خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسیبرخي از كاني ها در مقابل هوازدگي پايدارند و در اثر هوازدگي سنگ ها و متلاشي شدن آنها، در توده خاك باقي مانده و يا توسط باران، رودخانه، باد يا امواج حمل، و در نقاطي ديگر ته نشست م يگردند. چنين تمركزهايي از كاني هاي آواري را پلاسر مي گويند. طلا، مگنتيت، ايلمنيت، قلع، فلزات گروه پلاتين، كاسيتريت، كروميت، روتيل، مونازيت، روتيل، ولفراميت و الماس از جمله كاني هايي به شمار مي روند كه مي توانند تشكيل پلاسر بدهند. كانسارهاي پلاسر اصلي ترين منابع توليد جهاني قلع، الماس، نيوبيم، زيركن و تيتانيم به شمار مي روند. مهم ترين خصوصيت كانيهاي مذكور، مقاومت مكانيكي و شيميايي و وزن مخصوص بالاي آن ها مي باشد.

برخي از كاني ها در مقابل هوازدگي پايدارند و در اثر هوازدگي سنگ ها و متلاشيشدنآنها، در توده خاك باقي مانده و يا توسط باران، رودخانه، باد يا امواج حمل، و درنقاطي ديگر ته نشست م يگردند. چنين تمركزهايي از كاني هاي آواري را پلاسر مي گويند. طلا، مگنتيت، ايلمنيت، قلع، فلزات گروه پلاتين، كاسيتريت، كروميت، روتيل،مونازيت، روتيل، ولفراميت و الماس از جمله كاني هايي به شمار مي روند كه مي توانندتشكيل پلاسر بدهند. كانسارهاي پلاسر اصليترين منابع توليد جهاني قلع، الماس،نيوبيم، زيركن و تيتانيم به شمار مي روند. مهم ترين خصوصيت كانيهاي مذكور،مقاومت مكانيكي و شيميايي و وزن مخصوص بالاي آن ها مي باشد.

ميزان ذخيره و عيار كانسارهاي پلاسر معمولاً پايين است، اما خصوصياتي نظيرروش هاي استخراج كم هزينه و آسان، روش هاي فراوري ساده و عدم نياز به خردكردنماده معدني سبب مي گردد تا اين ذخاير از ارزش اقتصادي مناسبي برخوردار باشند. اين كانسارها اكثراً در سنوزوئيك تشكيل شده اند. پلاسرها به انواع زير تقسيم مي شوند:

الف) پلاسرهاي آبرفتي يا رودخانه اي

ب) پلاسرهاي بومي يا بازماندي

ج) پلاسرهاي ساحلي

د) پلاسرهاي دامنه اي يا دلوويال

د) پلاسرهاي واريزه اي يا كوه رفتي

ه) پلاسرهاي يخچالي

و) پلاسرهاي بادرفتي

در ادامه، مهم ترين انواع پلاسرها از نظر كانسارسازي مورد بحث قرار مي گيرند

 

 

 

مقطع عرضي محل تشكيل كانسارهاي پلاسر بومي، واريزه اي وآبرفتي

 

محل هاي مناسب تشكيل پلاسرهاي آبرفتي در يك مآندر (سلي، 2000 ).

پلاسرهاي آبرفتي

از نظر كانسارسازي، پلاسرهاي آبرفتي از مهمترين نوع پلاسرها به شمار مي روند.پلاسرهاي آبرفتي در همه مراحل يك سيستم رودخانه اي، از مراحل جواني تا پيريتشكيل مي گردند؛ اما در دوره هايي از مراحل جواني و پيري كه ميزان رسو بگذاريبيشتر از فرسايش است، كانسارهاي با عيار و ذخيره بالا تشكيل مي شوند.

