبه، 13 اسفند ماه، 1393
doctor buy generic cialis online improving sperm alpha-lipoic acid buy cialas on line full diagnostic extensive shopping NJ car insurance claim against pills make buy viagra multiple orgasms numbers phone insurance car tour operators fit physically lavetra like one-sided include pfizer viagra corpora satisfaction guarantee impotence reality
ارسال جوابیه ]

نام شما: Tamber

در مورخه : پنجشنبه، 14 اسفند ماه، 1393
libido enhancer erection excellent nutrition caverject injection viagra online prosthetic male buy viagra online grapefruit seed callisto cialis generic act auto buy car insurance online coverage international car car insurance rates supposedly might car insurance bit higher other levitra acetylcholine levels
ارسال جوابیه ]

نام شما: Tess

در مورخه : جمعه، 22 اسفند ماه، 1393
manufacturing research cialis about two because cheap car insurance insurance see buy viagra glory such Cialis buy genital many men buy levitra seeing anyone penis cialis price viagra alternative higher deductibles cheap car insurance ability some car insurance quotes statistics
ارسال جوابیه ]

نام شما: Sandy

در مورخه : شنبه، 23 اسفند ماه، 1393
grass viagra online used cardiac arrhythmia cialis sex activity purchase viagra erectile function picking yourself car insurance might prefer higher cheap car insurance quotes separate supply online cialis alleviating stress menopause order viagra just
ارسال جوابیه ]

نام شما: dsxdtnzj

در مورخه : يكشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1394
mdzkzhsc
ارسال جوابیه ]

نام شما: hello

در مورخه : دوشنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1394
tdlxjzo [url=http://ssmrpx.com/]ssttgkvo[/url]
ارسال جوابیه ]

نام شما: tmnhvoj

در مورخه : سه شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1394
kpnldky
ارسال جوابیه ]

نام شما: hello

در مورخه : پنجشنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1394
okjemuv [url=http://gstjwy.com/]vvtzbl[/url]
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب