خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

كانسارهاي اورانيم

تقريباً كليه ذخاير اقتصادي اورانيم در 6 كشور آمريكا، آفريقاي جنوبي، استراليا، كانادا،تشكيل شده و سنگ ميزبا نهايي با تركيب گوناگون و با سن آركئن تا ترشيري دارند.تيپ هاي مختلف كانسارهاي اورانيم عبارت اند از: تيپ ماسه سنگي، تيپ دگرشيبي، تيپكنگلومرايي، تيپ رگه اي و تيپ دگرگوني بالا (ميسرا، 2000 ). در اينجا به تشريح تيپ هاي ماسه سنگي و دگرشيبي پرداخته مي شود، اما قبل ازآن، به شرح مختصري در خصوص ژئوشيمي اورانيم مي پردازيم.ژئوشيمي اورانيم

در طبيعت، اورانيم به دو صورت يون U4(اورانوس 1) و يون U6(اورانيل 2) وجوددارد. در محيط هاي ماگمايي، اورانيم بيشتر به شكل U4حضور داشته و از اين روعنصري شديداً ناسازگار بوده كه در ساختمان كاني هايي نظير زيركن، مونازيت، آپاتيتو اسفن و نيز در مذاب هاي باقي مانده متمركز مي شو د. U4در آب هاي جوي بهآساني به U 6اكسيده مي شود. در اكثر محلول هاي آبكي طبيعي، كمپلكس هاي U 4محلول اند، اما U6با ليگاندهاي فلوريد، فسفات و كربنات، كمپلكس هاي پايداري راتشكيل مي دهد. بنابراين، شكل اكسيدي اورانيم ( U6) در محدوده وسيعي از pHبهآساني حمل مي شود درحالي كه شكل احيائي اين فلز ( U4) به طور كلي نامحلولاست (روب، 2005 ). در شكل  ، نمودار Eh-pHبراي سيستمU –O2 –CO2 -H O2  در دماي 25 درجه سانتي گراد نشان مي دهد كه براي اغلبآب هاي جوي در محدوده pHخنثي، كمپلكس هاي اكسيدي و كربناتي U6به صورت محلول وجود دارند و با كاهش Ehمحيط، مي تواند به شكل يك اكسيد اورانوس(اورانينيت يا پيچبلند) ته نشست نمايد. با توجه به اين مطالب مي توان دريافت كه بسياري از كانسارهاي اورانيم درجه حرارت پايين، محصولات فرايندهاي اكسيداسيون-احيائي هستند كه در آن ها، فلز اورانيم به صورت U6حمل شده و با ورود به محيطاحيائي به صورت U4ته نشين مي شود (روب، 2005 ).

نمودار Eh-pHكه نشان دهنده شرايط پايداري انواع تركيبات اورانيم تحتشرايط متفاوت مي باشد. براي اكثر آب هاي جوي در محدوده pHتقريباً خنثي، كمپلكسهايكربنات يا اكسيد + U6به صورت محلول اند. با كاهش Ehو تشكيل اكسيد + U4(يااورانينيت)، اورانيم از حالت محلول خارج شده و رسوب مي نمايد (لانگمور، 1978 ).

كانسارهاي اورانيم با سنگ ميزبان ماسه سنگي (يا كانسارهاي ماسه سنگياورانيم)

اغلب ذخاير اورانيم با سنگ ميزبان ماسه سنگي در آمريكا واق عاند كه از جمله آن هامي توان به ذخاير واقع در فلات كلرادو و منطقه ويومينگ 1 و جنوب تگزاس اشاره نمود(دالكامپ 2، 2010 ). اين تيپ از ذخاير، با ماسه سنگ ها و آركوزهاي رودخانه اي- درياچه ايبه سن پالئوزوئيك- مزوزوئيك همراه بوده و به شكل چينه كران ديده مي شوند. اغلبذخاير واقع در فلات كلرادو از نوع صفحه اي 3 بوده و يا با مواد آلي و يا با واناديمهمراه اند. ذخاير موجود در تگزاس و ويومينگ در مقطع عرضي به شكل هلال مي باشد.

اگر چه اين كانسارها چينه كران بوده، اما نسبت به لاي هبندي به صورت ناهم شيب قرارداشته و در مرز بين منطقه اكسيداسيون و احياي يك سفره آ بدار (آبخوان 1)ماسه سنگي واقع شد هاند (روب، 2005 ). اين كانسارها به نوع لول هاي يا رول فرونت معروف اند. در ادامه، دو نوع كانسار مذكور مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

الف) كانسارهاي تيپ اورانيم- واناديم فلات كلرادو (صفح هاي يا عدسي):

فلات كلرادو يكي از برجسته ترين ايالت هاي اورانيم (واناديم) دنياست. اين فلات بامساحت بيش از 350000 كيلومتر مربع در غرب كلرادو قرار دارد. در اين فلات، تعداد زيادي از كانسارهاي اورانيم تيپ ماسه سنگي صفحه اي تقريباً هم شيب، در تشكيلات ژوراسيك و ترياس مورد اكتشاف قرار گرفته اند (دالكامپ، 2010 ).

از ساختارهاي مهم ذخاير اورانيم صفحه اي با سنگ ميزبان ماسه سنگي اين استكه آن ها به صورت پشته هايي بر روي يكديگر قرار گرفته اند، و ديگر اين كه منطقه كاني سازي از بالا و پايين توسط سنگ هاي با سيمان دولوميتي محصور گرديده است.اعتقاد بر آن است كه ماده معدني در محل برخورد و مرز مشترك دو سيال مجزاي بامنشأ جوي كه دماي پايين داشته اند تشكيل شده است. يكي از اين سيالات كه نسبتاً ساكن بوده و از شوراب هاي حوضه هاي رسوبي تشكيل يافته، واجد كاتيون هاي Ca2 ،Mg2و Na2آنيون هاي Clو SO42بوده و در زير يك سيال جوي باشوري پايين قرار گرفته است. سيال بالايي در طول افق آبخوان به آساني حركت نموده و فلزات قابل انحلالي و + VOبه همراه خود حمل مي نمايد.

اختلاط اين دو سيال منجر به ته نشيني فلزات در زون هاي صفحه اي يا عدسي شكلتقريباً افقي مي گردد كه نشان دهنده محل برخورد دو فصل مشترك دو سيال مي باشند كانه اصلي اورانيم موجود در اين ذخاير يك سيليكات اورانيم به نامكوفينيت  به فرمول (USiO4( s-x ) OH(4xاست كه با بقاياي مواد آلي (گياهي)هم زمان با رسوب گذاري و يا با يك كلريت غني از واناديم موجود در فضاهاي خالي ماسه سنگي همراه مي باشد. اختلاط دو سيال و واكنش هاي حاصل از آن، سبب ته نشست ماده معدني مي گردد (روب، 2005 ).

مدل ژنتيكي براي كانسارهاي اورانيم تيپ فلات كلرادو. (نورتروپ و گولدهابر 1، 1990 ).

در زون اختلاط، به واسطه فشردگي و دياژنز رسوبات، ر سهاي غني از واناديم نظير اسمكتيت و كلريت تشكيل مي شوند كه اين امر سبب كاهش pHمحيط مي گردد.با كاهش pHمحيط، حلاليت -2 UO2( CO3)2 كاهش يافته كه اين امر به نوبه خودسبب جذب سطحي ملكول هاي UO2 بر روي سطح دانه هاي كوارتز مي گردد. سيالي كه توسط H2Sتوليد شده از باكتري هاي محيط، احياء شده است، سبب پايداري كمپلكس هاي U4گرديده و اتصال بين يون اورانوس و سيليس منجر به تشكيل كافينيت مي گردد. نكته قابل توجه آن است كه مواد آلي نقش مهمي را در فرايندهاي كانسارسازي اورانيم بازي مي كنند (روب، 2005 ).

ب) كانسارهاي اورانيم تيپ لوله اي شكل يا رول فرونت: مدل تشكيلكانسارهاي اورانيم تيپ لوله اي شكل (يا رول فرنت) بدين صورت است كه يك سيالاكسيدي با منشأ جوي، كمپلكس هاي كربنات اورانيل را در طول يك آبخوان ماسه اي حمل نموده و در نهايت، كان سنگ اورانيم را در يك مرز اكسايش- كاهش 1 رسوب مي دهد. به سمت بالاي شيب دماغه، ماسه سنگ ها دگرسان (يعني كاني هاي سيليكاتي تخريبي به كاني هاي رسي، دگرسان شده و فازهاي اكسيد Fe-Tiنيز شسته شده اند) و اكسيد شده اند (يعني هماتيت ثانويه تشكيل شده و كربن آلي ازبين رفته است). در بخش مقعر بخش اكسايش- كاهش، يك منطقه دگرساني وجوددارد كه با حضور گوتيت، سيدريت، پيريت و ماركازيت مشخص مي شود. همچنين، دربخش محدب اكسايش- كاهش، يك زون كا نسنگي متشكل از پيچبلند و يا كافينيت به همراه پيريت و مقداري كربن آلي تشكيل مي گردد (روب، 2005 ).

به سمت پايين شيب دماغه، ماسه سنگ نسبتاً غيردگرسان بوده و واجد مجموعهكاني هاي احيائي شامل پيريت، كلسيت و مواد آلي مي باشد. در اين مدل، مرز اكسايش-كاهش جايي است كه در آن، سيالات جوي توانايي خود را در اكسيده نمودن ماسه سنگاز دست مي دهند. Ehسيالات جوي در اين مرز، تغيير كرده و كمپلكس كربنات اورانيلاز حالت محلول خارج شده و كاني هاي اكسيد اورانوس به عنوان ماده معدني ته نشينمي شوند. ساير كمپلكس هاي اكسيدي فلزاتي نظير واناديم، ارسنيك، اسكانديم، موليبدن،مس و كبالت كه به صورت محلول در سيالات حضور دارند، با ورود به منطقه احيائيبه شكل كاني هاي مختلف ته نشست مي كنند. با حركت رو به پايين سيالات، موقعيتدماغه نيز جابه جا شده و با حركت به سمت پايين شيب، در موقعيت جديد قرارمي گيرد و با توقف جريان سيال، كانسار در موقعيت خود تثبيت مي شود.

مقطعي ايده آل از يك كانسار اورانيم تيپ لول هاي يا رول فرونت (روب، 2005

كانسار اورانيم تيپ آتاباسكا يا دگرشيبيكانسارهاي اورانيم تيپ آتاباسكا 1 از اهميت كمتري نسبت به دو گروه قبلي كانساربرخوردار مي باشند، ولي آنچه كه آن ها را پراهميت مي سازد، اول حضور اورانيم در ايننوع كانسارها مي باشد و دوم اين كه چنين كانسارهايي به طور تيپيك غيرهمزاد هستند وتا كنون هي چگونه ارتباط آذريني در آن ها به اثبات نرسيده است. اين كانسارها كه به نوعدگرشيبي  نيز معروف مي باشند از جمله ذخايري هستند كه تا اوايل دهه 1970ناشناخته بوده اند.

از نقطه نظر زماني، مناطق داراي سن پروتروزوئيك مياني در ايالت ساسكاچوان  كانادا، جزو مناطق مساعد جهت اكتشاف چنين كانسارهايي معرفي شده اند. به جزاورانيم كه به صورت كاني هاي پيچبلند و كافينيت وجود دارد، فلزاتي نظير طلا، نيكل،كبالت، ارسنيك، سلنيم، نقره و موليبدن نيز در اين نوع كانسار يافت مي گردد.در كانسارهاي اورانيم نوع آتاباسكا، كانسارسازي عمدتاً در بالا، در امتداد و درزير سطح دگرشيبي حادث مي گردد. مطالعات فراواني درباره منشأ و نحوه تشكيل اين گروه از ذخاير در معدن آتاباسكا انجام شده، اما در هر حال، هيچ اتفاق نظري در مورد چگونگي تحرك اورانيم وجود ندارد، ولي به نظر مي رسد كه منشأ اصلي فلز اورانيم از پي سنگ دگرگون شده واقع در زير اين كانسارهاست (روب، 2005 ).

نمودار شماتيك از نحوه تشكيل كانسارهاي اورانيم نوع دگرشيبي(آتاباسكا) (گيلبرت و پارك، 1997 ).

مطالعه ميانبارهاي سيال موجود در اين كانسارها انتقال چندمرحل ه اي را برايسيال كانسارساز روشن ساخته است. بدين صورت كه محلول هاي حرارت پايين( 100-200 درجه سانتي گراد)، اورانيم ر ا به صورت مجموعه اورانيل  انتقال داده و برخورد سيال اورانيم دار با رسوبات زغال دار موجب تمركز آن شده است.

ويژگي هاي كانسارهاي اورانيم تيپ دگرشيبي: مهم ترين ويژگي هاي كانسارهاي اورانيم تيپ دگرشيبي عبارت اند از (ميسرا، 2000 ):

1. سنگ ميزبان اين كانسارها بسيار متنوع بوده و شامل رسوبات دگرگوني كربناته،كالك سيليكات ها، كوارتزيت، آمفيبوليت و گنايس هاي آناتكسي است و از نظرموقعيت، در بالا، داخل و يا زير سطح دگرشيبي قرار دارند. در بعضي از ذخاير،هيچ گونه كاني سازي در بالاي سطح دگرشيبي رخ نداده است.

2. بعضي از اين كانسارها از نظر عيار و ذخيره بزرگ بوده، به طوري كه از كانسارهايبزرگ دنيا، سه كانسار از نوع دگرشيب ياند. به عنوان مثال، كانسار منطقه شرق آليگاتور در استراليا با ذخيره اي بالغ بر 200 هزار تن U3O8و عيار متوسط 39 / 0درصد U3O8از جمله كانسارهاي مهم تيپ دگرشيبي به شمار مي رود.

3. كنترل ساختاري در اين كانسارها شديد بوده و كاني سازي به شكل رگچه اي، برشيو پركننده فضاهاي خالي ديده شده و همراه با گسل هاي عادي و معكوس مي باشد.

4. كاني شناسي اين كانسارها متشكل از اورانينيت و پيچبلند به عنوان كانه هاي اوليه وتعدادي كاني هاي سوپرژن يا ثانويه شامل اكسيدهاي واناديم و موليبدن، سولفيدها وارسنيدهاي نيكل، كبالت، مس، روي، سرب و طلاي طبيعي مي باشد.

5. دگرساني نوع كلريتي شدن از شاخص ترين انواع دگرساني در اين كانسارها مي باشد.از ساير انواع كم اهميتتر دگرساني می توان به آرژيلي شدن، دولوميتي شدن،سيليسي شدن، هماتيتي شدن و تورماليني شدن اشاره نمود.

6. مطالعات ميكروترمومتري ميانبارهاي سيال نشان مي دهد كه سيالات دخيل درتشكيل كانسار، نسبتاً داغ بوده (حدود 160 تا 220 درجه سانتي گراد) و از درجهشوري بالايي (بيش از 30 درصد وزني NaCl) برخوردار مي باشند. اختلاط باآب هاي جوي مخصوصاً در مراحل بعد از كانسارسازي، عامل تغيير در شوري سيالات در نظر گرفته شده است.

7. كانه زايي اورانيم در اين ذخاير از نوع غيرهمزاد يا اپي ژنتيك است.

 

منبع : زمين شناسي اقتصادي/عليرضا نجفزاده، شهرام خليلي مبرهن، جمشيد احمديان.

 ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1392 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

Dehvari , Rose3 , GeoMine , diamond , afshin , nasrin , naser278 , Admin , HardMiner , TBH , masum

مرتبط باموضوع :

 آتشفشان بزمان  [ چهارشنبه، 7 تير ماه، 1391 ] 10051 مشاهده
 همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در مع  [ شنبه، 23 دي ماه، 1391 ] 7954 مشاهده
 برخی از مقالات معدنی و زمین شناسی  [ سه شنبه، 24 آبان ماه، 1390 ] 6690 مشاهده
 چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران  [ چهارشنبه، 14 تير ماه، 1391 ] 4742 مشاهده
 روش ژئوفيزيک مگنتوتلوريك (MT)  [ سه شنبه، 25 بهمن ماه، 1390 ] 5664 مشاهده
نام شما: ناصر شهرکی

در مورخه : شنبه، 2 شهريور ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر Admin | ارسال پیغام شخصی | وبلاگ) http://www.parsmine.com
با سلام بابت درج مطالب فوق در خصوص اورانیوم از تهیه کننده محترم تشکر ویژه دارم . با سپاس فرآوان
ارسال جوابیه ]

نام شما: مینا احمدی

در مورخه : دوشنبه، 8 تير ماه، 1394توسط
(مشخصات کاربر minaahmadi084 | ارسال پیغام شخصی) http://www.flippfilms.net
با تشکر فراوان از شما بابت درج مطلب
ارسال جوابیه ]

نام شما: Forever

در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395http://www.flippfilms.net
Thank you, I’ve just been searching for inmiafrtoon about this topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?
ارسال جوابیه ]

نام شما: Gerrilyn

در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395http://www.flippfilms.net
Never seen a betetr post! ICOCBW http://raykwsd.com [url=http://lqlechtk.com]lqlechtk[/url] [link=http://ucdgoldaihv.com]ucdgoldaihv[/link]
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب