خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

طبقه بندي كانسارها

رده بندي ذخاير معدني، در بحث زمين شناسي اقتصادي كاربردي، بسيار حائز اهميتاست. به طور مثال، نوعي طبقه بندي را در نظر بگيريد كه كانسارهاي با منشأ يكسان رادر كنار هم قرار دهد. حال شما در مطالعه يك ذخيره معدني مي توانيد كانساراكتشاف شده را به يكي از گروه هاي موجود در جدول طبقه بندي شده مرتبط بدانيد و ازاين طريق، تواناييهاي بسياري در تعبير و تفسيرهايي همچون تعيين عمق كانسار و ياامكان پي جويي كانسارهاي مشابه در اطراف ذخيره كشف شده و ... را از طريق مقايسهبا كانسارهاي مشابه شناخته شده به دست خواهيد آورد.

 مهم ترين نوع رده بندي كانسارها، تقسيم بندي آن ها بر اساس نحوه پيدايش يا بهعبارتي، تقسيم بندي كانسارها بر اساس منشأ است. انواع ديگر تقسيم بندي، نظيرطبقه بندي بر اساس شكل كانسارها نيز انجام گرفته كه در اينجا، تنها به ارائه نظراتگوناگون درباره تقسيم بندي بر اساس منشأ پرداخته خواهد شد.

نخستين كوششها در جهت تقسيم بندي كانسارها، از زمان آگريكولا آغاز گرديد،اما اكثر تقسيم بندي هاي ارائه شده به تدريج منسوخ گرديد، زيرا بر اساس فرضياتي غلط،بنا نهاده شده و يا در بسياري از موارد، به دليل پيچيدگي هاي فراوان، غيرقابل استفادهبوده اند. مسأله مهم ديگري كه در طبقه بندي كانسارها ايجاد اشكال مي نمود، اين بود كهتلفيق مجموعه كانسارهاي فلزي و غيرفلزي در يك جا، و ارائه مراحل پيدايش يكسانبراي هر دو نوع از اين كانسارها مشكل بود. اين موضوع، دانشمندان را بر آن داشت تامجموع كانسارهاي موجود را بر اساس نوع عنصر يا عناصر كاني سازي شده موجود درآنها، يعني فلز و غيرفلز، به دو گروه كانسارهاي فلزي و كانسارهاي غيرفلزي تقسيمنموده و سپس طبقه بندي مجزايي براي هر گروه ارائه نمايند.

دانشمنداني همچون نيگلي ( 1929 )، اشنايدرون ( 1941 )، ليندگرن ( 1933 ) واسميرنوف ( 1983 ) از جمله مهم ترين اشخاصي بودند كه اقدام به تقسيم بندي كانسارهايفلزي نمودند. همچنين، از مهم ترين افرادي كه اقدام به تقسيم بندي كانسارهاي غيرفلزينمودند مي توان از بيت ( 1969 ) و بيتمن ( 1976 ) نام برد. در جدول 1 آخرين رده بنديليندگرن و در جدول 2 رده بندي اسميرنوف آورده شده و از ارائه ساير رده بندي هابه جهت رعايت اختصار، صرف نظر شده است.

جدول 1رده بندي ليندگرن با تغييرات ( 1985 )، (گيلبرت و پارك، 1997 )

I) كانسارهاي حاصل از فرايندهاي شيميايي. در اين كانسارها، دما و فشار در محدوده وسيعي تغيير مي كند.

A) كانسارهاي حاصل از فرايند تفريق كه در درون ماگما تشكيل مي شوند.

1. كانسارهاي حاصل از جدايش ماگمايي، تزريقي، نفوذي هاي لايه اي مافيك. حرارت 700 تا 1500 درجهسانتي گراد، فشار بسيار بالا.

2. كربناتيت ها، كيمبرليت ها. حرارت 700 تا 1500 درجه سانتي گراد، فشار بسيار بالا.

3. آنورتوزيت ها، گابروها. حرارت 700 تا 1500 درجه سانتي گراد، فشار بسيار بالا.

4. كانسارهاي پورفيري فلزات پايه. حرارت متوسط، فشار متوسط.

5. پگماتيت ها. حرارت بالا تا متوسط، فشار بالا.

B) كانسارهاي واقع در توده هاي سنگي

1. كانسارهاي حاصل از دخول و تمركز مواد معدني بيگانه (برونزاد)

a) كانسارهاي مرتبط با فوران سنگ هاي آذرين

الف) كانسارهاي آتشفشان زاد واقع در خشكي ها كه ارتباط نزديكي با كپه هاي آتشفشاني دارند.حرارت 100 تا 1200 درجه سانت يگراد، فشار درحد اتمسفري تا متوسط.

ب) كانسار هاي حاصل از نهشت ههاي متصاعدي (گاز نهشته ها) و فومرول ها. حرارت 100 تا 600 درجهسانتي گراد، فشار درحد اتمسفر.

b) كانسارهاي در ارتباط با سيالات گرمابي بالارو ناشي از فعاليت هاي ماگمايي و يا داراي منشأ جوي.

الف) كانسارهاي پورفيري فلزات پايه. حرارت 200 تا 800 درجه سانتي گراد، فشار متوسط .

ب) كانسارهاي رگ هاي نوع كورديلرايي. عمق متوسط تا كم عمق.

ج) كانسار هاي دگرگوني آذرين (اسكارن). حرارت 300 تا 800 درجه سانتي گراد، فشار كم تا متوسط.

د) كانسارهاي اپي ترمال. اعماق كم تا متوسط، حرارت 50 تا 300 درجه سانتي گراد، فشار كم.

c) كانسارهاي حاصل از تحرك دوباره عناصر توسط محلو لها و نيز چرخش آب هاي جوي

الف) كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي. حرارت 25 تا 200 درجه سانتي گراد، فشار كم.

ب) كانسارهاي اورانيم ايالت هاي غربي. حرارت 25 تا 75 درجه سانتي گراد، فشار كم.

d) كانسار هاي با منشأ چرخش آب اقيانوسي

الف) كانسارهاي موجود در پوسته اقيانوسي، دودخا نها (اسموكرها 1)، درياي سرخ، حرارت 25 تا 35

درجه سانتي گراد، فشار كم.

ب) كانسارهاي آتشفشاني متصاعدي

2. كانسارهاي حاصل از تمركز مواد موجود در خود توده زمينشناسي(همزاد يا غيرهمزاد)

a) تمركز ماده معدني به وسيله دگرگوني جنبشي و ناحيه اي. حرارت 25 تا 600 درجه سانتي گراد، فشار زياد.

b) تمركز ماده معدني توسط آ بهاي زيرزميني همرفت در اعماق زياد. حرارت صفر تا 150 درجهسانتي گراد، فشار متوسط.

الف) اورانيم آتاباسكا.

c) تمركز ماده معدني توسط تخريب و تجزيه سنگها و بقاياي حاصل از هوازدگي در سطح. حرارت 25تا 50 درجه سانتي گراد، فشار جوي.

C) كانسارهاي تشكيل شده در آب (همزاد)

1. آتشفشان زاد، چشمه هاي زيردريايي همراه با فعاليتهاي آتشفشاني، حرارت 25 تا 350 درجه سانتي گراد،فشار هيدروسفري، كانسارهاي پوسته اقيانوسي.

a) كانسارهاي سولفور توده اي نوع قبرس

b) گرهك هاي منگنز، نيكل، مس

2. آتشفشان زاد، چشم ههاي زيردريايي همراه با رسوبات. حرارت 25 تا 75 درجه سانتي گراد، فشار هيدروسفري.

a) كانسار هاي همراه با سنگ ميزبان هاي از جنس شيل هاي سياه رنگ (؟)

3. كانسار هاي حاصل ازواكنش بين محلو لها، حرارت صفر تا 70 درجه سانتي گراد، فشار متوسط.

a) واكنش هاي غيرآلي

b) واكنش هاي آلي

4. كانسارهاي حاصل از تبخير حلالها

a) تبخيري ها، حرارت 25 تا 75 درجه سانتي گراد، فشار كم تا جوي.

