خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسیسنجش از دور علم به دست آوردن اطلاعات درباره يك شيء، منطقه يا پديده از طريقتجزيه و تحليل داده هاي حاصل به وسيله ابزاري است كه در تماس فيزيكي با شيء،منطقه و يا پديده تحت بررسي نباشد. در بسياري از جهات، سنجش از دور م يتواند بهعنوان يك فرايند خواندن تلقي شود. با استفاده از انواع سنجنده هاي گوناگون، از فاصلهدور، داده هايي جمع آوري مي شود كه به منظور حصول اطلاعات درباره اشياء، مناطق ياپديده هاي تحت بررسي، امكان تجزيه و تحليل داشته باشند.  سنجش از دور علم به دست آوردن اطلاعات درباره يك شيء، منطقه يا پديده از طريقتجزيه و تحليل داده هاي حاصل به وسيله ابزاري است كه در تماس فيزيكي با شيء،منطقه و يا پديده تحت بررسي نباشد. در بسياري از جهات، سنجش از دور م يتواند بهعنوان يك فرايند خواندن تلقي شود. با استفاده از انواع سنجنده هاي گوناگون، از فاصلهدور، داده هايي جمع آوري مي شود كه به منظور حصول اطلاعات درباره اشياء، مناطق ياپديده هاي تحت بررسي، امكان تجزيه و تحليل داشته باشند. داده هاي سنجش از دورمي توانند به اشكال مختلف از جمله تغييرات در توزيع نيرو، پخش انواع امواج صوتييا انرژي الكترومغناطيسي، اطلاعات مفيدي در اختيار محقق قرار دهند. اين رشته بهموازات ساير علوم به عنوان يك روش استاندارد در بسياري از مطالعات زمين شناسي وپيمايش زمين به طور گسترده پذيرفته شده و روز به روز در حال پيشرفت است و به ويژه در مطالعات زمي نساختي در مناطق خشك و نيم هخشك كه پوشش گياهي سطحسنگ ها و خا كها را نپوشانده، كاربرد زيادي دارد. اين روش همچنين شناخت وضعيتريخت شناسي و ريخت زمين ساختي زمين به منظور ارزيابي حركات جوان را امكان پذيرتركرده و علاوه بر دقت زياد در مقايسه با ساير روش ها به مراتب ارزان تر است.

پديده هاي سطحي مانند فرورفتگي ها و گودي هاي خطي، گسيختگي در امتدادستيغ ها، تغييرات رنگ مايه خاك ناشي از تغييرات رطوبت خاك، وجود چشمه ها،نشست، امتداد خطي پوشش گياهي و حتي تغييرات در نوع و ارتفاع گياهان كه درسطح زمين به صورت خطي نمايان م يشوند، در شناخت خطواره هاي زمين ساختي بهمنظور بررسي وضعيت لرزه خيزي يك منطقه كمك زيادي مي كنند.خطواره ها، گسل ها و چين خوردگي ها از عناصر ساختاري هستند كه به خوبيتوسط مطالعات سنجش از دور قابل مطالعه و بررسي مي باشند.

استخراج خطواره ها

خطواره ها، عارضه هاي بزرگ توپوگرافي مستقيم يا تقريباً مستقيم هستند كه در تصويرهاي سنجش از دور، نظير عكسهاي هوايي يا تصوير ماهواره اي، يا بر روينقشه هاي توپوگرافي قابل رؤيت هستند. اگر چه ممكن است ناظران در مورد يكخطواره بزرگ واحد، اتفاق نظر نداشته باشند، اما معمولاً در يك تصوير واحد،روندهاي كلي يكساني را براي چنين خطوار هاي پيدا مي كنند. خطواره ها معمولاًنشان دهنده روند مناطق گسلي يا روند درزه هاي اصلي هستند. نقشه خطواره ها كه براساس روش هاي مرسوم صحرايي تهيه مي شود، به دليل مقياس بزرگ و كم بودن ميدانديد ممكن است نتواند كل خطواره را مشخص كند، اگر چه نقشه هاي تهيه شده به اينطريق از دقت و اعتبار بيشتري برخوردار هستند. در مطالعه عكسهاي هوايي نيزخطواره هاي بزرگ كه از حد پوشش عكس هاي هوايي خارج مي باشند، به علت بزرگمقياس بودن نمي توانند آشكار شوند. اما با استفاده از تصويرهاي راداري و سنجنده هاينوري ماهوار هاي با ميدان ديد وسيع و روش هاي واضح سازي تصوير، مي توان نقشه هايجامع و قابل اعتماد از خطواره ها تهيه كرد.

روش هاي گوناگوني براي واضح سازي و استخراج خطوار ه ها با استفاده از داده هاي رقومي ارائه شده اند كه عبارت اند از الگوريتم واض حسازي حاشيه، تصويرهاينسبي، فيلترهاي جهتي گوناگون، فيلترهاي حوضه فركانسي و الگوريتم آشكارسازيخط. ماهواره لندست ETMبراي تفكيك واحدهاي زمين ريختي، خطواره ها،

برداشت هاي ساختاري و مطالعات آبرفتي كاربرد بهتري دارند. سنجنده ETMداده هايرقومي را در هفت باند طيفي تهيه مي كند. پردازش داده هاي رقومي ماهواره اي شاملسه مرحله پيش پردازش، واضح سازي و استخراج اطلاعات است. اين فرايندها شاملفرايندهاي اصلاح و واض حسازي تصويرها براي مطالعه و استخراج اطلاعات توسطمفسر صورت م يگيرد. در اين مرحله مفسر با استفاده از امكانات رايانه اي و بابهره گيري از روش هاي مختلف، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج مي كند.نرم افزارهاي مختلفي براي تحليل و تفسير اطلاعات ماهوار هاي موجود است كه ايننرم افزارها با پيشرفت فناوري هاي رايانه اي تغيير مي كنند.

الگوهاي رقومي ارتفاع

الگوهاي رقومي ارتفاع 1 يكي از رو شهاي بسيار جديد و بسيار كارآمد در ارزيابيزمين ساخت فعال و شناسايي گسل هاي فعال و استخراج شناساگرهاي ريخت زمين ساختي است.

در چنين الگويي مي توان، توپوگرافي و ساختارهاي زمين شناسي كه در سطحنقشه ها وجود دارد و برش ها را، به صورت مدل سه بعدي نمايش داد. اين مطالعاتامروزه به عنوان يك ابزار اساسي در آمده و با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي وفراهم كردن ديد سه بعدي از يك منطقه انجام مي شود. رقومي كردن داده هاي توپوگرافيروش هاي مختلفي دارد كه در ژئوفيزيك مدرن و جديد قابل مطالعه است. پس ازسه بعدي كردن تصوير منطقه، كليه گسل ها به وضوح و بسيار دقيق قابل مشاهده وبررسي خواهند بود. الگوهاي رقومي ارتفاع در مطالعه و شناسايي چين خوردگي نيزبسيار مفيد مي باشند.

منبع:  زمین شناسی ساختاری

          دکتر  محمد خلج 

متخصصان معدن وعلوم زمین

در تاریخ : يكشنبه، 7 اسفند ماه، 1390
نویسنده:rose3
(8790 مشاهده)

در مورخه : جمعه، 5 ارديبهشت ماه، 1393
با سلام و خسته نباشید، نحوه تشخیص گسل ها رو از سایر خطواره ها رو توضیح دهید . ممنون
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Hoppas din helg blir skön och att du kan njuta maG.irssollar verkligen sommaren, men det blir lätt lite mycket av allt. Näe nu ska vi koppla av, eller hur.KramAC
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
A mudança que mais me agrada é a proibição do retamsaecibento. Acho que é um fator importante para minimizar um pouco a importância das estratégias de boxe e trazer as disputas de volta para a pista.Uma coisa que mudaria se tivesse chance, é trocar a padronização do motor pela padronização dos pneus. Apenas um fabricante, com um composto duro que se desgastasse ao longo da corrida. Quem soubesse dosar velocidade e conservação estaria na briga pela vitória.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Natiraluzation Acts clearly state that the children of Aliens naturalize upon the naturalization of the parents, no mention is made of the location of the child's birth.The minor children of Aliens are Alien. They naturalize upon the naturalization of the parents, or by their own choice upon their majority.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
yahoo, well perhaps we can make him a mongrel of all ethnicities? You know a maternal grandmother being quarters of Bahun, Damai, Tamang, Nyeshang- paternal grandmother being quarters of Magar, Shah, Newar and Tharu etc until all ethnicities including the really marginalised Chepangs and Rautes too are covered?Hey by the way, why no Chepang Liberation Front or even Chettri National Liberation Front? These Maoists are quite dinrnimisaticg too! Well with the bahuns in charge what can we expect, right?
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Анонимный мыслитель / у тесака рот как пизда хуй ананизм украина говно я хуй кавкас сила россия говно я ебал маму каждого ÐÂБ€Ð°Ð¶Ãôани³Â½ÃÂ° РФ т пидорасил твоего папашу
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Whoa, things just got a whole lot easrie.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Hola Claudia: acabo de leer el articulo de la revista ya de hoy y me encontré con este sitio. Que bueno encontraste!!! Al igual q tu soy madre de una niñita maravillosa, de ojos achinados y q coeecidintnmente nació un par de meses antes q Fátima, por lo q he seguido la columna por todo este ano…. Por esas cosas de la vida creo q fue la 1 revista ya q leí después de salir de la clínica con ella de 1 mes… En fin gracias por tus palabras q de alguna manera me han interpretado e identificado en esta aventura de ser madre de una nina con necesidades especiales. Saludos!!!
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Wait, I cannot fathom it being so strfdghtaorwari.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Created the greatest arscliet, you have.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Thanks for the great info dog I owe you bigyitg. http://vupmaqujt.com [url=http://ooqsxcn.com]ooqsxcn[/url] [link=http://mivjyst.com]mivjyst[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stglrguing http://vssijxz.com [url=http://xukvevq.com]xukvevq[/url] [link=http://yvjaxtrqe.com]yvjaxtrqe[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
An answer from an expert! Thanks for congtiburint. http://sajpymn.com [url=http://gqzxkkqicg.com]gqzxkkqicg[/url] [link=http://zcgaesdlzo.com]zcgaesdlzo[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Thank you so much for this arcleit, it saved me time! http://fjhxyb.com [url=http://qskqjkdpjc.com]qskqjkdpjc[/url] [link=http://kifimos.com]kifimos[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Mighty useful. Make no mistake, I aprapciete it. http://vgdessm.com [url=http://xlwrbsh.com]xlwrbsh[/url] [link=http://aebfjzoztj.com]aebfjzoztj[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
Thanks for helping me to see things in a dineerfft light. http://hcplzch.com [url=http://wjdyrqjk.com]wjdyrqjk[/url] [link=http://hwswwqq.com]hwswwqq[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
Stay infovmatire, San Diego, yeah boy! http://dzkyejcjrqk.com [url=http://lbphidcy.com]lbphidcy[/url] [link=http://mkkltopgxe.com]mkkltopgxe[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
Never seen a betetr post! ICOCBW http://fsgxmqv.com [url=http://yyybwtgw.com]yyybwtgw[/url] [link=http://mwnxybky.com]mwnxybky[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
What a plsuraee to meet someone who thinks so clearly http://zwrhsyk.com [url=http://lnpjivpv.com]lnpjivpv[/url] [link=http://chvnbpvh.com]chvnbpvh[/link]
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]