در اثر فرسايش سنگهاي منشأ، كانه هاي سنگين از آن ها جدا شده، توسط آبرودخانه منتقل گرديده و در طي مسير رودخانه، در محل هاي مناسب، بر اساس وزنمخصوص، از كاني هاي باطله جدا مي شوند. در محيط هاي آبرفتي،مهم ترين مكان ها براي تجمع كانيهاي سنگين با ارزش عبارت اند از:

الف) انحناي داخلي مآندرها

ب) تراس هاي رودخانه اي

ج) دره هاي پرشده

د) محل خروج رودخانه از منطقه كوهستاني به دشت

ه) پشت موانع كف رودخانه

و) درون حوضچه هاي واقع در زير آبشارها

ز) درون چالاب هاي موجود در مسير رودخانه

ح) محل تلاقي رودخانه هاي فرعي با رودخانه هاي اصلي

انواع محيط هاي تشكيل پلاسر . الف) انحناي داخلي مآندرها، ب)حوضچه هاي واقع در زير آبشارها، ج) چالاب هاي موجود در مسير رودخانه و د)محيط هاي ساحلي (پلومر، 1991 )

از جمله رو شهايي كه در بعضي از نقاط دنيا به منظور استحصال كانه هايپلاسري مورد استفاده قرار مي گيرد، روش ش نشويي توسط ظرفي به نام لاوك است كهروش پانينگ ناميده مي شود. در اين روش، قطعات ريز كان ههاي سنگين با شستشويمداوم رسوبات درون ظرف و خارج شدن كاني هاي سبك، در كف ظرف باقي مي مانند.در بعضي موارد، كان ههاي با اندازه نسبتاً بزرگ نيز ممكن است يافت گردد كه به دليلفرايند فرسايش رودخانه، داراي حاشيه هاي گردشده مي باشند.

از مهم ترين كانسارهاي پلاسر آبرفتي دنيا مي توان به كانسارهاي طلا و اورانيمويت واترزراند 2 در آفريقاي جنوبي اشاره نمود. حوضه رسوبي ويت واترزراند، دارايبزرگ ترين ذخاير طلا در دنياست ( 160×320 كيلومتر) كه شامل شش محدوده اصليطلاست. طلا و اورانيم موجود در اين كانسار از كنگلومراهاي موجود در پلاسرهايآبرفتي بسيار قديمي به سن آركئن ( 2600 - 2500 ميليون سال قبل) استحصال مي گردد. عيار متوسط طلا در اين كانسار 10 گرم در تن (پي پي ام) بوده و دربين سال هاي 1886 تا 1984 حدود 35000 تن طلا از اين معدن استخراج شده است(سلي و همكاران، 2005 ).

قطعه صيقل داده شده از كنگلومراي پلاسري طلادار معدن ويت واترزراندواقع در آفريقاي جنوبي. كاني هاي تخريبي پيريت زردرنگ به وضوح قابل مشاهده است(سلي و همكاران، 2005 ).

پلاسرهاي بومي يا بازماندي

كانسارهاي پلاسري بومي يا بازماندي، در فاصله اي بسيار نزديك به سنگ منشأ خود قرار دارند. عمل بازيافت كاني هاي مقاوم كه از جمله خصوصيات بارز كانسارهاي پلاسر نوع آبرفتي و ساحلي است، بر روي كانسارهاي پلاسر بومي يا بازمانده عمل ننموده و از همين رو، عيار ماده معدني در اين نوع از كانسارها معمولاً پايين تر از كا نسنگ هاي معادل در ساير محيط هاي پلاسري است. درجه غني شدگي ماده معدني در كانسارهاي پلاسر بومي به ميزان زيادي تحت تأثير توپوگرافي و آب و هوا قرار دارد، به طوري كه مناطق مرتفع و آب و هواي نيمه حاره اي با بارش شديد، از جمله محيط هاي مناسب جهت تشكيل اين قبيل از كانسارهاي پلاسر به شمار مي رود (سلي و همكاران، 2005 ).

پلاسرهاي ساحلي

كانسارهاي پلاسري ممكن است در محيط ساحلي و توسط عملكرد امواج دريايي كه سبب جورشدگي طبيعي رسوبات ساحلي مي گردند، تشكيل شوند. اين فرايند سبب م يگردد تا كاني هاي سبك از محيط، شسته شده و كان يهاي سنگين بر جاي بمانند. در بعضي موارد، انتقال رسوبات توسط باد نيز ممكن است نقش مهمي را در تشكيل نهشته هاي ماسه اي ساحلي ايفا نمايد. منشأ ذخاير پلاسر ماسه اي عموماً كمپلكس هاي آذرين و دگرگوني مربوط به پركامبرين است (ادواردز و آتكينسون،  1986)

مناطق مناسب و ايده آل جهت تشكيل ذخاير پلاسر ساحلي (ايوانز، 2000 ).

از مهم ترين نهشته هاي ساحلي مي توان به ماس ههاي سياه حاوي تيتانيم اشاره نمود. كانسار روتيل- زيركن- ايلمنيت انيبا 1 واقع در شرق استراليا از جمله كانسارهاي با اهميت اقتصادي بالا به شمار مي روند (شكل 10 - 26 ). در اين كانسار، تمركز كاني هاي سنگين با ارزش، درون ماسه هاي ساحلي عدسي شكل رخ داده است.

مقطع عرضي كانسار پلاسر ساحلي انيبا واقع در شرق استراليا (ايوانز، 2000 ).

پلاسرهاي دامن هاي (دلوويال)

ابعاد اين پلاسرها كه در دامنه كوه ها تشكيل مي شود از چند ده متر تا چند صد متر متغير مي باشد. اين پلاسرها با دورشدن از سرچشمه، كم عيارتر مي شوند و از علل اصلي اين پديده مي توان به امتزاج كاني هاي ارزشمند، با خرد هريزه هاي دامنه و همچنين فرسايش آن ها به جهت حمل به پايين دست دامنه اشاره نمود.

پلاسرهاي يخچالي

از آنجا كه يخچال ها به صورت توده هاي جامد حركت مي كنند، امكان جدايش كانه ها در آن بسيار كم است، ولي هرگاه در يخچال ذو بشدگي به وجود آيد يك مجموعه رودخانه اي يخچالي حاصل از ذوب يخچال به وجود مي آيد كه مهمترين پلاسرهاي يخچالي را تشكيل مي دهد. بسياري از معادن طلا در آلاسكا بدين طريق تشكيل مي شوند.

منبع : زمین شناسی اقتصادی

علیرضا نجف زاده، شهرام خلیلی مبرهن، جمشید احمدیان

 

 

پلاسر

در تاریخ : پنجشنبه، 18 اسفند ماه، 1390
نویسنده:rose3
(10436 مشاهده)

در مورخه : پنجشنبه، 2 آبان ماه، 1392
مطالب نسبتا جامعی بود استفاده کردم
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 26 اسفند ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر mohamadahmadi | ارسال پیغام شخصی)
مرسی مطالب خوب بود
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 10 فروردين ماه، 1394توسط
(مشخصات کاربر 422 | ارسال پیغام شخصی)
ممنون.بسيار عالي
ارسال جوابیه ]


در مورخه : يكشنبه، 9 اسفند ماه، 1394
خوب بود
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
im a actor im really john travolta.and just so you know not like i have explain it to ya but i will clear it for ya the only part i think there is truth to is actors faking the news an thats cause they are the same people in some of the news ones he shows but that has also been made public by the gov.but is up to the tv station to say that it is a Reenactment which they dont but yes it is just entertainment crap.and as you can see i got what i posted it for thanks for the viewVA:F [1ep113_1.45]9l.ase wait...VA:F [1.9.13_1145](from 0 votes)
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Bluboy …how do you know this to be the fact? Monty was one of the better (if not best) members of the party and very good as the critic when in opposition. I don’t think he would have been given a lesser position. To tell you the truth I think he may have been tired of the BS back in this riding to topple him. But that is speculation now but I know it was annoying (Thorn in his side) to him a few years ag&08#23o;straight from his own mouth as a matter of fact. The ones leading the overthrow are the same backing the losing party choice.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Filynla! This is just what I was looking for.
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
Way to use the internet to help people solve prmbleos!
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Boy that rellay helps me the heck out. http://reimgmc.com [url=http://hzrpkar.com]hzrpkar[/url] [link=http://gccmdiln.com]gccmdiln[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Hey, sulbte must be your middle name. Great post! http://jpijcbnq.com [url=http://mqnkusdxd.com]mqnkusdxd[/url] [link=http://paofxpby.com]paofxpby[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
I was looking evwheyrere and this popped up like nothing! http://yqfxdtwz.com [url=http://kdubaustv.com]kdubaustv[/url] [link=http://volwrwo.com]volwrwo[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
Taking the ovveierw, this post is first class http://hpeosacpkk.com [url=http://rhsgudk.com]rhsgudk[/url] [link=http://yqjkwssa.com]yqjkwssa[/link]
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]