5. كانسارهاي حاصل از رسو بگذاري شيميايي. حرارت 25 تا 75 درجه سانتي گراد، فشار كم.

a) كانسارهاي فلزات پايه

b) فسفات ها

II) كانسارهاي حاصل از تمركز در اثر فرايندهاي مكانيكي، حرارت و فشار كم، سطحي.

A) كانسارهاي پلاسر رودخانه اي

B) كانسارهاي پلاسر دريايي

III) كانسارهاي حاصل از برخورد شخانه ها (سنگهاي آسماني)

 

جدول 2 رده بندي اسميرنوف ( 1983 )

A) كانسارهاي با خاستگاه دروني

الف) كانسارهاي ماگمايي

 1. جداشدن مستقيم از ماگما

2. تفريق در مراحل اوليه تبلور ماگما

3. تفريق در مرحله نهايي تبلور ماگما

ب) كانسارهاي پگماتيتي

 1. پگماتيت ساده

2. پگماتيت با تبلور مجدد

3. پگماتيت جانشين شده

ج) كانسارهاي كربناتيتي

 1. ماگمايي

2. متاسوماتيك

3. مخلوط

د) كانسارهاي اسكارن

 1. اسكارن هاي آهكي

2. اسكارن هاي منيزيم دار

3. اسكارن هاي سيليكاته

ه) كانسارهاي گرمابي

 1. كانسارهاي گرمابي با خاستگاه پلوتوني

2. كانسارهاي گرمابي با خاستگاه آتشفشاني

3. تله ترمال

و) كانسارهاي پيريتي

1. كانسارهاي جانشيني

2. كانسارهاي آتشفشاني- رسوبي

3. كانسارهاي درهم

B) كانسارهاي با خاستگاه بيروني

الف) كانسارهاي رسوبي

 1. مكانيكي

2. شيميايي

3. بيوشيميايي

4. آتشفشاني

ب) كانسارهاي هوازدگي

 1. كانسارهاي پسماندي هوازده

2. كانسارهاي تراوشي

ج) پلاسرها

C) كانسارهاي دگرگوني

الف) ناحيه اي

ب) مجاورتي

منبع : زمينشناسي اقتصادي/عليرضا نجف زاده، شهرام خليلي مبرهن، جمشيد احمديان.

 ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 21 شهريور ماه، 1392 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

naser278 , Admin , miner , Dehvari , TBH , HardMiner , afshin , masum

مرتبط باموضوع :

 موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران  [ پنجشنبه، 3 آذر ماه، 1390 ] 4566 مشاهده
 اولين همايش گوهرشناسي و بلورشناسي ايران  [ دوشنبه، 24 شهريور ماه، 1393 ] 3700 مشاهده
 همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در مع  [ شنبه، 23 دي ماه، 1391 ] 7921 مشاهده
 اثرات محيطي معدن كاري  [ چهارشنبه، 10 اسفند ماه، 1390 ] 9825 مشاهده
 سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين  [ پنجشنبه، 3 مهر ماه، 1393 ] 8800 مشاهده
نام شما: Naser Shahraki

در مورخه : شنبه، 6 مهر ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر Admin | ارسال پیغام شخصی | وبلاگ) http://www.parsmine.com
سلام خدمت نویسنده و مدیر همیشگی و خوب سایت ،، مطلب بسیار خوب و مفیدی هست مثل همیشه اما اگر عنوان مطلب را به" طبقه بندی کانسارها بر اساس منشا آنها " تغییر میدادید خیلی بهتر میشد و با طبقه بندی کانسارها براساس درجه اکتشاف اشتباه نمی شد . تشکــــر.ارادتمند.شهـــــــرکــــــــی
ارسال جوابیه ]

نام شما: فرشته

در مورخه : شنبه، 6 مهر ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر diamond | ارسال پیغام شخصی) http://wwwparsmine.com/Forum
تقسيم بندي كانسارها بر اساس منشأ در منابع معتبرتر طور دیگه ای هم ارایه شده ، بهتره از اون منابع هم مطالبی بیاورید ممنون
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب